مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی(7)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی و رویکرد دادگاه های ایران (7)

علی صابری

 

برگرفته از سایت پژوهشگاه قوه قضائیه.

 

چکیده: چنانچه مقدار مبیع به‌عنوان وصف، موردِ شرط قرارگرفته باشد و مبیع، کمتر از آن مقدار درآید، مشروط له، حق فسخ معامله را دارد.

شماره رای نهایی :  9309970221700411

تاریخ رأی نهایی: 1393/04/14

 

رأی بدوی

 در خصوص دعوی آقای ع.ق. فرزند ع. به‌طرفیت خانم الف.ک. فرزند ح. به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت کسری زمین (به مساحت 20/1 مترمربع) موضوع قولنامه مورخه 13/11/1373 مقوم به 51.000.000 ریال با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه 1- خوانده در جلسه دادرسی مورخ 1392/11/09 دعوی خواهان را انکار نمودند و اظهار داشت که تعهدی به نفع خواهان ندارند. 2- سپری شدن حدوداً بیست سال از تاریخ انعقاد قرارداد اماره رضایت به معامله با وضع موجود در زمان قرارداد می‌باشد. لذا دعوی خواهان وارد و ثابت نیست. مستنداً به ماده 450 از قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 


دادرس شعبه 3 عمومی حقوقی دادگستری پاکدشت ـ ابراهیمی

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. به‌طرفیت خانم الف.ک. نسبت به دادنامه شماره 920116-27/11/92 شعبه سوم دادگاه عمومی پاکدشت که طی آن درباره دعوی الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت کسری زمین به مقدار یک‌صد و بیست سانتی‌متر حکم به ردّ دعوی صادرشده است به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را به دنبال داشته است زیرا جدای از تصرفات بیست‌ ساله تجدیدنظرخواه در ملک مذکور و امضای فعلی وی به معامله انجام‌شده، مشارالیه حسب مقررات ماده 355 از قانون مدنی در فرض عدم علم به بحث عقب‌نشینی مذکور در هنگام معامله و اثبات اطلاع وی در حال حاضر، حق فسخ معامله مذکور را خواهد داشت لهذا در وضعیت فعلی بر رسیدگی دادگاه خللی وارد نمی‌باشد با ردّ اعتراض و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.
 

رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 صیدی ـ یادگاری

دکتر علی صابری 1591 بازدید 1397/05/20 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...