ناخاطرات (38)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
ناخاطرات(38)
علی صابری

1- دادنامه نخستین دال بر محکومیت به پرداخت5.7 درصد دیه به عنوان ارش صدمات جسمانی ناشی از بیماری هپاتیت  C و ده میلیون ریال هزینه درمان با دادنامه شماره 9509970221200556 صادره از شعبه 12 تجدیدنظر استان استوار شده است.
پرونده کلاسه 8909970226100079 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 9509970221200556 مورخ 27/4/95
تجدیدنظرخواهان: آقای ش.ج
تجدیدنظرخوانده: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون
تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 940184 مورخ 2/3/94 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

2- دادنامه نخستین دال بر محکومیت به پرداخت 8 درصد دیه به عنوان ارش صدمات جسمانی ناشی از بیماری هپاتیت  C و یازده میلیون تومان هزینه درمان با دادنامه شماره 9509970221200553 صادره از شعبه 12 تجدیدنظر استان استوار شده است.
پرونده کلاسه 8909970226100083 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 9509970221200553 مورخ 27/4/95
تجدیدنظرخواهان: آقای ر.گ
تجدیدنظرخوانده: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون
تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 940353 مورخ 20/4/94 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران


3- حکم به پرداخت 8 درصد دیه به عنوان ارش صدمات جسمانی ناشی از بیماری هپاتیت  C و 114.000.000 ریال هزینه درمان با دادنامه شماره 9509970221200533 صادره از شعبه 12 تجدیدنظر استان استوار شده است. در دادنامه دادگاه استان جمله ای به چشم می خورد که نامفهوم است.
پرونده کلاسه 8809970226100258 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 9509970221200533 مورخ 26/4/95
تجدیدنظرخواهان: آقای ر.چ
تجدیدنظرخوانده: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون
تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 950097 مورخ 30/1/95 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای
«... ضمناً چون دادگاه بدوی راجع به مازاد بر خسارت مزبور تا مبلغ 959.716.00 ریال اظهارنظری نکرده این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست.»
4- خواهان در دادگاه نخستین محق به دریافت یک دیه کامل صدمات بدنی و ارش ناشی از هپاتیت C و 14.000.000 هزینه درمان شناخته شده که با دادنامه 9509970221200552 صادره از شعبه 12 تجدیدنظر استان استوار شده است .
پرونده کلاسه 8809970226100220 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 9509970221200552 مورخ 27/4/95
تجدیدنظرخواهان: آقای خ.ن
تجدیدنظرخوانده: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون
تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 940621 مورخ 25/6/94 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران

5- اگر دعوی به تجدیدنظرخواندگان توجه نداری به چه کسی توجه دارد؟! پیشینه رسیدگی چه می شود ،جبران خسارت با کیست ؟! مگرنه آنکه دولت یگانه منبع انحصاری تأمین فرآورده های خونی است؟! 

دکتر علی صابری 1465 بازدید 1396/02/27 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...