چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (22)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (22)

علی صابری

 

خواهان عبدالرضا یقین علی

خواندگان: 1- ندا تدین موسوی 2-رحمان شیخی فرزند رحمت اله    3- مهدی جوانی فرزند اصغر  4-  مسعود مقدم فرزند محمدرضا 

خواسته: جلب ثالث در پرونده کلاسه  140091920000556776  شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با احتساب تمامی زیان های دادرسی

دلایل: 1- محتویات پرونده کلاسه 140091920000556776 شعبه 18 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

2- روگرفت گواهی شده استشهادیه    3- وکالتنامه

 

عدالت یا به شدت غیرشخصی و بی تفاوت است، یا به شدت شخصی و انتقام جو (آلدوبنجامین ، برگه های آغازین کتاب ریگ روان، نگاشته ی استیوتولتز، برگردان پیمان خاکسار، نشر چشمه ،1399)

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه 18 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

(دیگر همگان آگاهند دادرس را به کدام معنی به کار می گیریم. پس نیازی به توضیح دوباره نیست)

جمله ی آغازینی را که آوردیم خود گویاست. به باورمان عدالت در هر دو گونه ی مورد اشاره ی شخصیت رمان درباره ی دادخواهمان (موکل) به کار رفته و همین ما را وا داشت به ناچار دادخواست کنونی را پیش نهیم. باشد که عدالت به مسیر طبیعی خود باز گردد. توضیح اینکه

1- به شرح پرونده پیش گفته موکل دادخواست پژوهش خواهی در برابر خوانده ردیف 1 پیش نهاده و موضوع نزد جنابان عالی در حال رسیدگی است.

2- با وجود پافشاری و لزوم شنیدن گواهی گواهان (خواندگان ردیف 2 تا 5 دادخواست کنونی) دادگاه با استدلال بیان شده در دادنامه مورد پژوهش درخواست را نپذیرفت. دلایل رد استدلال را در پژوهش خواهی آوردیم آن را بازگو نمی کنیم.

3- اما از آنجا که برگزاری نشست دادرسی در دادگاه استان ضروری نیست و ممکن است این درخواست به دلیل فشردگی کار در میان انبوهی از امور گم شود یگانه راه الزامی شدن نشست دادرسی را برای شنیدن گواهی گواهان آن دیدیم که نامبردگان را به دادرسی فراخوانیم( فراخواندن دیگری به دادرسی یا همان جلب ثالث)

4- افزون بر این ادعا، استدلال و استناد شکلی در چیستی(ماهیت) نیز قانون پشتیبان ماست . مجلوبین ثالث به ویژه خوانده ردیف 2 آقای رحمان شیخی  امین موکل بوده اند و گفته هایشان بی گمان مثبت اقاله خواهد بود . پس فراخوانده نشدنشان به دادرسی در دادگاه نخستین بسیار شگفت آور است. در قانون بر پایه ماده 131 آیین دادرسی مدنی در ورود ثالث داریم که دگیری می تواند حتی برای تقویت موضع دفاعی و جایگاه آفند یا پدافند یکی از طرفین وارد دعوی شود. اینجا پنداشتیم که شاید ورود ایشان شبهه ی ذینفعی را در پی داشته باشد و گواهی ایشان را مخدوش کنند. پس گریز و گزیری نبود جز آنکه آنها را وارد دادرسی کنیم به قیاس اولویت بر پایه ی ماده 135 آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین بعد از تقویت موضع میتواند ثالث را به دادرسی جلب کند مصداق بارز تقویت موضع هوده بردن از گواهی گواهان است. پس بی گمان اجرای این ماده فراخواندن گواهان به دادرسی در قالب دادخواست جلب ثالث را ممکن می کند. نیک می دانید که جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر هم امکان پذیر است. خوانده ی ردیف یک بر پایه ی برداشت رایج از ماده 137 قانون پیش گفته طرف دادخواعی قرار گرفت.

5- بر این باوریم که دادنامه به دلیل ایراد و اشکال شکلی و ماهوی گسیخته خواهد شد اما از آنجا که فصل خصوصمت هدف نخست دادرسی می دانیم برای اثبات اقاله و پایان یافتن دعاوی احتمالی و آینده دادخواست کنونی را پیش نهاده.

6-دادخواهمان شهروندی عادی و معمولی است. پس از صدور دادنامه کمتر عادلانه ی دادگاه نخستین و ناسازه ای آن بویژه در بخش وجه التزام دچار حمله های عصبی شده و تحت درمان قرار گرفته. مدارک پزشکی در صورت نیاز پیشکش خواهد شد. امیدواریم با پذیرش این دادخواست و برگزاری نشست دادرسی و نشستن گواهی گواهان حقیقت موضوع کشف شود.

با سپاس دوباره

دادفران خواهان

علی صابری-مهدی شیرخانی

 

 

دکتر علی صابری 80 بازدید 1400/06/16 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...