پی نوشتی بر آونگ میان عرف و قانون(4)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

پی نوشتی بر آونگ میان عرف و قانون (4)

علی صابری

 

 
ضمانت اجرای عدم ثبت صلح نامه 
 
عدم ثبت صلح نامه مانع از استماع دعوا راجع به تنفیذ آن و الزام به تنظیم سند رسمی مربوطه در محاکم دادگستری نیست.
 
تاریخ رای نهایی:1392/03/12شماره رای نهایی:9209970222700328
 
رای بدوی
 
در خصوص دعوی م.م. فرزند س. با وکالت ع.د. به طرفیت ر.م. و غیره فرزندان س. به خواسته‌ی صدور حکم به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ 3/7/82 و الزام خواندگان به انتقال رسمی تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان با احتساب سایر هزینه‌های قانونی، نظر به اینکه وکیل خواهان به‌موجب دادخواست و سایر محتویات اعلام داشته مرحوم س. مورث خواهان و خواندگان در حضور شهود، صلح‌نامه موصوف را تنظیم نموده ولیکن خواندگان از پذیرش صلح‌نامـه و عمـل به مفاد آن امتناع می‌نمایند. دادگاه صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع مطروحه در دادخواست تقدیمی به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم سند و ثبت آن را در تهران اجباری دانسته و در ذیل ماده 48 قانون مرقوم مقرر داشته که سندی که مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد، بنا بر مبنای مقررات ماده مذکور مصالحه‌نامه مورد استناد وکیل خواهان باید به ثبت می‌رسید که نرسیده است، فلذا مشمول حکم ممنوعیت پذیرش مقرر در ذیل ماده 48 مارالذکر می‌باشد، فلذا با استناد به ماده 2 قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری
 
 رای دادگاه تجدید نظر
 
در مورد تجدیدنظرخواهی م.م. به طرفیت ر.م. و غیـره نسبت به دادنامه شماره 871ـ14/12/1391 شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است با توجه به اینکه در مانحن‌فیه تنفیذ صلح‌نامه در مقام ترافع مطرح است مقررات قانون ثبت، مانع قواعد مربوط به مرجعیت عام دادگستری و بررسی صحت صلح‌نامه عادی نخواهد بود، لذا تجدیدنظرخواهی موجه تلقــی، مستنداً به مـاده 353 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقــض رأی بـدوی صادر، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
رجاء ـ استیری
 
 
دعوای تنفیذ صلح نامه توسط دادگاه
 
 
دعوای تنفیذ صلح نامه (متضمن صلح کلیه حقوق راجع به اموال منقول و غیرمنقول) در دادگاه قابل استماع نیست
 
تاریخ رای نهایی:1391/11/15شماره رای نهایی:9109970224601496
 
رای بدوی
 
درخصوص دعوی خانم پ.ق. به طرفیت 1-خانم پ.ق. و آقایان 2- پ.ق. 3- پ.ق. هر دو با وکالت خانم ن.ب. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخه 24/1/91 متضمن صلح کلیه اموال منقول و غیرمنقول از سوی مورث اصحاب دعوی به نام مرحومه ز.ش. به عبارت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ودیعه منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره 529165 – 25/4/90 و یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال موجودی حساب سپرده بلند مدت بانک پ. به شماره 90521825303 و یک دستگاه خودروی سواری 206 به شماره شهربانی ... یک خط تلفن همراه به شماره ... و کلیه اثاث البیت منزل مسکونی و سهم‌الارث مقرر از ماترک مرحوم م.ق. به انضمام پرداخت خسارت دادرسی، مقوم بر 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به ملاحظه مفاد صلح نامه ابرازی و توجهاً به گواهی حصر وراثت صادره از حوزه 1002 شورای حل اختلاف تهران به شماره91/1002/149 مورخه 30/2/91 که دلالت بر فوت مورث اصحاب دعوی در تاریخ 1/2/91 در تهران دارد و نظر به پذیرش دعوی از سوی خوانده ردیف اول و توجهاً به دفاعیات بلامؤثر وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم و مصونیت صلح نامه استنادی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل، دادگاه من حیث‌المجموع دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده؛ مستنداً به مواد 10- 219- 220- 752-753-754-760-1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تنفیذ صلح نامه مذکور به‌عنوان اصل خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/110/1 ریال بابت هزینه دادرسی به نسبت سهم‌الارث هر یک در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 
رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی
 
رای دادگاه تجدید نظر
 
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان پ. و پ. شهرت هر دو ق. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت خانم‌ها پ. و پ. هر دو ق. نسبت به دادنامه شماره 200468 ـ 29/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ صلح نامه عادی مورخ 24/1/91 به شرح مذکور و موصوف در دادنامه مزبور و نیز محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه اولاً: خواهان اولیه با طرح چنین دعوایی در پی اعلام دادگاه مبنی بر صحت قرارداد منعقده می‌باشد که بنا به ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و بدین ترتیب هرکس ادعایی مبنی بر فساد معامله دارد می‌تواند با طرح دعوی و ارائه دلایل آن را ثابت نماید و اگر خواسته خواهان منطبق با اصل باشد در واقع مدعی قلمداد نمی‌شود تا بتواند چنین دعوای را طرح و دعوی وی قابل استماع باشد زیرا "المدعی من یدعی خلاف الاصل" یعنی مدعی کسی است که بر خلاف اصل و ظاهر ادعایی را مطرح می‌کند، ثانیاً: به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، ثبت صلح نامه اجباری است و به تصریح ماده 48 همان قانون سندی که مطابق ماده مزبو (در مال منقول یا غیرمنقول) تنظیم شود بدون اینکه به ثبت برسد در هیچ‌یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود و در واقع خواهان اولیه با طرح چنین ادعایی قصد دارد به جای اخذ سند مالکیت حکم دادگاه را در اموال غیرمنقول و یا منقول ارائه نماید که بنا به استدلال اشاره شده امکان طرح چنین دعاوی به دلایل مذکور وجود نداشته و قابل پذیرش نیست، زیرا تشریفات مخصوص وفق قانون جهت معتبر شناختن صلح نامه‌ها وجود داردکه نمی‌توان با مراجعه متقاضی به محکمه و اخذ رأی به جای ثبت سند ذی نفع را از اجرای تشریفات مزبور معاف داشت به علاوه چنین مجوزی در مقررات قانونی ملاحظه نمی‌شود. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم معترضٌ‌عنه را نقض و به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
 
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
 
میریحیی پور - شعبانلو

دکتر علی صابری 1824 بازدید 1396/12/02 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...