قانون ثبت در آینه دادنامه ها

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

قانون ثبت در آینه دادنامه های دادگاهها (2)

علی صابری

 

 

خواهان : عباسعلی اسکندرشورکابی 

امیر اسکندرشورکابی 

علی اکبر اسکندرشورکابی

علی اصفر اسکندرشورکابی

حاجیه خانم اسکندرشورکابی 

اشرف اسکندرشورکابی

عفت اسکندرشورکابی

خواندگان: 1- مفتدی کرمانشاهی 

2-اداره ثبت اسناد و املاک لواسان

وکیل : مهدی شیرخانی شماره ملی 0054958229 و علی صابری شماره ملی 0054825032

خواسته : 1- ابطال رای شماره 139918701133000334 مورخ  23/4/1399 صادر شده از هیأت نظارت ثبت استان تهران و اعلام عدم تعارض ثبتی پلاک خواهان ها ( 635 مفروز و مجزی شده از 94 فرعی  از 15 اصلی قریه ترک مزرعه لواسان کوچک بخش 11 تهران ) با پلاک خوانده ردیف اول شماره 302 مفروز و مجزی شده از 91 فرعی از اصلی مذکور به دلیل عدم مجاورت با یکدیگر

 2- ابطال سند مالکیت مقدم متعلق به خوانده ردیف 1 بشماره های چاپی 914512 و 914513 و 914514 ( هر یک دو دانگ و مجموعاً شش دانگ پلاک) به مساحت 162 متر مربع از جهت حدین شرقی و غربی به لحاظ اشتباه در جانمایی آن مقوم به 201.000.000 ریال

 3- اعلام صحت حدود اربعه پلاک متعلق به موکلین ( حد شرقی به راه قدیم اصطلک ، خیابان پانزده متری احداثی جدید) مقوم به 201.000.000 ریال

 4- مطالبه ی کلیه خسارات دادرسی شامل حق الوکاله وکیل، هزینه تمبر و کارشناسی

 مستنداً به پرونده شماره بایگانی 980607 شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی بخش لواسانات

 

دلایل و منضمات:

1- رای هیأت نظارت ثبت استان تهران

2- اسناد مالکیت موکلین

3- محتویات پرونده شماره 9809982218200597 بایگانی 980607 شعبه دوم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات

4- پاسخ استعلام بعمل آمده قرارداد اداره ثبت و در صورت لزوم استعلام دوباره وضعیت ثبتی پلاک های پیش گفته و مفروزی های آنها

5- دو فقره نظریه کارشناسان رسمی دادگستری

6- محتویات پرونده ثبتی پلاک های 91 و 94 فرعی از 15 اصلی و مفروزی های آن

7- ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری

8- صدور قرار تحقیق و معاینه محلی

9- وکالتنامه وکیل

 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات

با درود و سپاس

بدینوسیله به آگاهی می رسانیم :

1-به حکایت اسناد مالکیت تک برگی پیوست موکلین بر پایه وراثت از مالک اولیه و با انجام عمل افراز مالکیت مشاعی پلاک 635 مفروز و مجزی شده از 94 فرعی از 15 اصلی قریه ترک مزرعه لواسان کوچک بخش 11 تهران هستند.

2-خوانده ردیف 1 مالک پلاک 302 مفروزی از 91 فرعی از اصلی مذکور است.

3-به حکایت سوابق ثبتی و به ویژه تحدید حدود پلاک های 94 ( که مفروزی موکلین از آن است) و 91 ( که ملک خوانده تابعی از آن است ) بین این دو پلاک راه قدیم اصطلک تعریف شده و در طبیعت نیز در عمل موجود بوده و مورد استفاده قرار گرفته است همین جا یادآور شویم که تحدید حدود ملک موکلین(پلاک 94 فرعی) در تاریخ 13/11/1314 و مقدم بر عملیات ثبتی پلاک 91 فرعی است که ملک خوانده مفروزی از آن است.

4-با تعریض راه قدیم اصطلک که در شرق پلاک 94 موکلین و غرب پلاک 91 قرار گرفته بود و تفسیر عکس هوایی وفق نظرات کارشناسی پیوست نشان می دهد در همان محدوده راه قدیمی رخ داده و قابل احراز با ارجاع دوباره به کارشناسی نیز می باشد ( این امر اکیداً مورد درخواست است ) فاصله و مرز پلاک های 91 و 94 فرعی می بایست در واقع و در طبیعت بیشتر نیز شده باشد، بدین توضیح که حد غربی پلاک 91 فرعی راه قدیم اصطلک ( خیابان 15 متری کنونی ) و حد شرقی پلاک 94 فرعی نیز همین راه قدیم اصطلک است ( تبعاً مفروزی های این دو پلاک که املاک کنونی طرفین هستند از این قاعده پیروی می کنند.

5-لیکن خوانده ردیف 1 و ایادی پیشین ایشان که احتمالاً ( قریب به یقین ) پلاک 302 مفروزی شان به مساحت 162 متر مربع در خیابان قرار می گرفته با تخطی از جانمایی واقعی ملک به سوی غربی راه اصطلک ( خیابان 15 متری کنونی ) منتقل شده و این بخش را که بنا به قاعده و تعریف حد شرقی پلاک موکلین متعلق به خواهان ها است عملاً تصرف نمود.

6-از این گذشته با فراتر رفتن از تخطی پیش گفته خوانده ردیف 1 با مراجعه به اداره ثبت و با پیش نهادن این گزاره که پلاک وی و پلاک موکلین تعارض ثبتی دارد موفق شده رای هیات نظارت را که با این دادخواست مورد اعتراض است فراچنگ آورده، این رای در تاریخ 23/تیرماه/99 صادر شده و گرچه اخطار قانونی مهلت دو ماهه برای طرح دعوی به موکلین صورت نگرفته، ایشان بدون فوت وقت دادخواست کنونی را پیش نهاده و در فرجه و مهلت قانونی دو ماهه هستند حتی اگر تاریخ صدور رای را تاریخ ابلاغ بدانیم.

7-اینک در تشریح خواسته بر پایه دو فقره کارشناسی و نیز محتویات پرونده 980607 شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان به آگاهی می رسانم رای هیات نظارت نادرست و محکوم به بطلان است چه پلاک های طرفین به شرح پیش گفته مجاورتی با هم ندارندتا تعارض ثبتی به وجود آید. جدا از آنکه تحدید حدود پلاک موکلین مقدم بر ملک خوانده است و ایشان می بایست در این باره از وضعیت ثبتی پلاک 94 تبعیت می کردند ولی متاسفانه اداره ثبت تاریخ اسناد مفروزی را به اشتباه تاریخ صدور سند دانسته و پلاک خوانده ردیف 1 را مقدم بر سند خواهان ها شمرده در هر صورت و فارغ از این اشتباه اساسی رای هیات را مورد اعتراض قرار داده به شرح پیش گفته ابطال آن و اعلام عدم تعارض ثبتی پلاک های طرفین را خواستاریم.

8-از آنجا که راه قدیم اصطلک محاط در خیابان 15 متری کنونی است برای رفع جانمایی نادرست سند مالکیت خوانده ابطال حدین غربی و شرقی سند ایشان را خواستاریم. بدین شرح که حد غربی سند وی به عنوان مفروزی از پلاک 91 می بایست به خیابان 15 متری کنونی ( که راه قدیم اصطلک محاط در آن است ) و حد شرقی پلاک ایشان به مابقی پلاک های مفروزی 91 فرعی از 15 اصلی تعریف و اصلاح شود و نیز تثبیت حدود اربعه پلاک ثبتی موکلین از جمله حد شرقی محدود به خیابان 15 متری اکیداً مورد درخواست است ( جهت تثبیت و استواری)

9-به جهت وحدت منشاء و ارتباط کامل این دادخواست با دعوی طرح شده و محتویات پرونده 980607 شعبه دوم دادگاه های حقوقی بخش لواسانات، اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی و صدور قرار رسیدگی همراه با هم هر دو پرونده را به تآکید خواستاریم.

10-خواسته های ردیف 1 و 3 غیرمالی هستند بر همین مبنا هزینه های مربوط به دادرسی و تمبر مالیاتی پرداخت می شود و خواسته ردیف 2 را از جهت صلاحیت دادگاه قابلیت تجدیدنظرخواهی و مرجع آن تقدیم کردیم و هزینه دادرسی بر پایه قیمت منطقه ای 162 متر مربع مساحت ملکی که ابطال سندش مورد درخواست است پرداخت می شود.

 

با سپاس دوباره

دادفران خواهان ها

علی صابری – مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 279 بازدید 1399/05/25 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...