اعسار (1)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
اعسار (1)
علی صابری
 
1- درباره ی موضوع اعسار، خواه اعسار از هزینه دادرسی، خواه محکوم به تا کنون چیزهایی نوشته ام. از هوده بردن از یک قانون متروک با موضوع داوری درباره ی دادنامه ی شعبه 112 مجتمع عدالت درباره ی هزینه دادرسی گرفته ( در صد مقاله صد وکیل چاپ شد ) تا آنچه جسته و گریخته در سنجش قانون تازه نحوه ی اجرای محکومیت های مالی گفتم و نوشتم که نباید برای چیزهای ساده ای چون ماده 19 آن قانون که طبیعی است و ساده و می بایست پیش از این ها مقرر و اجرا می شد سوت و کف زد. نباید یادمان برود که ماده 36 قانون اعسار 1313 را قانون کنونی نسخ کرده و آن نهاد جالب یعنی قائم مقامی طلبکار دیگر تنها در حد آموزه ی نظری پیش ماست. خاطراتی از قانون سال 77 و مخالفت آشکار آن با پیمان نامه ها بین المللی و خنده هزار بار بدتر از گریه ی استاد جواد واحدی بر آن قانون را نیز بازگو کرده ام. فشرده آنکه مانند همه چیز این جا نیز چهلستون و بیستون داریم.
2- اما این بار آهنگ آن دارم اعسار در هر دو بخش پیش گفته را جدی تر پی گیرم. برای آغاز چند دادنامه را می آورم. جایی که دادفر در پرونده ی اصلی و یا اعسار از هرینه دادرسی مرحله نخستین یا تجدیدنظر حضور داشته و تأثیرش در هر مورد بر پذیرش یا عدم پذیرش اعسار مورد حکم قرار گرفته. رویکردها دگرسان است و با وجود آنکه بیشتر دادنامه ها را از درگاه پژوهشگاه قوه قضائیه برگرفته ام و این یعنی که دوستان در جریان رویکردهای دگرسان هستند و هیچ کس، هیچ جایی برای یکسان شدن رویکردها ( وحدت رویه ) قدم بر نمی دارد. شاید مورد در برگرفته ماده 471 آیین دادرسی کیفری نیست و من نادرست می اندیشم که هست. به هر حال من که نسبت به چنین کوشش هایی اگر نگوییم ناامید، دست کم بی انگیزه یا کم انگیزه شده ام. دادنامه ها را بخوانید و خودتان دواری کنید که چه باید کرد.
 
 
مرجع صدور: شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: صرف داشتن وکیل، نمی‌تواند دلیل بر ملائت مدعی اعسار باشد.
تاریخ رای نهایی : 1393/11/28
شماره رای نهایی : 9309970224401422
 
رای بدوی
در خصوص دعوی م.خ. با وکالت ح.ع. به طرفیت الف.چ. با وکالت الف.م. به خواسته اعسار از هزینه دادرسی، نظر به اینکه خواهان دارای وکیل انتخابی بوده و این امر حاکی از ملائت وی بوده که بر خلاف ادعای مطروحه می‌باشد، لذا دادگاه با توجه به حاکمیت اصل ملائت با استناد به ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد دعوی اعسار صادر می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس - انصاری فرد
 
رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.ع. به طرفیت آقای الف.چ. با وکالت بعدی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 00501 مورخ 25/4/93 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس که بر اساس آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده‌است؛ نظر به اینکه دادگاه بدوی به صرف داشتن وکیل برای مدعی اعسار مبادرت به صدور حکم بنحو مذکور نموده، در حالیکه صرف داشتن وکیل نمی‌تواند دایر بر ملائت مدعی اعسار باشد و طرف مقابل نیز دلیلی بر تمکّن مالی تجدیدنظرخواه ارائه نداده، از سوی دیگر این دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع شهادت شهود، گواهان حاضر جملگی بر معسر بودن تجدیدنظرخواه در مورد پرداخت هزینه دادرسی شهادت داده‌اند، بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند هـ و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، باستناد صدر ماده 358 همان قانون و مواد 505 و506 قانون مارالبیان، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به اعسار موقت تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی – کرمی
 
مرجع صدور: شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: صرف برخورداری از وکیل نافی اثبات اعسار محکوم‌علیه نیست.
تاریخ رای نهایی: 1392/07/14
شماره رای نهایی: 9209972130600645
رای بدوی
در خصوص دادخواست ع.د. فرزند م. با وکالت م.ج. به طرفیت ح.ع. و الف.خ. به خواسته تقسیط محکوم‌به دادنامه شماره 00895 مورخ 11/8/88، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و جری تشریفات دادرسی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات طرفین و شهود تعرفه شونده وی، نظر به اینکه اظهارات شهود مفید قطع و یقین نبوده است، دعوی خواهان را غیر وارد و محکوم به رد می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظراست .
رئیس شعبه 1125 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سعیدی‌راد
 
رای دادگاه تجدیدنظر
ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به حکم جزایی شماره 895 مورخ 11/8/88 شعبه محترم 1125 دادگاه عمومی جزایی تهران وسیله آقای ع.د. به طرفیت آقایان ح.ع. و الف.خ. که قبلاً مطابق دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 167 مورخ 12/3/92 شعبه محترم موصوف مورد موافقت قرار نگرفته است، اینک با درخواست مجدد در رسیدگی به موضوع یاد شده و امعان نظر در مندرجات پرونده ارسالی قرین اجابت خواهد بود چون اولاً برابر حکم مستند دعوی سال‌هاست که محکوم‌علیه در حال تحمل کیفر حبس بوده و علی‌الاصول در بخش محکومیت مالی چنانچه زمینه پیدایش مال از او فراهم بود از ناحیه محکوم‌له استیفاء می‌گردید و افزون بر آن همچنان این حق در هر شرایط محفوظ می‌باشد. ثانیاً آنچه که برای مدعی اعسار مفروض است وضعیت کهولت سنی اعلامی (67 ساله) به علاوه استفاده از حقوق بازنشستگی اوست که در این‌باره صرفاً ادعای تمکن مالی نامبرده شده که نامدلل می‌باشد. ثالثاً مستفاد از گواهی شهود هر چند دادگاه محترم نخستین آن را مکفی در قضیه ندانسته لکن هم اظهارات شهود مصون از تعرض و ایراد مانده و مضافاً موضوع ناتوانی کنونی خواهان اعسار مطرح مطرح شده است وانگهی ایراد به استفاده از وکیل که شائبه مکنت اجمالی متصور است به نظر به دلیل وضعیت زندانی بودن مدعی اعسار در جهت معرفی شهود و طرح دعوی و هم میزان حق‌الوکاله مندرج در وکالت‌نامه درخور توجیه بوده و مآلاً دعوی منظور قابل پذیرش خواهد بود لاجرم این مرجع بدواً به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه بدوی را نقض و آنگاه به استناد مواد 1 و 37 قانون اعسار و با رعایت مادتین 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موافقت خود را با تأدیه تدریجی محکوم‌به دادنامه جزایی مذکور به صورت پرداخت اولیه پنجاه میلیون ریال و بعد اقساط ماهانه پنج میلیون ریال در قسمت مربوط به خواهان اعسار اولیه و تجدیدنظرخواه کنونی صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است که با پرداخت اولیه پیش قسط و اولین قسط اقدام قانونی در خصوص رفع توقیف از مدیون فوق در این پرونده معمول خواهد شد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی
 
 
مرجع صدور:شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:داشتن وکیل دادگستری حکایت از تمکن مالی خواهان دعوای اعسار ندارد.
 
تاریخ رای نهایی:1391/10/19
شماره رای نهایی:9109972130601271
 
رای بدوی
 
در خصوص دعوی خانم ع.ب. با وکالت آقای ع.ج. به طرفیت آقای ق.م. با وکالت خانم ن.ب. و آقای ح.ص. به خواسته صدورحکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی. نظر به اینکه خواهان دارای وکیل می‌باشد و داشتن وکیل حکایت از تمکن مالی فردی که دارای وکیل می‌باشد دارد، از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 504 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعسار خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
 
رئیس شعبه189دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی
 
 
رای دادگاه تجدید نظر
 
تجدیدنظرخواهی خانم ع.ب. در برابر آقای ق.م. با وکالت بعدی خانم ن.ب. از دادنامه شماره 200 مورخ 8/3/91 شعبه محترم 189 محاکم عمومی حقوقی تهران به نظر وارد و موجه می‌باشد. زیرا اولاً: دلیل اثباتی ناتوانی در تأدیه هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از سوی مدعی اعسار شهادت شهود و مدرک استشهادیه محلی اعلام گردیده که در مرحله نخستین مورد بررسی و رسیدگی قرار نگرفته است. ثانیاً: هر چند دخالت وکیل به اعتبار حق‌الوکاله مربوطه شائبه مکنت نسبی مدعی اعسار را تداعی که البته دادگاه محترم بدوی با تکیه بر این موضوع حکم به رد اعسار صادر فرموده اند، لیکن در مانحن‌فیه به رغم هزینه اندک دادرسی به نظر می‌رسد در ارتباط با مدعی اعسار که فاقد هیچ نوع درآمدی بوده و یا لااقل دلیلی بر دارایی او اقامه نشده است مقررات حاکم بر مقوله اعسار حاکم و خصوصاً آنکه معافیت کنونی او هم مقطعی و زمینه استیفاء آن در آتیه محقق خواهد بود. بنابراین با عنایت به گواهی مسجلین ذیل استشهادیه ابرازی مدعی اعسار (تجدیدنظر خواه) که مؤید عدم تمکن مالی نامبرده می‌باشد، لاجرم دادگاه بدواً دادنامه تجدیدنظرخواسته را در راستای مدلول ماده 358 از قانون آیین دادرسی نقض و سپس به استناد مواد 504، 506 و 513 همان قانون حکم بر معافیت موقت خواهان اعسار از تأدیه هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
 
رئیس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 
ربیع پور ـ صداقت
 
 
مرجع صدور:شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:داشتن وکیل رسمی دادگستری در مراحل دادرسی، موجب عدم احراز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار است.
تاریخ رای نهایی:1393/06/15
شماره رای نهایی :9309970224500901
 
 
رای بدوی
 
در خصوص دادخواست آقای ن.م. با وکالت آقای پ.خ. به طرفیت خانم س.ن. با وکالت خانم الف.ب. و آقای م.الف. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بابت تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9201492 مورخه 25/9/1392 صادر از شعبه 271 دادگاه عمومی تهران با توجه به اینکه با تحقیق از گواهان خواهان در جلسه دادرسی جملگی دعوی ویرا مبنی بر عدم بضاعت مالی تأیید نمودند و خوانده ایراد و دفاعی بیان ننموده لذا دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار نامبرده از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌دارد و به‌موجب ماده 514 قانون مذکور به‌محض تمکن مالی خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود رأی صادره حضوری بوده و در مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد .
رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده تهران – قربانی
 
رای دادگاه تجدید نظر
 
تجدیدنظرخواهی خانم س.ن. با وکالت خانم الف.ب. به‌طرفیت آقای ن.م. از دادنامه شماره 281 مورخ 30/2/93 شعبه 271 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1462 مورخ 92/9/25 همان شعبه که حسب آن تجدیدنظر خوانده محکوم به پرداخت نفقه معوقه در حق تجدیدنظرخواه شده است با توجه به میزان و مبلغ هزینه دادرسی که مبلغ قابل‌توجهی که در توان پرداخت تجدیدنظر خوانده نباشد نمی‌باشد مضافاً با توجه به اینکه خواهان اعسار در مراحل مطالبه نفقه بدوی و تجدیدنظرخواهی و رد دعوی اعسار از هزینه دادرسی دارای وکیل بوده بنا به‌مراتب اعسار تجدیدنظر خوانده محرز نمی‌باشد علی‌هذا اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 197 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی خواهان اعسار از هزینه دادرسی را غیر وارد دانسته و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه  یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیمحمدی ـ غفاری
 
مرجع صدور:شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:داشتن وکیل حکایت از تمکن مالی خواهان دارد فلذا دعوای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته نمی شود.
تاریخ رای نهایی:1391/12/26
شماره رای نهایی:9109970224002111
 
رای بدوی
 
در خصوص دعوی آقای م.ف. به طرفیت خانم ن.الف. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در پرونده کلاسه 90/189/948 نظر به اینکه خواهان در پرونده تحت امر دارای وکیل بوده و داشتن وکیل حکایت از تمکن مالی خواهان دارد، از این رو دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 504 و 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی اعسار خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
 
رییس شعبه 189دادگاه عمومی حقوقی تهران -  بهلولی
 
رای دادگاه تجدید نظر
 
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به طرفیت خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 858 مورخ 19/9/91 در پرونده کلاسه 00739 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از دادنامه شماره 681 مورخ 26/7/91 که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی در نهایت دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نمود. با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده [و] دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند [و] مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمــن رد دادخـــواست تجـــدیدنظرخـــواهی، دادنــامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید . این رأی قطعی است.
 
رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه 
 
 خالقی - نجفی
 
مرجع صدور:شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:استخدام وکیل در طرح دعوی دلیل بر ملائت شخص نیست.
تاریخ رای نهایی: 1393/10/27
شماره رای نهایی: 9309970221501281
 
رای بدوی
 
آقای ج.م. با وکالت آقای م.س. دادخواستی مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را به طرفیت آقایان 1. الف.م. 2. ع.م. 3. ق.ح. تنظیم و تقدیم دادگاه داشته و به عدم تمکن مالی و عدم استطاعت خویش جهت پرداخت هزینه دادرسی تمسک جسته دادگاه با انعقاد جلسه دادرسی موضوع را مورد بررسی قرار داده لکن نظر به اینکه خواهان علاوه بر ابلاغ و تاکید تعرفه شهود در جلسه حاضر نگردیده و شهود خویش را معرفی ننموده است و با توجه به دارا بودن وکیل که خود دلالت بر ملائت افراد می‌باشد و با عنایت به لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول دادگاه خواسته خواهان را غیر واقع تشخیص ومستنداً به مواد 197، 504 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
مأمور به خدمت در شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حیدری
 
رای دادگاه تجدید نظر
 
تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. با وکالت آقای م.س. به طرفیت آقایان 1 و 2 الف. و ع. شهرت م.3- ق.ح. با وکالت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 666-28/7/93 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. قطع نظر از استدلال دادگاه نخستین در مورد استخدام وکیل از سوی معترض در سایر موارد خللی بر دادنامه وارد نیست و اعتراض به گونه‌ای نیست که موجبات نقض رأی را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 عشقعلی- اسماعیلی
 
مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:صرف اختیار نمودن وکیل، دلالت بر تمکّن مالی نداشته و موجبی برای رد دعوای اعسار نیست.
تاریخ رای نهایی:1393/09/24
شماره رای نهایی: 9309970221801256
 
رای بدوی
 
در خصوص دعوی آقای م.الف. با وکالت آقای الف.ع. به طرفیت آقای م.ف. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی، نظر به اینکه اظهارات گواهان منطبق با واقع و اوضاع و احوال نمی‌باشد، زیرا اطلاعات کافی از سایر درآمدهای خواهان اعسار نداشته، نظر به اینکه خواهان در پاسخ این سوال که پس چگونه وکیل اختیار کردی؟ پاسخ داده است که از طریق دامادش؛ نظر به اینکه اگر چنین است هزینه دادرسی را نیز دامادش باید پرداخت کند و از طرفی صدور چک به میزان بیش از 000/000/500 ریال دلالت بر تمکن مالی خواهان دارد. نظر به مراتب فوق و سایر اوضاع و احوال قرائن از متن چنین دادخواست معلوم است، دادگاه ادعای اعسار خواهان را مطابق با واقع ندانسته، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی
 
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972885300723 مورخه 26/6/1393 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.الف. با وکالت الف.ع. به‌خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: اعسار امری مقطعی و حادث بوده که در نتیجه عدم دسترسی به اموال یا عدم کفایت دارایی محقق می‌گردد و فرد معسر بنا بر تصریح ماده 504 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به فردی اطلاق می‌گردد که به جهت عدم دسترسی به اموال، قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد. ثانیاً: خواهان در جهت عدم تمکّن مالی، به شهادت شهود که از زمره بینه شرعیه بوده استناد که شهود تعرفه شده با حضور در دادگاه نخستین بر عدم ملائت مالی خواهان ادای شهادت نموده‌اند و از اظهارات بیان شده توسط آنان، این معنا استنباط می‌گردد. ثالثاً: صرف اختیار نمودن وکیل، دلالت بر تمکّن مالی ندارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌ٌعنه، حکم بر معافیت تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی
 
مرجع صدور:شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:اگر شخص در طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی، وکیل دادگستری داشته باشد، اماره ملائت وی بوده و دعوی محکوم به رد است.
تاریخ رای نهایی:1393/10/16
شماره رای نهایی:9309970221001264
 
رای بدوی
 
در خصوص دعوی آقای غ.د. به طرفیت آقای ر.ب. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاسه 921195 نظر به اینکه خواهان در پرونده تحت امر دارای وکیل بوده وداشتن وکیل حکایت از تمکن مالی خواهان دارد دادگاه دعوی اقامه شده را غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد 504 و 505 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی اعسار صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران – بهلولی
 
رای دادگاه تجدید نظر
 
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.د. نسبت به دادنامه شماره 9309970213800534-9/6/1393 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن حکم به رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی به لحاظ انتخاب و معرفی دو وکیل در دادرسی پرونده اصلی که حکایت از تمکن و ملائت تجدیدنظرخواه می‌نماید، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق پنجگانه مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و به استناد قسمت اول از ماده 358 قانون یادشده ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 امی- مداح

دکتر علی صابری 12950 بازدید 1396/11/09 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...