آیا این دادنامه بواقع دادنامه اصلاحی است؟

 تجربه های یک وکیل 
آیا این دادنامه بواقع دادنامه اصلاحی است؟ 

علی صابری 

 


با سپاس از محمدرضا بوذری وعلی افشار همکارانم در این پرونده ونیز پیشکش به دکتر حسن محسنی استاد آئین دادرسی مدنی دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
1-    درباره دادنامه اصلاحی پیش از این، نوشته ای از نگارنده با عنوان واکاوی یک دادنامه اصلاحی در شماره 76 مجله مدرسه حقوق آبان 1391 صفحات 8 به بعد به چاپ رسیده، نیز متنی با عنوان دادکاوی یک دادنامه اصلاحی قرار است در گاهنامه آموزشی کانون وکلای دادگستری فارس به چاپ برسد. چنانکه پیش از این نیز اشاره کردم درباره دادنامه اصلاحی پاراگراف 57 از کتاب اداره جریان دادرسی نوشته دکتر حسن محسنی خواندنی است.
2-    در این پرونده دعوی از سوی مورث خواندگان ( محمود جبلی ) بطرفیت سازمان مسکن شهرسازی در اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری طرح وپس از رسیدگی در دادگاه نخستین وشعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان نظر کمیسیون مبنی بر موات بودن زمین گسیخته ونیز سند دولت ابطال شده بود. ارائه این دادنامه ها گرچه شاید درباره شناخت پلاک ها مؤثر می بود اما خارج از موضوع به نظر رسیده، همین قدر توضیح بسنده است که پس  از صدور سند به نفع دولت برای تفکیک آن از ملک اشخاص بدان پلاک فرعی اختصاص داده شد اما با فسخ نظریه کمیسیون وبرگشت وضعیت به حالت نخست خواندگان تلاش کردند وانمود کنند خواهان از بخشی که پلاک جدید بدان تعلق گرفته سهمی ندارند همین موضوع اختلافی شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر را به اشتباه انداخته موجب صدور دادنامه اصلاحی شد .
3-    بحثم در این نوشته ماهیت تصمیمات دادگاه نیست بلکه توجه دادن خوانندگان به این امر است که پس از قطعیت دادنامه صدور دادنامه اصلاحی وسپس اصلاح اصلاح موجه نبوده ومنطبق با قانون نیست چنانکه این امر در دادنامه شعبه ششم تشخیص نیز بیان شده اما استدلال واستناد قانونی صورت نگرفته .شعبه تشخیص اصلاح را نابجا می داند اما برای آن استدلال واستنادی نمی آورد، گردآوری مجموعه تصمیماتی که با عنوان دادنامه اصلاحی صورت میگیرند خوانندگان را در شناخت واقعی این نهاد یاری کرده قانونگذار را کمک می کند که قانونی بهتر ارائه دهد ورویه قضایی را نیز یاری گر است تا پیشرفت حقوقی کند .
4-    هنگام خوانش دادنامه ها خواندگان با فک دستور موقت مبنی بر عدم نقل وانتقال به هنگام دادرسی ملک را واگذار کردند واین درحالی بود که با آگاهی از قصد ایشان چندین بار به دادگاه لایحه دادم که صرف سپردن دوبرابر خسارت احتمالی موجب فک دستور نیست وماده 321 آئین دادرسی مدنی نیز بر این امر دلالت دارد اما دادگاه نپذیرفت وبا فک دستور موقت امکان انتقال را فراهم کرد.بنظر شما آیا این دستور تخلف انتظامی است؟ به هرحال دادنامه شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان انتقال بعدی را موجب عدم پذیرش دعوی الزام ندانست که دادنامه خواندنی است .یادآور شوم که تکیه اصلی در ارائه این دادنامه ها بر مفهوم جایگاه دادنامه اصلاحی استوار است آهنگ آن داشتم که عملکرد شعبه 3 دادگاه استان در این رابطه را نقد کنم اما مابقی موضوعات نیز جالب است وجنبه آموزش عملی دارد.
اینک متن دادنامه:
دادنامه اول:
مرجع رسیدگی شعبه سوم محاکم عمومی لواسانات و رودبار قصران
شماره پرونده:81/3/1124-1157-1056 //////// شماره دادنامه:81/1241   ///////  تاریخ:27/12/81
خواهان:علی افشار وعلی صابری بوکالت از محمدباقر حاجی خداوردیخانی –بزرگراه جناح-خ گلها-کوچه شادی-پ 19
خوانده: خسرو-شیرین و شادان جبلی با وکالت آقای هاشم کاردوش-اختیاریه شمالی-خ صاحب اختیار- شماره 18
خواسته:الزام به انتقال سند
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خواندگان بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیرتشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی دادگاه
درخصوص دعوی آقای علی افشاری با ورود بعدی آقای علی صابری بوکالت از آقای محمدباقر حاجی خداوردیخانی بطرفیت آقای خسرو وخانمها شیرین وشادان همگی جبلی با وکالت آقای هاشم کاردوش بخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 292 فرعی از 3 اصلی واقع در قریه سبوبزرگ بخش 11 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به میلیون ویکصدهزار ریال با توجه به محتویات پرونده ومستند مدرکیه وکلاء خواهان که یک برگ مبایعه نامه عادی مورخ 20/10/75 می باشد ودر آن ارکان وشرایط تحقق عقد بیع وشرایط کلی صحت هر معامله اعم از شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی ویا شرایط مقید در مواد 338 و339 و345 و346 ویا سایر مواد قانون مذکور کاملاً رعایت گردیده ودفاعیات وکیل محترم خواندگان پیرامون استناد به رای وحدت رویه شماره 31-8/11/1364 دیوانعالی کشور وماده 348 قانون مدنی با توجه به پاسخ وکلاء خواهان وبا التفات به اینکه اولاً رای وحدت رویه مذکور ارتباطی به موضوع این دعوی نداشته وناظربر معامله اراضی موات شهری بموجب اسناد عادی قبل از تاریخ 5/4/58 می باشد ونسبت به معاملات بعد از این تاریخ قابل تسری نمی باشد.ثانیاً استناد به قسمت نخست ماده 348 قانون مدنی نیز موجه نیست زیرا نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پیرامون موات بودن رقبه موضوع دعوی بموجب دادنامه شماره 384 صادره از شعبه اول محاکم عمومی لواسانات در تاریخ 8/10/75 ابطال گردیده است ومعامله فیمابین خواهان ومورث خواندگان بعد از این تاریخ می باشد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را موجه تشخیص وبه استناد مواد 10و209و220و231 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال رسمی یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 292 فرعی از 3 اصلی قریه سبوبزرگ لواسلن کوچک بخش 11 تهران در یکی از دفاتر اسناد رسمی استان تهران صادر و اعلام میگردد در ضمن 1-بنابر مراتب مذکور تاریخ وقوع عقد بیع 20/10/75 تایید میگردد ومعامله از همین تاریخ صحیح می باشد .2- خواندگان به استناد مواد 515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی مکلفند مبلغ 841000 ( هشتصدوچهل ویک هزار ریال) بابت هزینه ابطال تمبر ومبلغ سیصدوده هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان پرداخت نمایند. رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم محاکم عمومی ولواسانات ورودبار قصران
فیروزمهر
دادنامه دوم:
بتاریخ :30/8/82   /////////  شماره دادنامه:738   /////// کلاسه پرونده:82/18/195
مرجع رسیدگی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
هیئت شعبه : آقایان علی عزیزپور: رئیس دادگاه                                   مستشار: محمد حسین واعظی
تجدیدنظرخواه: 1-خسرو 2-شیرین 3- شادان همگی جبلی با وکالت آقایان 1-ابراهیم احدی: تهران-خیابان میرزای شیرازی خیابان پانزدهم شماره 1 طبقه سوم 2- اسکند محمدپور تهران سهروردی شمالی پایین تر از خ شهیدبهشتی خ سینک پلاک 24 طبقه 2
تجدیدنظر خوانده:محمدباقر حاجی خداوردیخان با وکالت آقایان 1- علی افشار 2- علی صابری : تهران بزرگراه جناح خیابان گلها کوچه هما کوچه شادی پلاک 19
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1241 مورخ 27/12/81 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی لواسانات
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 15/11/81 آقای علی افشاری بوکالت از آقای محمدباقر حاجی خداوردیخانی دادخواستی به طرفیت آقای خسرو جبلی وخانمها شیرین وشادان جبلی به دادگاههای عمومی لواسانات ورودبار قصران تقدیم الزام خواندگان را به انتقال رسمی یک دانگ مشاع از ششدانگ مزرعه پستانک دره پلاک ثبتی 292 فرعی از سنگ سه ااصلی واقع در سبو بزرگ لواسان مورد معامله موضوع مبایعه نامه مورخ 20/10/75 تنظیمی با مورث خواندگان را درخواست وضمن آن دستورموقت به منع نقل وانتقال ملک تا پایان رسیدگی به ماهیت دعوی تقاضا کرده است که رسیدگی دادخواست به شعبه سوم دادگاه عمومی لواسان ارجاع شد ودادگاه مرجوع الیه پس از استعلام وضعیت ملک از ثبت اسناد منطقه واحراز مالکیت خواندگان به قائم مقامی از مرحوم محمود جبلی واخذ تأمین قرار شماره1377-12/12/81 دایر به منع نقل وانتقال قدرالسهمخواندگان صادر کرد که متعاقباً با درخواست آقای دکتر هاشم کاردوش وکیل خواندگان واخذ تأمین از دستور موقت صادره طی قرار شماره 1410-26/12/81 رفع اثر بعمل آورده ودر تاریخ 27/12/81 ختم رسیدگی را اعلام وبموجب دادنامه شماره 1241 با احراز وقوع عقد بیع مورد بحث حکم الزام خواندگان را به انتقال رسمی یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک مزبور بنام خواهان صادر کرد رای صادره در تاریخ 10/2/82 بشرح صفحه 56 پرونده آقای هاشم کاردوش وکیل خواندگان ابلاغ شد که مشارالیه بوکالت از خواندگان در تاریخ 28/2/82 نسبت به آن تجدیدنظرخواسته که پس از وصول اعتراض به محاکم استان تهران رسیدگی به این دادگاه ( شعبه 18 تجدیدنظر ) محول شد متعاقباً آقای دکترابراهیم احدی با وکالت تفویضی از سوی آقای کاردوش دخالت نموده وبه موجب لایحه وارده به شماره 168-2/4/82 با پیوست رونوشت خلاصه معامله دفترخانه 300 تهران اعلام وایراد کرد که موکلین وی درتاریخ 1/2/82 ملک مورد بحث را با وکالت آقای هاشم کاردوش به دیگری منتقل کردند که به این ترتیب الزام نامبردگان به انجام تعهد حضور در دفترخانه وتنظیم سند بنام تجدیدنظر خواندگان عملی و امکان پذیر نیست متعاقباً آقای هاشم کاردوش در تاریخ 25/4/82 وکالت خود از تجدیدنظرخواهانها را به آقای اسکند محمدپور ونیز تفویض که مشارالیه هم با وکالت مع الواسطه مزبور لوایحی بدادگاه تقدیم کرد که ضمیمه پرونده شد بهر تقدیر هیئت دادرسان دادگاه پس از بررسی ورسیدگی دلایل وومستندات ابرازی وانجام مشاره ختم رسیدگی را اعلام به شرح آتی انشاء رای مینماید.
رأی دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1241-27/12/81 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات در تاریخ صدور موافق قانون و مستندات دعوی صادر شده است زیرا مطابق مبایعه نامه مورخ 20/10/1375 که به اصالت آن تعرضی نشده مورث تجدیدنظرخواهانها محل مورد بحث را با عقد بیع به تجدیدنظرخوانده منتقل وبه قبض واقباض ثمن و++++++ نیز اقرار کرده است ایراد وکیل تجدیدنظرخواهانها که عنوان نموده پس از صدور رای دادگاه ولی قبل از ابلاغ آن محکوم علیه ملک موضوع دعوی را با وکالت آقای هاشم کاردوش وکیل دعوی به دیگری انتقال دادند وفتوکپی خلاصه معامله صادره از دفترخانه 300 حوزه ثبت تهران را ارائه داده است بطوری که از قواعد کلی وقانون آئین دادرسی مدنی مستنبط است ملاک صحت یا سقم تاریخ طرح دعوی تاریخ ثبت آن در دفتر دادگاه و ملاک صحیح یا مستقیم بودن رای دادگاه نیز تاریخ صدور آنست در مانحن فیه قطع نظر از اینکه شند قطعی انتقال ادعایی ارائه نشده است نظر باینکه رای معترض عنه که پس از احراز مالکیت خواندگان واحراز صحت بیع بین متعاملین ومطابقت آن با موازین صادر شده است وقبل از صدور در تاریخ 10/2/82 به آقای کاردوش وکیل خواندگان ابلاغ شده است که مشار الیه در تاریخ 28/2/82 بوکالت از محکوم علیه نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواسته است با فرض صحت انتقال مورد ادعا بوسیله وکیل خواندگان در دعوی پس از صدور رای دادگاه تاثیری در صحت یا سقم رای با توجه به محتویات پرونده امر صادر گردیده ندارد ومستلزم نقض آن نخواهد شد بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواهانها در نتیجه مردود است وضمن رد آن مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه تائید میشود.این رای قطعی است./
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران   //////// مستشار دادگاه
عزیزپور  //////// واعظی

دادنامه سوم:
مرجع رسیدگی شعبه دوم  محاکم عمومی لواسانات و رودبار قصران
شماره پرونده:82/2/319 و771                 شماره دادنامه:162 و161                                  تاریخ:28/3/83
خواهان: محمدباقر حاجی خداوردیخانی با وکالت آقایان 1-علی صابری –بزرگراه جناح-خ گلها-کوچه شادی-پ 19 2-علی افشار:خ کارگر شمالی –تقاطع بزرگراه شهید گمنام –ک چهارم امیرآباد- پ 13 –طبقه 4-واحد13
خواندگان:1-سیدمحمد موسوی خلخالی با وکالت اسکندر محمدپرو به آدرس تهران-خ سهروردی شمالی-نرسیده به شهیدبهشتی-خ سینک –پ 24-طبقه دوم 2- خسرو-شیرین و شادان جبلی با وکالت آقای دکتر ابراهیم احدی به آدرس: خ میرزای شیرازی – خ پانزدهم-پ 1  3-اداره ثبت اسناد واملاک فشم به آدرس : فشم
خواسته:ابطال سند
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خواندگان بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیرتشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص دعوی محمدباقرحاجی خداوردیخانی فرزند حسن با وکالت آقایان علی صابری وعلی افشار بطرفیت آقای سیدمحمد موسوی خلخالی فرزند سیدمهدی با وکالت اسکندر محمدپور وخانمها شیرین وشادان وآقای خسرو همگی جبلی فرزندان محمود با وکالت آقای دکتر ابراهیم احدی در پرونده کلاسه 82/2/319 و82/2/771 مجموعاً بخواسته ابطال اسناد انتقال 85939 و85940 مورخ 21/2/82 دفتر اسناد رسمی شماره 300 تهران با  احتساب خسارات دادرسی بشرح دادخواستهای تقدیمی ملحض ادعا اینست  که اسناد انتقال فوق التوصیف باعتبار آن که بموجب دادنامه شماره 1241 مورخ 27/12/81 شعبه سوم محاکم عمومی لواسانات ( در پرونده های کلاسه 81/1124-1157-1056 شعبه مزبور ) که بموجب دادنامه شماره 738 مورخ 30/8/82 شعبه 18 محاکم تجدیدنظر استان قطعیت یافته است خواندگان ردیفهای 2 الی 4 ملزم ومکلف به انتقال یک دانگ از ششدانگ پلاک 292 قریه از 3 اصلی قریه سبو بزرگ گردیده اند ورای مزبور نیز متکی به مبایعه نامه مورخ 20/10/75 بوده که دادگاه نخستین در ذیل دادنامه صدرالذکر اعتبار آن را از زمان 20/10/75 اعلام نموده است اسناد انتقال بعدی فاقد اعتبار قانونی است زیرا ناقلین رقبه مورد ترافع فاقد سمت مالکامه لازم بوده اند. این ابتدا خواستار ابطال آن اسناد شده اند، پس از جری تشریفات ایراداتی از سوی هریک از وکلای خواندگان طرح گردیده است وبه علت اینکه دادنامه های ماوری الذکر را از نفوذ و اثر ساقط ننموده است موثر در مقام نماند از دیگر سوی ایراد عدم اصالت مبایعه نامه عادی 20/10/75 قطع نظر از اینکه بعنوان مستند مستقیم خواهان نبوده است، با نظر داشت به دادنامه های ذکر شده ایرادی درخور نبوده ومردود تلقی شده است فلذا دادگاه با عنایت به مطالب پیش گفتار بلحاظ اینکه تصویر خلاصه معاملات ارسالی از سوی ثبت فشم که توسط نماینده مطلع ثبتی در مورخ 18/1/83 تقدیم دادگاه شده است دلالت بر انتقال ملک موضوع خواسته داردو حال آنکه پس از تاریخ 20/10/75 دیگر خواندگان ردیفهای دوم الی چهارم سمت مالکانه ای نداشته اند تا شخص دیگری با بهره گیری از وکالت آنان جواز انتقال را داشته باشد وبالطبع معامله منعقده غیرنافذ واسناد موضوع خواسته مخدوش می باشد دادگاه مستنداً بمواد 190،247،345،352 قانون مدنی ومادتین 198 و519 ق.آ.د.م حکم به پذیرش خواسته خواهان وابطال اسناد شماره 85939 و85940 مورخ 1/2/82 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 300 تهران بمیزان یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 292 فرعی از 3 اصلی سبو بزرگ صادر واعلام مینماید.ایضا خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان ملزم می نماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.%
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات و رودبار قصران
فیاضی
دادنامه چهارم:
بتاریخ :15/5/83 ////// شماره دادنامه:760                                           کلاسه پرونده:83/3/671
مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه:آقای سیدمحمد موسوی خلخالی با وکالت آقای - اسکند محمدپور تهران سهروردی شمالی پایین تر از خ شهیدبهشتی خ سنیک پلاک 24 طبقه 2 وآقای خسرو جبلی 3-خانم شادان جبلی 4- خانم شیرین جبلی با وکالت دکتر ابراهیم احدی تهران-خیابان میرزای شیرازی خیابان پانزدهم شماره 1 طبقه سوم
تجدیدنظر خوانده:محمدباقر حاجی خداوردیخان با وکالت آقایان 1- علی صابری 2- علی افشار : خ کارگر شمالی –تقاطع بزرگراه شهید گمنام –ک چهارم امیرآباد- پ 13 –طبقه 4-واحد13
تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره 161 و162 مورخ 28/3/83 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
(( رأی دادگاه))
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سیدمحمد موسوی خلخالی با وکالت آقای اسکندر محمدپور نسبت به دادنامه 161 و162 مورخ 28/3/83 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات موضوع پرونده کلاسه 82/2/319 و771 که بموجب دادنامه اصداری دعوی خواهان بخواسته ابطال اسناد رسمی 85939 و85940 مورخ 1/2/82 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 300 بمیزان یکدانگ مشاع از ششدانگ پلاک 292 فرعی از 3 اصلی سبوبزرگ مورد پذیرش قرارگرفته دادگاه از توجه به دادنامه های استنادی واینکه دادنامه بدوی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان قطعی گردیده و با عنایت به جامع مدافعات طرفین ومستندات موجود در آن رای بدوی با رعایت جهات شرعی وقانونی اصدار یافته از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده با رد اعتراض باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی رای بدوی عیناً تائید میگردد.رای صادره قطعی است./
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران  //////  مستشار دادگاه
    محمدحسین کاتبی  //////  سیدحسن سیفی
دادنامه پنجم:
بتاریخ:29/7/83 ////////  شماه دادنامه:1235  ////// کلاسه پرونده:83/3/1125
مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه:آقای سیدمحمد موسوی خلخالی با وکالت آقای اسکندرمحمدپورتهران خیابان سهروردی شمالی پائین تر ازخیابان سینک پلاک24 طبقه دوم وآقای خسروجبلی وخانم سادات جبلی وخانم شیرین جبلی با وکالت آقای دکتر ابراهیم احدی تهران میرزای شیرازی خیابان پانزدهم شماره1 طبقه سوم
تجدیدنظر خوانده:آقای محمد باقری حاجی خداوردی با وکالت آقایان 1-علی صابری2-علی افشار تهران خیابان کارگرشمالی تقاطع بزرگراه شهید گمنام کوچه چهارم امیرآباد پلاک13 طبقه چهارم واحد13
خواسته:اصلاح دادنامه شماره 760 مورخ15/5/83 صادره ازشعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران
گردشکار:دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی رااعلام وبشرح زیرمبادرت بصدور رای مینماید.
رای اصلاحی
حسب درخواست تجدیدنظرخواه وملاحظه دادنامه 760مورخ 15/5/83 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان موضوع پرونده کلاسه 83/3/671 وبابررسی محتویات پرونده وبا اختیارات حاصله از ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی نظر باینکه درسطرسوم دادنامه اصداری دوفقره اسناد رسمی 85939و85940 تنظیمی دردفترخانه اسنادرسمی شماره 300 بمیزان یک دانگ مشاع ازششدانگ پلاک 292 فرعی از3اصلی گردیده سند85940مربوط به پلاک دیگر میباشد با حذف سندمزبور بدینوسیله دادنامه فوق الذکر را اصلاح نموده دادن دادنامه بدون اصلاحی ممنوع است../ز
مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین ساکی  /////// سیدحسن سیفی     

دادنامه ششم:                          
بتاریخ:28/8/83   ////////  شماه دادنامه:1389 /////کلاسه پرونده:83/3ت/1243
مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران   
باحضورامضاء کنندگان ذیل:    
تجدیدنظرخواه:آقای سیدمحمد موسوی خلخالی با وکالت آقای اسکندر محمدپور:خیابان سهروردی شمالی پائین تر از خیابان شهید بهشتی  خیابان سینک پلاک24 طبقه دوم وآقای خسرو جبلی وخانم  
سادات جبلی وخانم شیرین جبلی با وکالت آقای دکتر ابراهیم احدی:تهران میرزای شیرازی خیابان پانزدهم شماره 1طبقه سوم
تجدیدنظرخوانده:آقای محمدباقر حاجی خداوردی با وکالت آقایان1-عی صابری2-علی افشار:تهران خیابان کارگرشمالی تقاطع شهید گمنام کوچه چهارم امیرآباد پلاک13 طبقه چهارم واحد13
تجدیدنظر خوسته:دادنامه شماره 161و162 مورخ 28/3/83 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات ومتعاقب آن دادنامه اصلاحی760 مورخ 15/5/83 این شعبه صادر که متعاقب آن دادنامه اصلاحی 1235 مورخ 21/7/83 می باشد.
گردشکار:تجدیدنظر خواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع وپس از ثبت به کلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع وسرانجام دروقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق ومحتویات  پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید.
رای اصلاحی
خواسته اولیه وکلاء خواهان موضوع پرونده کلاسه 82/319 ابطال سندانتقال 85939 مورخ 1/2/82 تنظیمی دردفتراسناد رسمی300 تهران به استناد پرونده کلاسه 81/3/1124 بوده متعاقبا" دادخواستی به کلاسه 82/771 ازناحیه وکلاء مرقوم تقدیم به خواسته ابطال اسناد انتقال شماره 85939 و85940 به استناد پرونده کلاسه 82/319 وپرونده کلاسه 81/1124 و1157 و1056 شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات ودادنامه 738 مورخ 30/8/82 صادره ازشعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران شماره سند85940 مورخ1/2/82 مربوط به پلاک 533/3 بخش 11 تهران و سند شماره 85939 مورخ 1/2/82 مربوط به پلاک 292/3 بخش  11تهران می باشد دادنامه 162و 161مورخ 28/3/83 هردو پرونده مورد امعان نظر قرارگرفته حکم به ابطال اسناد شماره 85939 مربوط به پلاک 292/3 بخش11 تهران وسند شماره 85940 مورخ 1/2/82 درخصوص پلاک ثبتی 533/3 بخش11 تهران تنظیمی در دفترخانه 300 تهران صادرگردیده دادنامه بدوی طی دادنامه 760 مورخ 15/5/83 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان عینا" تایید گردیده حسب درخواست وکیل تجدیدنظر خواهان دائر به اصلاح دادنامه اصداری پرونده کلاسه 83/3/1125 مثبوت طی دادنامه 29/7/83-1235 مبادرت به اصلاح دادنامه نموده که بابررسی محتویات پرونده دادنامه اصلاحی مزبور اشتباه بوده سهوا" صادرگردیده علیهذا دادگاه پس از ملاحظه هردو پرونده به استناد ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی رای اصلاحی را ازاین لحاظ اصلاح می نماید که درسطرسوم دادنامه 760-15/5/83 صادره ازشعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان دوفقره اسنادرسمی 85939و85940 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 300 به میزان یک دانگ مشاع ازششدانگ پلاک 292 فرعی از3 اصلی از طرفی طی گزارش ثبت منطقه پلاک292 فرعی ازسه اصلی درقریه سبو بزرگ لواسان کوچک به دو قطعه طی صورت مجلس تفکیکی شماره3697-17/4/73 تفکیک گردیده که برای قطعه اول تفکیکی پلاک533 فرعی از3 اصلی به مساحت 113158 مترمربع قرار گرفته وقطعه دوم آن به مساحت 37240 مترمربع میزان قطعه باقی مانده ازپلاک مرقوم قرارگرفته است علیهذا دادگاه با توجه به گزارش مذکوروعنایت به دادنامه بدوی ودادنامه تجدیدنظر خواسته ودادنامه تجدیدنظر خواسته ودادنامه اصلاحی به موجب درخواست تجدیدنظر خوانده وبه استناد ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه 1235 مورخ 29/7/83 درپرونده کلاسه 83/1125 و دادنامه 760مورخ 15/5/83 صادره ازشعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان موضوع پرونده کلاسه 83/3/671 درسطرسوم ازاین لحاظ  اصلاح می نماید که ابطال اسناد رسمی 85939 مربوط به پلاک 292 فرعی از 3اصلی مربوط به پلاک 533/3 بخش 11 تنظیمی دردفترخانه 300 تهران به میزان یک دانگ مشاع ازششدانگ هردو پلاک که بدوا" تحت پلاک 292/3 بخش11 تهران بوده ودر تاریخ 17/4/73 به دو قطعه تفکیک سپس به مالکین اولیه عودت داده شده دادن دادنامه بدون اصلاحی ممنوع است../ق

مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین ساکی //// سیدحسن سیفی
دادنامه هفتم:
تاریخ رسیدگی: 22/10/1383
تجدیدنظرخواه فوق العاده: آقای سیدمحمد موسوی خلخالی با وکالت آقای اسکندر محمدپور
تجدیدنظرخوانده فوق العاده: آقای محمدباقر حاجی خداوردیخانی
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 760-15/5/83   صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه 7/6/83 تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر 22/6/83
مرجع رسیدگی شعبه ششم تشخیص دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان امضاء کننده ذیل
خلاصه جریان پرونده :بموجب گواهیهای شماره 34672-10/12/81 و4219-17/2/81و24729-13/8/82 اداره ثبت فشم آقای ناصرخان پرتوی نسبت به یک سهم از پنج سهم وآقای محمود جبلی وبانو عزت الملوک ثقفی هریک نسبت به دوم سهم (چهارسهم از پنج سهم ششدانگ) مزرعه الان پلاک 292 فرعی از 3 اصلی سبوبزرگ را درخواست ثبت نموده اند. طبق نظریه شماره 68-10/4/69 کمیسیون های 12 قانون زمین شهری از مساحت 150318 مترمربع مساحت کلی پلاک مساحت 113158 متر مربع آن موات اعلام  که اعلام که نسبت به همین هیئت سازمان با تفکیک آن از باقیمانده پلاک 292 مساحت موات را با پلاک 533 فرعی از 3 اصلی سند مالکیت دریافت نموده واز باقیمانده مساحت ملک به مقدار 37240 متر مربع عنوان قطعه باقیمانده از پلاک 292 اسم برده شده. با اعتراض مالکین طبق دادنامه شماره 309-25/3/81 شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات نظریه کمیسیون های 12 ابطال و به تبع آن سند مالکیت شماره 210267 راجع به پلاک 533 فرعی ابطال و ملک به مالکیت مالکین اولیه ابقاء شده. که این رای بموجب دادنامه شماره 130-10/2/76 در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده بموجب مبایعه نامه مورخ 20/10/75 آقای محمود جبلی مالک دوسهم از پنج سهم ششدانگ پلاک 292 فرعی از 3 اصلی بخش 11 تهران مساحت 25 هزارمترمربع ( یکدانگ مشاع از ششدانگ مزرعه) با استناد به دادنامه 384-8/10/75(حکم مربوط به ابطال نظریه کمیسیون های 12 قانون زمین شهری) به خریدار فروخته واجازه داده شده با مراجعه به سازمانهای مربوطه سند مالکیت اخذ نماید.
با فوت آقای محمودجبلی خریدار آقای محمدباقر حاجی خداوردیخان با وکالت آقایان علی افشار وعلی صابری بطرفیت وراث متوفی دادخواست به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به انتقال رسمی مورد معامله ( یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 292 فرعی از 3 اصلی واقع در قریه سبوبزرگ بخش 11 تهران)  تنظیم نموده اند که شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات طی دادنامه شماره 1241-81 مورخ 27/12/81 با احراز صحت معامله باستناد مواد10 و209 و220 و231 قانون مدنی حکم بر الزام وراث مرحوم محمود جبلی باجابت درخواست خریدار صادر که با تجدیدنظرخواهی وراث فروشنده با وکالت آقایان کاردوش ، احدی، محمدپور شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد ایراد وکلای وراث فروشنده برمبنای تاریخ معامله مورث با خریدار وتاریخ اعلامی وکلای وراث مرحوم جبلی مبنی براینکه مورد معامله قبلاً به دیگری فروخته شده دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی را تایید نموده. این رای به شماره 738-30/8/82 ثبت شده است. با انتقال قسمتی از ملک به دیگران. آقایان علی صابری وعلی افشاری بوکالت از محکوم له پرونده قبلی بطرفیت آقای سیدمحمد موسوی خلخالی خریدار و وراث مرحوم محمودجبلی بخواسته صدور حکم بر ابطال اسناد قطعی غیرمنقول شماره های 85939 و 85940-1/2/82 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 300 تهران وصدور حکم بر++++ مورد معامله موکل با مرحوم جبلی نسبت به 25 هزارمترمربع مورد معامله در مبایعه نامه مورخ 20/10/75 از ++++ انتقال به آقای سید محمد موسوی خلخالی را تقاضا نموده اند.رسیدگی پرونده ها تحت کلاسه های 82/319 و771 در شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران انجام دادگاه حسب درخواست وکلای خواهان دستور موقت شماره 456-9/7/82 را بر منع نقل وانتقال ملک در رد ادعا صادر وراث مرحوم جبلی مع الواسطه وکالت به آقای دکتر ابراهیم احدی و آقای سید محمد موسوی خلخالی به آقای اسکندر محمدپور وکالت داده اند که آقای محمدپور طی لایحه ثبت شده بشماره 1025-15/7/82  ضمن تردید موکل از مبایعه نامه استنادی خواهان و اینکه تنها به پرونده کلاسه 81/1124/3 وغیر قطعی بودن دادنامه استنادی ومطرح بودن آن در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر دفاع وهمین اظهارات را درجلسه مورخ 15/7/82 شعبه دوم دادگاه نیز تکرار. آقای احدی به تبصره ماده 22 قانون ثبت استناد ورای استنادی استنادی وکلای خواهانها فاقد جنبه نهائی دانسته وایراد نموده که چون وکلای خواهان سند مورد ادعای ابطال را ضمیمه ننموده اند دفاعی جایز نیست ونیز ایراد کرده که چون سهم مورد انتقال درسندادعای چهار سهم ازپنج سهم است که باقی مانده ازمزرعه مورد شب     که معلوم نیست مورد انتقال به چه میزان است تا معلوم شود خواهان تقاضای ابطال چه مقدار از موردمعامله را دارد.دادگاه ازمجموع ایرادات وکلای خواندگان که وکلای خواهان مواردی را پاسخ داده اندضمیمه اسناد انتقال مورد ادعای ابطال را پذیرفته ودستور رفع نقص درمورد را صادر. با ایراد وکیل خواهان باینکه سندمورد ادعای ابطال  دردست وراث مرحوم جلیلی است ازدادگاه خواسته شده تا وضعیت ثبتی استعلام گرددکه پاسخ شماره 24729-13/8/82 اداره ثبت فشم مربوط به سند قطعی شماره 85939-1/2/82 دفتر300 تهران حاکی ازانتقال چهارسهم مشاع ازپنج سهم مشاع ششدانگ باقیمانده پلاک 1292 ازطرف وراث مرحوم جبلی به آقای سید محمد موسوی خلخالی است.با وصول تصویر خلاصه معاملات موضوع اسنادمورد تقاضای ابطال اسنادآقای محمدپور طی لایحه ثبت شده بشماره 22-18/1/83 با ادعای اینکه ورثه مرحوم جبلی مایملک خود در پلاک مزبور(باقیمانده پلاک 292/3)را25000مترمربع ادعا نموده در حالیکه با مساحت باقیمانده پلاک 24/37مترمربع بوده که مساحت یکدانگ ازششدانگ آن 207/6 متر مربع میشود ونتیجه گرفته که دعوی وادعای خواهان به پلاک 533/13 ارتباط پیدا نمیکندونیزضمنا" تکذیب ازارسال ووصول تلگراف مورخ 22/1/82 بموکل برفرض وصول آن به دفترخانه ترتیب اثری داده نشده واضافه نموده که سندمالکیت پلاک 292/3 بنام مرحوم جبلی صادر شده است درجلسه مورخ 18/1/83 وکیل وراث مرحوم جبلی مستند دعوی خواهان را تکذیب نموده ودادگاه با انشاء اظهارات
وکلای اصحاب دعوی ضمن عدول از رسیدگی باصالت مستند ابرازی خواهان بلحاظ اینکه همان سند مستند دعوی دادنامه شماره 1241-27/12/81 بوده با اعلام ختم رسیدگی دادنامه شماره 162 و163 -28/3/83 را به خلاصه ذیل صادر نموده: بموجب دادنامه شماره 1241-27/12/81 شعبه سوم دادگاه عمومی لواسانات که طی دادنامه شماره 738-30/8/82 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته خواندگان ردیفهای 2 الی 4 ملزم ومکلف بانتقال یک دانگ از ششدانگ پلاک 292/3 سبوبزرگ به خواهان گردیده که اعتبار مستند دعوی از 20/10/75 بوده وانتقالات بعدی فاقد اعتبار بوده با توجه به خلاصه معاملات که دلالت بر انتقال ملک موضوع خواسته دارد انتقال ملک بوسیله وکیل خواندگان غیرنافذ بوده باستناد مواد 190-247-345-352 قانون مدنی و 198 و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر پذیرش خواسته خواهان وابطال اسناد شماره 85939 و85940-1/2/82 دفتر شماره 300 بمیزان یکدانگ مشاع از ششدانگ پلاک 292 فرعی از 3 اصلی سبو بزرگ صادر واعلام میدارد.
با تجدیدنظرخواهی آقای ابراهیم احدی بوکالت از وراث مرحوم جبلی وآقای اسکندر محمدپور بوکالت آقای سیدمحمدموسوی خلخالی که ایراد هردو به صدور سند تفکیکی شماره 353/3 مجزی شده از 292/3 وخروج مساحت تفکیکی مذکور از مورد معامله مرحوم جبلی با آقای محمدباقر حاجی خداوردیخانی بوده که دادگاه ابتدا بدون ورود به این موضوع طی دادنامه شماره 760-15/5/83 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده.آقای سیدمحمدخلخالی وآقای اسکندر محمدپور وکیل وی دو فقره اسناد موضوع احکام بدوی وتجدیدنظر یکی را مربوط به پلاک 292/3 (سند شماره 85939) و سند دیگر را مربوط پلاک 353/3(مربوط به سند شماره 85940) اعلام و به این ادعا که در صدور حکم نسبت به ابطال سند اخیر سهو قلم شده صدور حکم اصلاحی را خواستار شده اند .دادگاه به بر همین مبنا دادنامه اصلاحی شماره 1235-29/7/83 را بشرح زیر صادر نموده ( درسطر سوم دادنامه اصداری دو فقره اسناد رسمی شماره 85939 و85940    دفتر300 بمیزان یک دانگ مشاع ازپلاک 292 فرعی ازسه اصلی گردید.سند85940مربوط به پلاک دیگر می باشدکه باحذف سندمزبور بدینوسیله دادنامه 760-15/5/153 اصلاح میگردد.با وصول لایحه مورخ 7/8/83 آقای علی صابری وکیل آقای محمدباقر حاجی خداوردیخانی وتذکر باینکه یک دانگ مشاع از ملک پلاک 292/3 بمساحت 25 هزارمترمربع ناظر به مساحت کل پلاک 292 قطع نظر از اقداماتی که بوسیله اداره زمین شهری نسبت به تفکیک پلاک مذکور به دو قطعه یکی 353/3 ودیگری بعنوان باقیمانده پلاک به همان شماره 292 معمول شده بود مورد معامله بین موکل وی ومرحوم جبلی وبعد از ابطال نظریه کمیسیون وجمع مساحت هردو پلاک به 292صورت گرفته شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبادرت به صدور دادنامه اصلاحی شماره 1389 -28/8/83 بشرح زیرنموده:دادگاه پس از ملاحظه پرونده های موضوع دادنامه اولیه ودادنامه شماره 760 مورخ 15/5/83 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان دوفقره اسنادرسمی شماره 85939 و85940 دفتر 300 تهران بمیزان یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 292 فرعی از 3 اصلی از طرفی طی گزارش ثبت منطقه پلاک 292 فرعی از 3 اصلی در قریه سبوبزرگ لواسان کوچک به دوقطعه طی صورتمجلس تفکیکی 3617-17/4/73 تفکیک گردیده که برای قطعه اول تفکیکی پلاک 533/3 بمساحت 113158 مترمربع قرارگرفته وطعه دوم آن بمساحت 37240 مترمربع میزان قطعه باقیمانده از پلاک مرقوم قرارگرفته است .علیهذا دادگاه باتوجه بگزارش مذکوروعنایت به دادنامه بدوی و دادنامه تجدیدنظر ودادنامه اصلاحی بموجب درخواست تجدیدنظر خوانده وباستناد ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه شماره 1235-29/7/83 در پرونده کلاسه 83/1125 ودادنامه شماره 76015/5/83 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان موضوع پرونده کلاسه 83/3/271 در سطر سوم از این لحاظ اصلاح مینماید که ابطال اسناد رسمی 85939 مربوط به پلاک 292 فرعی از 3 اصلی و 85940 از 3 اصلی مربوط به پلاک 533/3 بخش 11 تنظیمی دفتر 300 تهران بمیزان یکدانگ مشاع از ششدانگ هردو پلاک که بدواً تحت پلاک 292 /3 بخش 11 تهران بوده ودر تاریخ 17/4/73 به دو قطعه تفکیک سپس ه مالکین اولیه عودت داده شده.
با ابلاغ دادنامه اصلاحی اخیر وکلای فروشندگان وخریدار اخیر طی درخواست ثبت شده به شماره 16534 مورخ 22/6/83 با استناد ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درخواست تجدیدنظر فوق العاده نموده اند که رسیدگی پرونده به این شعبه ارجاع . با ثبت بکلاسه فوق تنظیم گزارش پرونده به اینجانب مستشار شعبه محول که با مطالبه پرونده های محاکماتی گزارش بشرح فوق تنظیم . لوایح وکلای تجدیدنظر خواهان فوق العاده هنگام شور قرائت خواهدشد.
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل پس از قرائت گزارش عضو مشاوره بشرح زیر رای صادر مینماید.
((رأی))
اصولاً دادنامه شماره 161 -162-28/3/83 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران که متضمن اعلام حقانیت آقای محمدباقر حاجی خداوردیخانی بر ابطال اسناد انتقال رسمی شماره های 85939 و85940-1/2/82 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 300 تهران نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ پلاک 292 فرعی از 3 اصلی سبوبزرگ بوده برمبنای پذیرش دعوی خواهان اصداریافته. شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران نیز طی دادنامه شماره 760-15/5/83 دادنامه تجدیدنظر خواسته را فاقد اشکال تشخیص وتایید نموده: دوفقره دادنامه اصلاحی شماره 1235 مورخ 29/7/83 و 1389- 28/8/83 صادره از آن دادگاه صرفنظر از نتیجه ای که از هرکدام آنها برای متقاضی صدور آن در برداشته نهایتاً موجب تغییری در اصل حکم دادگاه بدوی که عمدتاً تعیین حصه ی مبیع متعلق حق خواهان بدوی (آقای محمدباقرحاجی خداوردیخانی) بوده که بصراحت یکدانگ مشاع از ششدانگ پلاک 292/3 یعنی مساحت کل ششدانگ پلاک بدون در نظر گرفتن اقدامات سازمان زمین شهری بوده نداده علیهذا چون بر دادنامه های اصلاحی اصولاً اثری که مخل به حق مالکین وخریدار آقای سیدمحمود خلخالی وبرخلاف مبایعه نامه تنظیمی مابین مرحوم محمود جبلی وآقای محمدباقر حاجی خداوردیخانی باشد صورت نگرفته ودادنامه بدوی نیز فاقد اشکال شرعی وقانونی از طرف شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تشخیص وبوجب دادنامه شماره 760-15/5/83 عیناً تایید شده باستناد تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی فوق العاده آقایان ابراهیم احدی واسکندر محمدپور نسبت به دادنامه معترض علیه صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر میگردد.

دکتر علی صابری 4337 بازدید 1392/02/02 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...