چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (23)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (23)

علی صابری

 

 

 

خواهان:    جعفر تسبیحی 

خوانده:   1- مرتضی صدری ارحامی 

             2-  سپهر تقوی 

             3- علی خیری

خواسته : 1- دعوی جلب ثالث در پرونده کلاسه 9909982218100157 بشماره بایگانی 9901890 شعبه 17 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران و محکومیت خواندگان ردیف 2 و 3 به پرداخت خساراتی که با نظر کارشناس در این پرونده تعیین خواهد شد فعلاً مقوم به 000/000/21 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات:    1- محتویات پرونده استنادی 9909982218100157 به شماره بایگانی 9901890 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

                           2- محتویات پرونده های کیفری بشماره 9709982218600710 به کلاسه بایگانی 970710 شعبه 101 کیفری دو دادگاه لواسانات و شماره 9709982218600710 به کلاسه بایگانی 980428 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه های صادره از شعب پیش گفته

قضات محترم شعبه 17 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با سلام احتراماً چنانکه مستحضرید:

به حکایت پرونده استنادی بین اینجانب و خوانده ردیف 1 دادخواست کنونی نزد شما پرونده مطرح است که هرکدام از ما نسبت به بخشی از دادنامه شعبه یک دادگاه لواسانات اعتراض و تجدیدنظر خواهی کرده ایم، من نسبت به آن بخش که پرداخت اصل ثمن دریافتی محکوم     شده ام، با این استدلال که آقای سپهر تقوی خوانده ردیف 2 دادخواست حاضر در پرونده های کیفری به پرداخت آن محکوم شده و محکومیت دوباره بی معنی است وآقای صدری ارحامی بر این پایه که وجه التزام ناظر به بطلان جایگاهی ندارد و می بایست بهای روز ملک تعیین و پرداخت شود لذا از آنجا که به حکایت اطلاعی که از وکلای خود آقایان علی صابری و مهدی شیرخانی دریافت کرده ام ، دادگاه محترم با تعیین کارشناس بهای روز ملک موضوع مبایعه نامه 24/02/1392 را در دستور کار قرار داده و این مبایعه نامه تنظیمی اینجانب به آقای علی خیری به عنوان فروشنده به بنده است و به حکایت پرونده های کیفری سپهر تقوی درمانور متقلبانه و انجام جرم نقشی اصلی، آشکار و مؤثر را داشته لذا با اجازه حاصل شده از ماده 135 آیین دادرسی مدنی با جلب نامبردگان به دادرسی برای بار کردن مسئولیت الزام ایشان به جبران خسارت خریدار آخر به هر میزان و مبلغی که دادگاه محترم تعیین کند، با احتساب خسارات دادرسی را استدعا دارم.

                                                        با تجدید احترام

                                                    جعفر تسبیحی 

دکتر علی صابری 54 بازدید 1400/06/29 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...