ناخاطرات (5)


آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات(5)

علی صابری


پیشکش به دوست و یارم محمدرضا بوذری.
1- راستش نمی خواستم در این شماره توضیحی بدهم. آهنگ آن داشتم با ارائه اخطارها و پاسخ ها خوانندگان را داور قرار دهم چنانکه در محیط مجازی نیز چنین شد . ممکن است بسیاری از شماها اخطارها و لوایح را پیش از این خوانده باشید اما از آنجا که هدفم کم و پیش گردآوری همه آن چیزی است که در پرونده خونهای آلوده رخ داد بر آن شدم تا آنها را دوباره بیاورم .


2- اما چه شد که توضیح نوشتم؛ یار همیشه همراهم محمدرضا بوذری به تازگی در صف ابطال تمبر هزینه دادرسی در مجتمع شهید بهشتی ایستاده بوده که نماینده وزارت بهداشت که به اقرار خودش حقوقی نیز نبوده جهت ابطال تمبر در صف جلوتر از آنها ایستاده بوده و به جای پوزش خواهی از اینکه چون دادخواست های تجدیدنظرش زیاد است دیگران کمی بیش از حد منتظر خواهد گذاشت ابراز فرموده اند که وکیلی به ناحق این دادخواست ها را داده و دادرسی به ناحق وزارت بهداشت را محکوم کرده. بی گمان 28 فروردین ماه سال 1394 به مناسبت روز جهانی هموفیلی در شورای اسلامی شهر تهران وقت نطق پیش از دستور خواهم گرفت و با آنکه موضوع ربطی به مدیریت شهری ندارد برای جبران نداشتن تریبون و نمی دانم اسمش سوء یا حسن استفاده است از فرصت شورا استفاده کرده پیامی را به شاگرد اول کابینه ! وزیر بهداشت جناب آقای دکترهاشمی خواهم داد که به جای یا دست کم در کنار این همه مردم گرایی که بیشتر شعار می نماید بیاید و خسارت آلوده شدگان ازطریق فرآورده های خونی را جبران کند. به وی پیام خواهم داد تا جدا از ذهنیت منفی بدنه و کارمندانش که در لجاجت و با مقابله با وکیل خلاصه می شود موضوع را از دید حقوق شهروندی بنگرد و به عنوان نماینده دولت تدبیر امید مسئله را حل کند. البته به رئیس قوه قضائیه هم چیزهایی خواهم گفت که منعکس خواهد شد و خواهید خواند. شاهکارهای تازه شیوه دادرسی شعبه 1 مجتمع قضایی شهیدبهشتی که شعبه 1 دادگستری شهرتهران محسوب می شود را نیز به رخ خواهم کشید .
اینک متن اخطارها و پاسخ آنها را باهم بازبینی کنیم.

شماره پرونده:9310100226105414
تاریخ تنظیم:14/7/93
ابلاغ شونده: علی صابری
مهلت رفع نقص:10 روز
علت حضور:
اخطار شونده محترم
با توجه به اینکه دادخواست تقدیمی شما به جهات ذیل ناقص می باشد،مقرر می دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص آن اقدام نمایید. در غیر اینصورت برابر مقررات قانونی قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.
موارد نقص: عدم ارائه وکالتنامه در مرحله تجدیدنظرخواهی
23/7/93
دادرس گرامی شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران

با درود و سپاس
درباره پرونده 8809980226100224 موضوع اخطار صادر شده از سوی دفتر جهت رفع نقص و ارائه وکالتنامه در مرحله تجدیدنظر که در تاریخ 14/7/1393 تنظیم و صادر و در تاریخ شنبه 19 مهر 93 به دفتر اینجانب ابلاغ شده به آگاهی می رسد همانطور که در لایحه تجدیدنظر خواهی اعلام کردم در وکالتنامه نخستین که در پرونده موجود است اختیار اعتراض و تجدیدنظرخواهی به وکیل داده شده و تمبر مرحله تجدیدنظر نیز بر روی لایحه ابطال شده است . بنابراین هر دو هدف ارائه وکالتنامه در مرحله بالاتر یعنی احراز و تشخیص سمت وکیل و وجود اختیار برای او و نیز پرداخت هزینه تمبر مالیاتی مرحله بالاتر تامین شده و فراهم گردیده است بنابراین نیازی به ارائه دوباره وکالتنامه وجود ندارد. این نوشته در پاسخ به دادگاه محترم در مهلت قانونی ده روزه از طریق پست سفارشی فرستاده شده، خواهشمندم پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود.

با دوباره گویی سپاس
وکیل تجدیدنظرخواه
علی صابری
شماره پرونده:8909980226100776
تاریخ تنظیم:1/11/93
ابلاغ شونده: علی صابری
با توجه به اینکه وکالت اکثر پرونده های بیماران هموفیلی با وکالت شما تشکیل گردیده مقرر است در مهلت 3 روز نسبت به امضای دادنامه ها اقدام نمائید و این پرونده صرفا به عنوان نمونه انتخاب شده است.
12/11/93
دادرس گرامی شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران

با درود و سپاس
درباره پرونده 8909980226100776 موضوع دادخواست موکل بطرفیت وزارت بهداشت و غیره به خواسته جبران خسارت مادی و معنوی به دلیل استفاده از فرآورده های خونی آلوده پیرو اخطار دادگاه صادرشده به شماره 9310100226109385 مورخ 1/11/93 ابلاغ شده به تاریخ شنبه 11 بهمن 93 به آگاهی می رساند نگاهی ساده به آن، وکیل دادگستری را که جای خود هر انسان عادی، متعارف و منطقی دیگر را نیز بسیار شگفت زده و انگشت به دهان می کند. در اخطار نگاشته شده] از آنجا که من وکالت بسیاری از موکلین را در پرونده خونهای آلوده به عهده دارم .......[ . پرسش اینجاست آن اقلیت چه می شوند؟ این اکثریت چند نفرند و غیره؟ آنجا نگاشته شده] ظرف سه روز[ از کجای آیین دادرسی مدنی مهلت سه روزه استخراج و استنباط شده ؟! با استفاده از محیط مجازی و صفحات اجتماعی مسئله را با همه حقوقدانان به عنوان هیئت منصفه این پرونده در میان گذاشتم همه شگفت زده شدند و هیچ کس پاسخی نداشت. از آن بدتر نگاشته شده ]جهت امضای دادنامه[ نکند بنده به عنوان دادرس دادگاه برگزیده شده ام و خودم ناآگاهم ! اگر منظور ابلاغ دادنامه است کجای آیین دادرسی بیان کرده وکیل مکلف است ظرف سه روز برای ابلاغ شدن دادنامه به او مراجعه کند؟! و باز نوشته شده ]برای نمونه[ مابقی ماجرا کجاست؟ این آیین دادرسی عجیب و غریب که در پرونده ای چنین حساس دقت در امور شکلی و ماهوی را فدای شتاب کرده ناروا و ناپسند است. شاید قوه محترم قضائیه می خواهد سر و ته این پرونده ها را جمع کرده و به هم آورد و تأخیر چندساله را با چنین شتاب نا مفهومی جبران کند ! حرف بسیار است مابقی را به وجدان بیدار جامعه وا می نهم آنجا که محکوم به را در اختیار وکیل قرار نمی دهند، نکند او بدزدد، بردارد و برود. آن هم وکیلی که فرض بر حسن نیت اوست و از آن بالاتر با ماندن وادامه دادن حسن نیت خود را ثابت کرده و برگزیده مردم کلان شهر تهران است. او و سمتش را نادیده می گیرند یا به عبارتی نادیده می گیرید. آن گاه ظرف سه روز ناگزیر است بیاید و دادنامه تحویل بگیرد. خیر قربان من کارمند قوه قضائیه نیستم که بشود با دستور خلاف قانون مرا برد و آورد، وکیلی هستم مستقل و تابع قانون اساسی و دیگر قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران .

با درود و سپاس
وکیل خواهان
شماره پرونده:8609980226100271
تاریخ تنظیم:23/10/93
ابلاغ شونده: علی صابری
مهلت رفع نقص:10 روز
علت حضور:
با در خصوص دعوی موکلین شما به طرفیت سازمان خون و وزارت بهداشت در مهلت مقرر فوق جهت ارایه اصول مستندات تجدیدنظرخواهی در این شعبه حاضر شوید . به دلیل عدم خسارت به موکل برای سومین بار اخطاریه صادر گردیده.
8/11/93
مدیرگرامی دفتر شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران

با سلام و احترام
درباره پرونده 8609980226100271 موضوع اخطار صادر شده از سوی آن دفتر ضمن سپاس از تلاش شما در جهت حفظ حقوق موکل بدینوسیله به آگاهی می رساند منظور از اصول مستندات تجدیدنظرخواهی را نمی دانم و نمی فهمم. دو فرض متصور است؛ یکی آنکه موکل و خواهان نخستین خود تجدیدنظرخواهی کرده باشد که در اینصورت اخطار باید به وی صورت گیرد و نه من حتی در این فرض نیز اصول مستندات تجدیدنظرخواهی معنی ندارد چرا که در تجدیدنظرخواهی دادخواست تقدیم می شود و لایحه و دادنامه اصلی وجود ندارد تا قرار باشد به دادگاه ارائه شود و اگر اینجانب به وکالت از خواهان تجدیدنظرخواهی کرده ام بازهم اصول مستندات معنی و مفهوم ندارد چنانکه در لایحه تجدیدنظرخواهی توضیح داده ام با اختیار حاصل از وکالتنامه اولیه حق تجدیدنظرخواهی دارم و تمبر مالیاتی نیز بر روی لایحه ابطال کرده ام و مدارک و مستندات تجدیدنظرخواهی عبارت بوده است از دادخواست، لایحه و دادنامه که اصول مستندات جایگاهی ندارد. خواهشمندم در کوتاهترین زمان ممکن پس از تبادل لوایح پرونده به دادگاه استان فرستاده شود.

با سپاس فراوان
علی صابری
Share this post

دکتر علی صابری 2075 بازدید 1393/12/16 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...