غیرقابل استماع بودن دعوی تنفیذ

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

غیرقابل استماع بودن دعوی تنفیذ

علی صابری

 

دعوی تنفیذ انفساخ قابلیت استماع نداشته و مدعی تحقق انفساخ به اثر نهائی آن باید توجه داشته باشد که همان بی‌اعتباری قرارداد و ابطال آن است.

 

تاریخ رای نهایی :1391/07/23

شماره رای نهایی :9109970270400898

 

 

رای بدوی :

 

در خصوص دعوی 1- آقای ف.م. فرزند الف. 2- خانم ف.ک. فرزند ن. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خواندگان ب.ف. و غیره به خواسته الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع 2- الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان هر یک از خواسته‌ها مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده ردیف اول بر اساس قرارداد عادی پیش فروش مورخ 15/8/79 اقدام به انعقاد قرارداد واگذاری یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 85/31 واقع در بخش 11 تهران به مساحت 165 متر مربع به انضمام پارکینگ و انباری به خواهان نموده است و خوانده مکلف بوده است ظرف 27 ماه نسبت به تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد اقدام نماید ولی به تعهدات خود عمل نکرده است و ساختمان موضوع قرارداد به صورت نیمه کاره رها شده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول دعوی در دفاع مدعی انفساخ معامله شده و دادخواست تقابلی به طرفیت خواهان‌های اصلی به خواسته تنفیذ انفساخ قرارداد مورخه 15/8/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ تقدیم دادگاه کرده است بدین شرح که بر اساس قرارداد مذکور به موجب بندهای 7-1 و 7-2 قرارداد بین طرفین توافق شده بوده است که در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی خریدار قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و با توجه به اینکه تعدادی از چک‌هایی که بابت وجه قرارداد تحویل گردیده بوده است منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است لذا خواهان تقابل تقاضای صدور رأی به شرح خواسته تقابل و رد دعوی اصلی را نموده است.این دادگاه در خصوص دعوی تقابل با توجه به اینکه خواهان تقابل چهار فقره از چک‌هایی را که مدعی است به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است پس از چند روز نسبت به وصول آن اقدام نموده و در خصوص چک شماره 274440 به مبلغ هفده میلیون و دویست و چهل هزار ریال و سه فقره چک دیگر به شماره‌های 457170 و 457157 و 457163 هر یک به مبلغ پانزده میلیون و دویست و چهل و شش هزار ریال مجددا وجه آن توسط خواهان تقابل واصل گردیده است که حتی در فرض پذیرش انفساخ قرارداد با عنایت به اینکه مجددا وجه چهار فقره از چک‌های فوق‌الذکر توسط خواندگان دعوی تقابل پرداخت گردیده است و خواهان تقابل وجه آن را دریافت نموده است که این اقدام دلالت بر قصد و اراده مشترک طرفین مبنی بر انعقاد و تحقق قرارداد جدیدی با شرایط سابق بین طرفین خواهد داشت و از طرف دیگر دریافت قسمت اعظمی از وجه قرارداد توسط خواهان تقابل و عدم استرداد وجه مذکور در دوره زمانی بیش از ده سال حکایت از این دارد که اساسا قصد واقعی طرفین در هنگام انعقاد بی‌اعتبار شدن قرارداد به صورتی که خواهان تقابل مدعی آن است نبوده است لذا این دادگاه دعوی تقابل را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی اصلی نیز با عنایت به اینکه بر اساس آنچه که وکیل خواهان اصلی در دادخواست اعلام نموده ملک از سوی شهرداری و همچنین شعبه 81 دادگاه عمومی تهران در بازداشت می‌باشد و بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره 46795 مورخ 14/10/90 نیز ملک مذکور در قید بازداشت می‌باشد و تا قبل از رفع بازداشت از سوی مرجع قضایی بازداشت کننده دعوی خواهان قابلیت استماع در این دادگاه را ندارد و این دادگاه نیز نمی‌تواند به بازداشتی که از سوی مرجع قضایی دیگری صورت گرفته است رسیدگی و رفع بازداشت نماید لذا این دادگاه مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی اصلی را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رأی تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای ب.ف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ف.گ. و آقای ف.م. با وکالت آقای م.ح. از آن بخش دادنامه 600910 ـ 19/10/90 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور [رأی] به بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ انفساخ قرارداد مورخه 15/8/79 می‌باشد وارد و موجه است زیرا از آنجا که قرارداد موصوف توسط تجدیدنظرخواندگان (پیش خریداران آپارتمان) امضاء نگردیده و توسط شخصی بنام الف.گ. (حتی نام وی ذیل قرارداد امضاء ذکر نشده است) امضاء شده که مشارٌالیه به دادرسی فراخوانده نشده است حتی نامه استنادی تجدیدنظرخواه به تاریخ پانزدهم مرداد هشتاد و یک که خطاب به وی تنظیم وتوسط وی نیز رویت و امضاء گردیده که ضرورت فراخوانی وی در موضوع تحقق قرارداد و انحلال بعدی می‌باشد مضافاً آنکه اصولاً دعوی تنفیذ انفساخ قابلیت استماع نداشته و انفساخ محتاج به انشاء اراده که در قبل از فسخ می‌باشد ندارد و مدعی تحقق انفساخ به اثر نهائی آن باید توجه داشته باشد که همان بی‌اعتباری قرارداد و ابطال آن است لذا به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم موصوف نسبت به خواسته طرح شده فوق‌الاشعار در دعوی تقابل قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ف.م. و خانم ف.گ. به آن بخش از دادنامه موصوف به شماره 600910 که نسبت به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و تکمیل و اخذ پایان کار قرار رد دعوی صادر شده است با توجه به مفاد لایحه ثبت شده به شماره 91100354 ـ 19/6/91 که مراتب دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد داشته است مستنداً به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی وی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

 

دکتر علی صابری 2260 بازدید 1397/04/10 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...