کارنامه ی دادفری (42)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (42)

علی صابری

 

 

به نام خدا

ریاست ارجمند و گرامی شعبه 103 دادگاههای کیفری دو بخش لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده  980622  موضوع شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات در برابر دادخواهانمان جنابان آقایان حسن و حسین احیائی به اتهام تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی و پیرو اخطار دفتر دادگاه ابلاغ شده در تاریخ 16 مهر 1399 خورشیدی با قرار گرفتن در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ثنا) مبنی بر حضور و رؤیت نظر هیأت سه نفره کارشناسی و هر گونه کارشناسی نفیاً یا اثباتاً درباره آن در مهلت قانونی یک هفته در دفتر دادگاه حاضر با نگریستن به نظر ابرازی به آگاهی می رسانیم:

خوشبختانه نظر هیأت کارشناسی در راستای احقاق حق و اثبات بی گناهی موکل است. چنانکه پیش تر نیز نوشتیم و دفاع کردیم یکی از موکلین به نام حسین احیایی در ملک هیچگونه مالکیت و تصرفی ندارد و این امر مورد تأیید کارشناسان نیز قرار گرفته که شکایت نسبت به ایشان واهی است و اگر می داشتیم مانند ماده 109 آیین دادرسی مدنی در مقررات کیفری بی گمان تأمین و جبران این زیان را خواستار می شدیم ، شوربختانه اداره شاکی با پرس و جوی نا دقیق و بعضاً غیرمتعارف و گاه حتی تلقینی به گمان خود نام متصرف را کشف می کند و بر آن پایه شکایت واهی پیش می نهد امید که با ره یافتی قضایی از این پس کمتر شاهد چنین شکایات بی اساسی باشیم به هر رو صدور حکم برائت حسین احیائی بدیهی و قطعی به نظر می رسد چه نامبرده تسلط و استیلا بر ملک ندارد تصمیم گیری قانونی و شایسته را در این باره خواستاریم.

2-اما درباره دیگر شکایت شده آقای حسن احیائی نیز خوشبختانه نظر هیأت کارشناسی مثبت و مساعد به حال وی  و متضمن برائت نامبرده است  به ویژه دو نکته از نظر ابرازی این ادعا را ثابت می کند یکی آنجا که کارشناسان به صراحت تحویل ملک به اداره راه و شهرسازی استان را تایید می کند که این یعنی فقدان سمت و نفع قانونی شاکی در طرح شکایت که پیش تر نیز آن را ابراز و اعلام می کنند اینک با تقویت موضع دفاعی خویش بر پایه نظر کارشناسی اکیداً رد شکایت را خواستاریم. دوم و شاید از مورد پیشین مهم تر جایی است که کارشناسان به دقت و صراحت بیان می کنند که تصرفات دادخواهمان (موکل) مطابق با سند رسمی در ید وی است که این نیز یعنی نبود سوء نیت و مدنی بودن اختلاف طرفین که برآیند آن منع پیگرد شکایت شده است.

3-سوم آنکه کارشناسان ارجمند به صراحت دخول ملک در محدوده قانونی شهر و احاطه شهرداری بر موضوع را ابراز کرده اند که این نیز مؤیدی اطمینان بخش بر سمت نداشتن اداره شاکی است. یادمان باشد کارشناس نخستین نیز کاملاً به نفع موکل اظهارنظر کرد و نیاز به تکرار نیست که سند پلاک 415 فرعی از 3 اصلی که ملک موکل با پلاک 742 مفروز و مجزی شده از آن است در تیرماه 1342 و 6 ماه پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با قید کاربری به عنوان یک قطعه زمین دیمزار صادر شد آن هم در هنگامی که زمین خواری بی معنی بوده و جایگاهی نداشته استونیز تکرار نکنیم که ید موکل متلقیاز ایادی پیشین و مالکین اولیه است و حتی یک سانت ازسند خریداری رسمی ملکی خویش بیشتر تصرف نکرده و نه او و نه ایادی پیشین سوء نیت نداشته اند و موضوع امری کاملا حقوقی است همه اینها را پیش تر نگاشته و پیشکش کرده ایم و نیاز به دوباره گویی نیست. اکنون برگ برنده دیگرمان در اثبات بی گناهی شکایت شده همین نظر هیأت کارشناسی استبه شرحی که توضیح دادیم که بی گمان به رد شکایت منجر خواهد شد.

4-چنانکه گفتیم پلاک 742 فرعی موکل مفروز و مجزا شده از پلاک 415 فرعی از 3 اصلی است و او حتی یک سانتی متر بیش از سند مالکیتش تصرف نکرده است . در دادنامه دیگری صادره از همین شعبه درباره قطعه مجاور و همسایه زمین موکل که آن نیز مفروز و مجزا از 415 فرعی از 3 اصلی است بر پایه همین استدلال یعنی تصرف در محدوده سند مالکیت و بر پایه آن به دلیل نبود عدوان و وجود حق عینی با رأی برائت رو به رو می شویم که دقیقا همسان با  پرونده کنونی است چه در پرونده ما نیز کارشناسان تصرف در محدوده سند مالکیت را اعلام کرده اند. روگرفتی از دادنامه پیوست این نوشتار است. در دادنامه شماره 9909972218900581 پرونده 9809982218900566به شماره بایگانی980620 شعبه 103 کیفری دو لواسان که در آن می خوانیم : ( ... و اما در خصوص اتهام متهم مبنی بر تصرف عدوانی مازاد به 2088 متر با توجه به اینکه حسب نظر کارشناسی که مصون از اعتراض بوده متهم نسبت به مازاد بر مساحت مذکور از اراضی مورد شکایت سند مالکیت به پلاک 740 فرعی از 3 اصلی دارد بنابراین تصرف وی ناشی از حق عینی بوده و عدوانی نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می نماید....)

5-درباره باقیمانده پلاک 415 فرعی از 3 اصلی نیز شکایت شده که روگرفت دادنامه صادر شده هم به پیوست پیشکش می شود در این دادنامه که به شماره دادنامه 9809972218901162 در پرونده 9809982218900565به شماره بایگانی  980619  از شعبه 103 دادگاه کیفری دو لواسان صادر شده می خوانیم : « ... دادگاه با توجه به محتویات پرونده به ویژه تصویر اسناد رسمی، نتیجه

6-استعلام وضعیت ثبتی پلاک 15 فرعی و نظر کارشناس و نتیجه تحقیقات وقوع بزه انتسابی را محرز تشخیص نمی دهد زیرا زمین مورد شکایت که در تصرف متهمین است جزء پلاک ثبتی 415 فرعی از 3 اصلی که به نام متهمین و افراد دیگر است لذا تصرف ایشان ناشی از مالکیت به موجب اسناد رسمی است و عدوانی نیست. بنابراین دادگاه مستندا به مواد 265 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهمین را صادر و اعلام می نماید.»

بنابراین با توجه بهپیشینه رسیدگی های انجام شده در همین شعبه با پیش نهادن این نوشتار تصمیم گیری شاسیته قانونی و صدور حکم برائت شکایت شدگان را خواستاریم.

 

با سپاسی دوباره

دادفران شکایت شدگان

علی صابری_ مهدی شیرخانی

 

دکتر علی صابری 87 بازدید 1399/10/23 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...