اعتبار امر قضاوت شده (8)

 

 آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اعتبار امر قضاوت شده (8)

علی صابری

 

برگرفته از سایت پژوهشگاه قوه قضائیه.

 

چکیده :فقط احکام اعتبار امر مختومه دارند و قرارها مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نیستند.

شماره رأی نهایی:9209970220101341

تاریخ:1392/10/03

 

رأی بدوی:

در این پرونده خانم ن.الف. به وکالت از خواهان آقای الف.ش. فرزند ل. دادخواستی به‌طرفیت خواندگان 1- سازمان میادین میوه و تره‌بار . . . 2- م.ر. فرزند م. تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی منافع یک ونیم دانگ مشاع یک باب غرفه شماره 17 سالن . . . واقع در فاز یک میدان میوه و تره‌بار و تحویل مورد معامله به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل هریک مقوم به پنجاه‌ویک میلیون ریال مطرح نموده با این توضیح که خوانده ردیف دوم با ارائه اجاره‌نامه مجعول که به‌موجب دادنامه‌های شماره 900695 مورخ 19/7/91 از شعبه 1022 مجتمع قضایی ولی‌عصر تهران و 910422 مورخ 19/4/91 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران این موضوع به اثبات رسیده است و مستند صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در پرونده کلاسه قبلی با همین خواسته قرارگرفته رأی بدوی صادره له موکل خویش را نقض و قرار ردّ دعوی صادر و اعلام گردیده است دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی طرفین را دعوت خوانده ردیف اول لایحه ارسال نموده که به شماره 553 مورخ 9/4/92 ثبت دفتر لوایح گردیده است خوانده ردیف دوم حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال نداشته است نظر به اینکه اولاً: در خصوص خواسته خواهان قبلاً در پرونده کلاسه 880126/177 رسیدگی لازم به‌عمل‌آمده و منتهی به صدور دادنامه شماره 321 مورخ 30/5/89 در مقام تأیید دادنامه بدوی گردیده و پس از تجدیدنظرخواهی دادنامه مذبور نقض و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان به شماره دادنامه 1267 مورخ 29/8/89 قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام نموده است لذا دعوی حاضر از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد ثانیاً: اصل بر صحت آرا می‌باشد و تا زمانی که حکمی بر نقض یا بی‌اعتباری دادنامه قطعی شماره 1267 مورخ 29/8/89 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر نشده نمی‌توان با این ادعا که مستند صدور حکم مذبور جعلیت قرارداد اجاره مورخ 9/3/77 بوده است آن را فاقد اعتبار دانست بنا به‌مراتب و نظر به اینکه دعوی مطابق قانون طرح نشده و موضوع در واقع فتح باب مجدد تشخیص و از اعتبار امر محکوم بها (امر قضاوت شده) برخوردار است این دادگاه مستنداً به مواد 2 و 84 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی مطروح را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر:

تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. به وکالت از آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 92000651 مورخ 20/7/92 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار ردّ دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی منافع یک ونیم دانگ مشاع از یک باب غرفه به شماره 17 سالن. . . واقع در فاز یک میدان میوه و تره‌بار و تحویل مورد معامله به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که بند 6 ماده 84 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به دعاوی می‌باشد که منتهی به صدور حکم گردیده باشد و مطابق ماده 299 قانون مرقوم چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود و با عنایت به اینکه دادنامه شماره 1267 مورخ 29/8/89 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار بوده و از شمول اعتبار امر محکوم بها (قضاوت شده) خارج است و دادگاه بدوی مکلف است در ماهیت امر رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید بنابراین دادنامه مذکور واجد ایراد قانونی محسوب و درخور نقض می‌باشد لذا با موجه دانستن تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 از قانون سابق‌الذکر ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رأی قطعی است.


مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

دکتر علی صابری 1368 بازدید 1397/05/23 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...