مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه (1)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه در تشخیص پزشکی(تشخیص جنین)(1)

علی صابری

 

با سپاس از همکارمان که دادنامه را به من سپرد.

دادنامه را بخوانید و خودتان داوری کنید. پرسش نخست آنکه اگر ماده 12 آئین دادرسی مدنی کاربرد دارد چرا حکم به رد دعوا؟! از این نکته بس مهم اما ساده و روشن که بگذریم در ماهیت مگر نه آنکه دادگاه عناصر مسئولیت مدنی یعنی تقصیر خواندگان و ورود ضرر و رابطه ی سببت را احراز کرده پس چرا اینگونه رأی داده؟! از نظر دادگاه تقصیر خواندگان به ظاهر محرز است. تقصیرشان تام و تمام است و راه گریز ندارند. ورود خسارت به کودک نیز مسلم است. آن همه پرسش و نظر از انجمن های علمی و غیره. در رابطه سببیت نیزتردیدی نیست. پس نمی دانیم کدام ماده از قانون مدنی یا قانون مسئولیت مدنی مانع دادگاه بوده است؟ مستند ورود به دعوی چیست؟ امیدوارم دکتر محمود کاظمی با آن دانش پهناور در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی که اشتباه در تشخیص زیرمجموعه آن است این مطلب را بخواند و خواهان را رهنمون شود. نیز استادم دکتر محسن ایزانلو دادرسان را آموزش دهد تا اعتبار امر قضاوت شده در مسئولیت مدنی و ویژگی های خسارت درخور درخواست را بشناسند و با وجود مسلم بودن زیان که خود دادرس نیز در دادنامه اعلام کرده این چنین از صدور حکم نگریزند. دادنامه را بارها و بارها بخوانید و ببینید و بنویسید که اگر پژوهش خواه بودید چه می نگاشتید؟

 

 

پی نوشت : پیکاسو می گوید من جستجو نمی کنم می یابم. نسبت دادنامه های دادگاه و نگارنده نیز چنین است. نشسته ام و دادنامه ها می آید. افزون بر مشورت دیروز دوستی از یزد درباره ی زیان معنوی ناشی از بازداشت غیرقانونی و ماده 255 به بعد دادرسی کیفری این دادنامه نیز از راه رسید. با خود اندیشیدم به نظرم بهتر است رئیس قوه قضائیه در پایان عمر کاری خویش به جای نوسازی و بازسازی آیین نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که نه لزومی دارد و نه ضرورتی و دیروز در روزنامه رسمی چاپ شد و هدفی ندارد جز موازی سازی با کانون وکلا، اینگونه دادنامه ها را از دادرسان خود ارزیابی کند، ایشان را آموزش دهد و ... . مگر می شود دادرسی در پایتخت حکم و قرار را به جای یکدیگر بنشاند، ویژگی های زیان درخور درخواست در دعاوی مسئولیت مدنی را نشناسد و اینگونه با حقوق مسلم افراد بازی شود. درباره ی نسبت پیشرفت حقوقی و دعاوی مسئولیت مدنی و تعبیر استاد کاتوزیان در سنجش تخلفات دادرسان و تخلف رئیس جمهور و اشتباه در تشخیص پزشکی و خیلی چیزهای دیگر بارها و بارها نوشته ام . بازگو کردن آن ها بیهوده است.

دکتر علی صابری 1008 بازدید 1397/12/05 1 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...