اثر خط زدن حواله‌ کرد چک

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر 
 اثر خط زدن حواله‌کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث
علی صابری
 
با سپاس فراوان از دوست حقوق دانم محمد حسن حیدری.
1- این دادنامه ها را نیز مانند آنچه درباره ی رویکرد دادگاه ها نسبت به دستمزد مازاد درخواست شده کارشناس نوشتم به دست آورده ام. از بازگو کردن جریان خودداری می کنم.
2- پیش از این درباره ی این موضوع به گونه ی فشرده از مجله ی نقد رأی نوشته ای را آورده ام که دگرسانی رویکرد دادگاه های تجدیدنظر را نشان داده است. جدا از امور موضوعی که بی گمان در این گوناگونی آموزه ها مؤثر است، دگرسانی دیدگاه در امر حکمی همچنان به چشم می خورد. چالش درباره ی تک تک دادنامه ها از داشته های علمی نگارنده بیرون است. آن را به دیگر حقوق خوانان وا می نهم.
 
کلمات کلیدی: اسناد تجاری، چک، دارنده با حسن نیت، حواله کرد
مرجع صدور: شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهر نویسی و انتقال آن به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده با حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی‌تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول چک از صادرکنندگان مطالبه کند
 
مستندات ماده 538 از قانون آیین دادرسی دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
تاریخ رای نهایی: 1392/01/31 شماره رای نهایی: 9209970224300056
 
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند ع. به وکالت از آقای الف.ر. فرزند ع. به طرفیت 1- م.ف. فرزند ع. 2- شرکت خ.ت. (سهامی خاص) 3- ه.م. فرزند ش. 4- د.پ. فرزند ف. 5- ب.ق. 6- شرکت صنایع بسته‌بندی پ. (سهامی خاص) به خواسته صدور حکم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 693599-26/2/89 بانک الف. به مبلغ 725.000.000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا اجرای حکم و وصول آن مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف‌نظر از ملاحظه اظهارات بلاوجه وکیل محترم تعرفه شده خواندگان (بنام آقای ب.) به شرح صورت مجلس مورخ 1/5/91، لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه، مدیونیت و بدهکاری خواندگان (متضامناً) و ایضاً استحقاق خواهان مبنی بر مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد به علاوه اینکه تاکنون و به حکایت اوراق و محتویات پرونده مستند ابرازی خواهان مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی بوده در نتیجه بقای دین خواندگان احراز و استصحاب می‌گردد. لهذا با وصف مراتب فوق و مستنداً به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی ناظر به ماده 19 از قانون صدور چک، دادگاه دعوی وکیل خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص [داده و] درنتیجه حکم به محکومیت خواندگان متضامناً به پرداخت مبلغ 725.000.000 ریال به عنوان اصل خواسته و سپس پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید الی اجرای حکم از باب تسبیب در حق خواهان [صادر و اعلام می‌کند]. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز [از تاریخ ابلاغ] قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی
 
رای دادگاه تجدید نظر
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ج.ب. به وکالت از بانو ه.م. و آقایان م.ف. و شرکت خ.ت. و شرکت صنایع بسته‌بندی پ. و ب.ق. و د.پ. از دادنامه شماره 00504-15/5/91 شعبه 8 دادگاه حقوقی تهران به‌ طرفیت آقای الف.ر. با وکالت آقای م.ح. به‌ موجب آن تجدیدنظرخواهان‌ها محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 693599-26/2/89 به مبلغ 725.000.000 ریال و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله به نحو تضامن شده‌اند. با توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل رسیدگی و دادرسی و مستندات ابرازی طرفین [که] حکایت از این [دارد] که موضوع دعوی از بابت قرارداد شماره 109/8-28/9/88 که در متن چک نیز نوشته شده است و قسمت حواله کرد چک نیز خط خورده است، می‌باشد و طرفین خط خوردن حواله کرد را قبول دارند و قرارداد طرفین در صورت بروز اختلاف به داوری توافق شده است از آنجائی‌که چک موضوع پرونده از بابت قرارداد بوده است و اختلاف در قرارداد به داوری احاله شده است و بدین اعتبار قسمت حواله کرد چک خط خورده است یعنی اختیار و حق حواله کرد با امضا ظهر و واگذاری به دیگری به اعتبار قرارداد طرفین سلب شده است بدین جهت دارنده چک با حسن نیت نمی‌باشد و نمی‌تواند وجه چک را از صادرکنندگان مطالبه نماید و فقط دارنده اولیه مطابق چک و قرارداد می‌تواند از صادرکننده مطالبه نماید بنابراین اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 538 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را نقض نموده و حکم بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رفعت
 
● اثر خط زدن حواله‌کرد در چک
کلمات کلیدی: اسناد تجاری، چک، ظهر نویسی، حواله‌کرد
مرجع صدور: شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می‌شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله‌کرد در متن چک نمی‌تواند وصف انتقال‌پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی‌تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.
 
مستندات ماده 312 قانون تجارت
تاریخ رای نهایی: 1392/10/30 شماره رای نهایی: 9209970220601412
 
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای ح.ر. به‌طرفیت آقای ع.م. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 2.300.000.000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به‌موجب یک فقره چک به شماره 584873 ، دادگاه با توجه مفاد دادخواست و مدارک استنادی شامل فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محالٌ‌علیه و اینکه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده است و با توجه به وصف تجریدی چک با پذیرش دعوی خواهان به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 الی 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2.300.000.000 ریال بابت اصل خواسته به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک الی زمان تودیع و خسارات دادرسی شامل هزینه ابطال تمبر له خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دالوندی
 
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به‌طرفیت آقای ح.ر. نسبت به دادنامه شماره 814 مورخ 16/8/91 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 2.300.000.000 ریال به‌عنوان اصل خواسته به‌علاوه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به تجدیدنظر خوانده با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و به نحوی نیست که موجب خدشه به اساس رأی و نقض آن شود زیرا ایرادات تجدیدنظرخواه به‌عنوان صادرکننده چک مستند دعوی در قبال تجدیدنظر خوانده به‌عنوان شخص ثالثی که با حسن نیت چک را از آقای ح.غ. دارنده اولیه چک دریافت کرده به استناد وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع نداشته و از طرفی توجه به اینکه وفق مقررات ماده 312 و قانون تجارت چک سند تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می‌شود لذا خط خوردن عبارت حواله‌کرد در متن چک نمی‌تواند وصف انتقال‌پذیری را از چک سلب نموده همچنین این امر نمی‌تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق محتویات پرونده و مقررات قانونی صادرشده لذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

دکتر علی صابری 1085 بازدید 1397/05/09 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...