ارکان دعوای خلع ید

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ارکان دعوای خلع ید

علی صابری

 

با سپاس از مهدی شیرخانی.

 

چكيده:

ارکان دعوای خلع ید عبارت‌اند از:

الف- مالکیت خواهان مسلم باشد

ب- خوانده متصرف باشد

ج- تصرفات خوانده بلاجواز باشد.

 

تاریخ رای نهایی:1393/06/29

شماره رای نهایی: 9309970221200774

 

 

رای بدوی

 

در خصوص دعوی خواهان ف.م. با وکالت آقایان م.ع. و ج.ی. به‌طرفیت ح.م. با وکالت م.ر. به خواسته صدور حکم بر خلع ید مشاعی خوانده از پلاک ثبتی 20/1338 بخش 12 تهران دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات و لوایح تقدیمی اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلا متداعیین نظر به اینکه ارکان دعوای خلع ید الف- مالکیت خواهان مفروغ‌عنه باشد ب – خوانده متصرف باشد ج- تصرفات خوانده بلاجواز باشد در مانحن‌فیه خواهان با مراجعه به اتحادیه صنفی شهرستان کتباً رضایت خود را مبنی بر اخذ پروانه کسب اعلام نمود و حق اعتراض را از خود سلب نموده است که مورد تأیید وکیل خواهان قرارگرفته است مع‌الوصف رکن عدوانی خواسته مذکور با اعلام رضایت خواهان منتفی گردیده است به‌عبارت‌دیگر خواهان با اعلام رضایت خود مبنی بر اخذ پروانه کسب رضایت خود را بر تصرفات اعلام نموده است مع‌الوصف دعوای ایشان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید و قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابـــــل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه حقوقی شهرری

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر

 

تجدیدنظرخواهی خانم ف.م.با وکالت آقای م.ع.به‌طرفیت آقای ح.م.به نحوی نیست که موجبات نقض و تغییر نتیجه در قرار ردّ دعوی خلع ید به شماره 364 - 93/5/11 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرری را فراهم نماید. سند عادی مستند تجدیدنظر خوانده که از ناحیه تجدیدنظرخواه به‌عنوان شریک ملکی و کاری امضاء شده دلالت بر اذن و رضایت در تصرف و اداره ملک مشاعی در شغل موضوع پروانه کسب دارد و با این وصف دعوی خلع ید که مبتنی بر سلطه بر ملک غیر به‌نحو عدوان یا بلامجوز باشد قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دکتر علی صابری 1614 بازدید 1397/07/08 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...