مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی(4)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی و رویکرد دادگاه های ایران (4)
علی صابری
 
دادخواست به دادگاه نخستین

خواهان: ......

خوانده : ......

وکیل : 1- علی صابری  فرزند مصطفی سن:45  آدرس: یوسف آباد- خیابان چهارم- پلاک 3- واحد 7

 2- مهدی شیرخانی فرزند یوسفعلی آدرس: لواسان- ابتدای بلوار امام خمینی – نبش شکوفه- پلاک 1321

(مجتمعاً یا منفرداً)

خواسته: اعلام بطلان پیمان فروش (مبایعه نامه) نسبت به کمبود مساحت واقعی ملک در سنجش با آنچه در پیمان نگاشته شده برآورد به 51.000.000 ریال  2- درخواست ........................ ریال هم پایه ی ...................... تومان مازاد پرداختی به خوانده به شرح متن دادخواست و زیان دیرکرد پرداخت با لحاظ رأی وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور، درخواست تمام خسارات دادرسی مانند هزینه پرداختی، دستمزد وکلا و کارشناسان و غیره.

دلایل : روگرفت گواهی شده پیمان فروش بین طرفین ، کارشناسی، تحقیق و بازدید از محل ملک، وکالتنامه، اظهارنامه،استعلام و کسب گواهی آژانس تضمین کننده قرارداد.

متن دادخواست:

رئیس گرامی دادگستری بخش لواسانات

 با درود و سپاس

به آگاهی می رسد ؛ به موجب پیمان فروش (مبایعه نامه) که پیوست دادخواست است، خوانده ملکی را با مساحت معین بیان شده در پیمان نامه در برابر بهای مشخص به خواهان می فروشد. نگاهی ساده و گذرا به متن نشان می دهد جزء به جزء بهاء در برابر جزء جزء مال فروخته شده قرار گرفته است. اساس توافق این پیمان و عرف رایج نیز که دلیلی برای خروج طرفین از آن وجود ندارد بر این است که هر مترمربع ملک بهاء گذاری شده و پس از چانه زنی بهای هر مترمربع در کل مساحت ضرب و برآمد بهای کل است. بدین سان بهای ملک از قرار هر مترمربع ............................ ریال هم پایه ی ........................... تومان معین شده بوده است. افزون بر رجوع به عرف عام و حتی عرف خاص بنگاه های املاک که طبق قانون مدنی حتی بدون ذکر در عقد جزء توافق طرفین بوده و خروج از آن نیازمند دلیل است، درباره این پیمان خاص نیز در صورت لزوم می توان درمورد مذاکرات شفاهی مقدمات طرفین از بنگاه تنظیم کننده قرارداد نظر خواست. به نظر می رسد هیچ دلیلی خلاف آنچه به آگاهی رسید وجود نداشته و ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی و جای گیر شدن خواهان در ملک نامبرده به هر دلیل اندازه گیری مال فروخته شده را ضروری دانسته، با مراجعه به متخصص مربوط معلوم و معین می شود ملک ........... مترمربع است و از اندازه ی آمده در پیمان نامه ......... مترمربع کم دارد. با بیانی که آمد و لحاظ بخش پذیری پیمان، مورد از شمول ماده 355 قانون مدنی بیرون بوده و دربرگرفته آن ماده نیست بلکه پیمان نسبت به اندازه کم آمده (..... مترمربع) به لحاظ نداشتن موضوع باطل و بی اثر است . پس خواهشمندیم دادگاه با اعلام بطلان پیمان نسبت بدان بخش (........... مترمربع) ضمانت اجرای قانونی را، که همانا بازگشت بهای پرداختی بابت آن اندازه کم آمده (..... مترمربع) به میزان ........ ریال هم پایه ی ........ تومان است اعلام و اعمال کرده، خوانده ارجمند را ملزم به پرداخت و بازپس دادن آن کند. از آنجا که خواهان ناآگاه نسبت به این کمبود اندازه بوده بر پایه ماده 390 تا 392 قانون مدنی محق به دریافت خسارت است. مبنای برآورد این زیان ملاک نگاشته شده در رأی وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور است. گرچه برداشت های گوناگون در این راه وجود دارد اما برداشت درست جلب نظر کارشناس درباره ی بهای روز اندازه ی کم آمده است. پس هم برای اثبات کمبود اندازه جلب نظر کارشناس و تحقیق و معاینه محل را خواستاریم، هم برای تعیین بهای روز میزان کم آمده برای تدارک زیان خواهان. برای اثبات حاکمیت، عرف مسلم و نبود دلیلی بر برون رفت طرفین از آن افزون بر تحقیقات دادگاه در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی کسب نظر نویسنده پیمان یا همان بنگاه معاملاتی ملکی .......................... به نشانی ......................................................................... به مدیریت ............................. را خواستاریم تا تعیین بهاء براساس هرمترمربع از قرار ...................... تومان محرز و مسلم شود. بدیهی است پس از آن رسیدگی قضایی و صدور حکم به شرح خواسته های پیش گفته قانونی و ممکن بوده تصمیم گیری شایسته قانونی بر این اساس را با لحاظ عدالت و انصاف خواستاریم.

با دوباره گویی سپاس

وکلای خواهان

علی صابری-مهدی شیرخانی

 

دکتر علی صابری 1130 بازدید 1397/04/04 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...