ناخاطرات (18)

 

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (18)

علی صابری

 

 

پیشکش به استادم دکتر عباس کریمی .

همه شما دوستان از داستان خونهای آلوده آگاهید. هم بیرون چیزهایی شنیده اید و من بویژه در این دو سال و در این ستون چیزهای تخصصی نوشته ام حاشیه ها از جمله حق الوکاله به کنار ، وارد بحث اصلی شده ام. همچنان در کوچه و بازار می پرسند هموفیلی ها یا همان خونهای آلوده تمام شد یا خیر؟ دکتر عباس میرشکاری به همراه دو تن از دانشجویانش نقدی بر دادنامه نوشت که در کتاب پیشگاه قاضی منتشر شد . دکتر عباس کریمی در محیط مجازی گروهی را سرپرستی کرد که این موضوع را به بحث نشستند دقیق و تطبیقی، اصولی و حرفه ای . دکتر علی آریایی پور همچنان پیگیر است که بداند دعوی علیه دولت فرانسه طرح شد یا نه اما آنچه را می خوانید با این مبحث علمی فاصله بسیار دارد . دادنامه را ببینید و خودتان داوری کنید .دستم نمی رود در لایحه تجدیدنظرخواهی خویش دستی ببرم بنابراین این را نیز که دعویش رد شده در کنار آنهایی قرار می دهم که خسارت برایشان کم تعیین شده چه، می دانم دادگاه بالاتر درهم رای خواهد داد اما چه بد که به فلات این پرونده رسیدم . پس از 13 سال به جای پخته شدن خسته شدم و شکسته، به جای با تجربه شدن خالی شدم و عصبی و پرخاشجو و به قول محمود اعتمادزاده (م.ا.به آذین ) کلام که روزی دست آموزم بود گریزپا شده . یاری ام کنید و برایم بنویسید اگر شما وکیل این پرونده بودید در تجدیدنظرخواهی نسبت به این دادنامه چه می نوشتید؟ درددل را کم کنیم و در وکالت به یاری هم بیاییم بویژه در پرونده های اجتماعی مانند این.

اینک متن دادنامه

پرونده کلاسه 8909980226100278 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادنامه شماره 9409970226100105

خواهان:آقای س.ب  با وکالت آقای علی صابری

خواندگان:1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون

خواسته:مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علی صابری به وکالت از آقای س.ب به طرفیت 1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان حال و گذشته و آینده و عذرخواهی در جراید علی الحساب مقوم به 000/500/50 ریال دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظریه هیات کارشناسان سه نفره که اعتراض موجه و مدللی نسبت به آن بعمل نیامده است   خواهان متولد 1378 بوده و در سال 1389 متوجه آلودگی به هپاتیت c شده است  بنابراین خواهان از خون و فرآورده های خونی آلوده که از سال 76 استفاده از آن ممنوع اعلام گردیده استفاده نکرده است بنابراین  بیماری خواهان منتسب به فعل خواندگان نمی باشد  به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی تهران-احمد همتی کلوانی

دکتر علی صابری 1716 بازدید 1394/08/04 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...