ناخاطرات (7)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات(7)

علی صابری


بدون توضیح زیاد با پیشکش به دادرس صادر کننده دادگاه .
1-    این دو دادنامه را بخوانید و با هم افسوس بخوریم که نظام قضایی در تبعیت از سیستم اجرایی چه می کند و یادمان باشد در بیش از 2000 پرونده خواندگان همینگونه استدلال کرده بودند و دادگاه رد کرده بود و خود این دادرس نیز در دادنامه های خود که یکی از آن ها را خواندید گرچه درباره خسارت معنوی استنادی نادرست داشت اما در بقیه موارد از جمله تکیه بر انحصار عملکرد دولت در رابطه با فرآورده های خونی در تولید، ورود و پخش آن و بار کردن مسئولیت بر خواندگان پا جای پای گذشتگان نهاد و با تکیه بر تحقیقات پرونده کیفری و اثبات عیب و نقص ابزار و وسائل اداری دولت در امور پیش گفته خواندگان را محکوم کرد با هم از دادرس بپرسیم اگر خواهان از تولیدات داخلی استفاده نکرده فرآورده خونی مورد نیاز خود را از کجا آورده و آیا اصولاً کارشناس می تواند ثابت کند فرآورده از کجا تهیه شده ؟! دادنامه دیگر را نیز بخوانید و فعل و فاعل را خودتان حدس بزنید من که وکیل پرونده هستم راستش چیزی سر در نیاوردم چه رسد به خواننده. همان گونه که دادنامه های محکومیت دولت را آمریکا نبردم تا به استناد آنها و یکی دو کلمه حقوق بشری تقاضای اقامت کنم این دادنامه ها را نیز در محیط دانشگاهی داخلی و در محیط حقوقی به بحث می گذارم به نظرم هم وزارت بهداشت و هم قوه قضائیه بازنده اصلی این دادنامه ها هستند و نه موکلینم .
2-    از وزیر بهداشت که به عنوان شاگرد اول کابینه مورد ستایش دوست و دشمن است باید بپرسیم آیا می داند در زیرمجموعه اش چه می گذرد؟به نظرم به جای یا دست کم در کنار ژست های تلویزیونی و جراحی کردن چشم سهیلا (فرد اسید پاشیده شده) و زدن ماسک و همراهی مردم آسیب دیده از ریزگردها وزیر دولت یازدهم باید آلودگی پرونده خونهای آلوده را پاک کند و به جای حذف وکیل و تلاش برای ناامید کردن وی و نیز به جای جداکردن موکلین از یکدیگر و گسستن اتحادشان و فشار غیرقانونی به سمن حامی ایشان و تشویق موکلین به عزل وکیلشان می بایست زیان آن ها جبران شود چه خوب که این کار در محیط غیرقضایی انجام شود و موکلین حق خود را مستقیم و بدون دخالت دادگاه از خود وزارتخانه بگیرند. گفتنی بسیار است و داوری با شما خوانندگان .
اینک متن هردودادنامه
پرونده کلاسه 8909980226100512 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره 9309970226100866
خواهان ها:1-آقای گ . ق 2- آقای ن.ق با وکالت آقای علی صابری
خواندگان: 1-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران
خواسته: مطالبه خسارت
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای علی صابری بوکالت از خانم گ.ق با ولایت قهری آقای ن.ق بطرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه های درمان گذشته و حال و آینده مقوم به50.500.000  ریال و خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظر به اینکه خواهان متولد 17/8/76 می باشد و ماقبل این تاریخ تولید این فرآورده ها ممنوع اعلام شده است و مطابقت نظریه هیات کارشناسان سه نفره خواهان از فاکتورهای تولیدی شرکت پالایش و پژوهش سازمان انتقال خون استفاده نکرده است و اعتراض موجه و مدللی نسبت به نظریه هیات به عمل نیامده است تا موجبات ارجاع به هیات بالاتر را فراهم نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمد همتی کلوانی
پرونده کلاسه 8909980226100439 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره 9309970226100867
خواهان ها:آقای م.ا با وکالت آقای علی صابری
خواندگان: 1-وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران
خواسته: مطالبه خسارت
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آ آقای م.ا با وکالت آقای علی صابری بطرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه های درمان گذشته و حال و آینده مقوم به50.500.000  ریال و خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق پرونده وبر روی خون و فرآورده های آن انجام شده است و با توجه به نظریه هیات B بوده و از سال 1363 آزمایشات اجباری هپاتیت B  نظر به اینکه خواهان مبتلا هپاتیت کارشناسان سه نفره که اعتراض موجه و مدللی نسبت به آن به عمل نیامده است دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمد همتی کلوانی

 

دکتر علی صابری 1287 بازدید 1394/01/24 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...