وجه التزام در حقوق ایران (42)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

وجه التزام در حقوق ایران (42)

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

 

 
افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای که موجب  فورس‌ماژور شود با توجه به  قاعده‌لاضرر یک  شرط ‌بنایی محسوب و موجب  معافیت فرد از  مسئولیت می‌گردد.
 
تاریخ  رای‌نهایی: 
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ 
 
شماره  رای نهایی: 9309970908100085
  رای  دیوان
 
 دادنامه  فرجام‌خواسته به جهت  نقص‌تحقیقات و عدم رعایت  مقررات‌قانونی بنا به‌مراتب ذیل درخور  ابرام نمی‌باشد
 
الف.  خواسته  خواهان در  دادخواست تقدیمی این‌گونه مطرح گردیده . . .  ابطال ( لغو)  مناقصه و  سبب‌دعوی نیز دو امر قرار داده‌شده
۱. بحران ارزی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن که در سرنوشت مناقصه که تهیه تجهیزات موضوع قرارداد را عملاً غیرممکن می‌سازد، تأثیر قطعی دارد 
 
۲. فقدان رتبه‌بندی مورد قبول  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت دادن خواهان در مناقصه با  سهل‌انگاری.
 
درمورد بند الف مطالب  وکیل خواهان در  لایحه ثبت‌شده ۹۱۰۱۳۲۷ –۹۱/۱۰/۰۶ خواسته خود را لغو یا ابطال نامیده (مغایر با آنچه در  ستون‌خواسته آورده) با توجه به تفاوت مفاهیم آن‌ها و علت اختلاف تحقق هر کدام حسب مستفاد از ماده ۲۴  قانون برگزاری مناقصه مصوب ۱۳۸۳، ضرورت  استفصال و  استیضاح از آقای وکیل  محرز بوده تا صریحاً موضوع خواسته را معین و مبانی مورد نظرش را بیان نماید تا  نظر‌قضایی متناسب با آن مورد عملی گردد.
 
در رابطه با بند ب که طبق تعریف مناقصه در ماده دو قانون فوق، تأمین کیفیت موضوع مناقصه مورد توجه قانون در وضع مقررات مربوط به مناقصه بوده و این امر با رعایت بندهای ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۲ آن قانون به حیطه حصول درمی‌آید و لازم بوده از آقای وکیل رتبه مربوط به موکل در زمینه موضوع مناقصه پرسش و مدرک آن خواسته می‌شد بدیهی است نباید آثار سوء ناشی از  غفلت در امر مرقوم را محدود به مناقصه‌گذار دانست و به  عذر عدم تعرض مناقصه‌گذار درمورد مرقوم آن را قابل ممیزی ندانست و توجه به آن مستلزم استفسار از  معاونت برنامه‌ریزی و  نظارت راهبردی  رئیس‌جمهوری بوده با توجه به اینکه  مدرک ابرازی  خوانده  دعوی پیوست  لایحه‌دفاعیه در زمینه مذکور روشنگر موضوع نبوده است.
 
ج: ادعای خواهان در زمینه افزایش نرخ و ایجاد فورس ماژور با کیفیتی هم که مطرح شده (زمان بین مناقصه و اعلام برنده شدن شرکت خواهان) علاوه بر اینکه با وصف تمثیلی بودن موارد مندرج در بند ۳ ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصه ادعای درخور  رسیدگی بوده با عنایت به قاعده  لاضرر یک شرط بنایی محسوب است 
 
بدین معنی که در قراردادها شروط بنایی منوط بدان نیست که الزاماً در حیطه یکی از عناوین  شرط وصف یا فعل یا نتیجه مذکور افتد بلکه به سبب تنوع آن و گاه خروج از حیطه اقتدار  متعهد نمی‌توان و نباید آن را محدود نمود و در نتیجه آنچه مورد ادعای خواهان واقع‌ شده (فورس‌ماژور ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز با کیفیتی که مطرح‌شده) که بر اساس مراتب فوق و  قاعده‌عقلی به‌عنوان شرط بنایی قابل‌تصور و تصدیق بوده (ماده ۲۲۵  قانون‌مدنی و  قواعد التعیین بالعرف کالتعیین بالنص، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، المعروف بین التجار کالمشروط بینهم) آنگاه که  مطالبه آثار آن شود و این مطالبه مورد موافقت طرف مقابل نباشد  جواز  رجوع  ذینفع را به  داوری می‌دهند و دادگاه باید در این ارتباط به  دلایل خواهان (جلب نظر  کارشناس و  استعلام از  بانک‌مرکزی) رسیدگی می‌نمود 
 
بنابه‌مراتب مرقوم و نقایص تحقیقاتی احصاء شده  دادنامه فرجام‌خواسته مستوجب نقص است توجهاً به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱  قانون‌آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  نقض و  رسیدگی‌مجدد وفق بند الف ماده ۴۰۱ آن قانون به  دادگاه‌صادرکننده‌رأی منقوض  ارجاع می‌شود پس از رفع نقایص موردنظر به شرحی که گذشت و درصورت حدوث وضعیتی که  الزام به رسیدگی آن‌ها ایجاب گردد، رسیدگی به آن در نهایت با توجه به نتایج حاصله از اقدامات مذکور طبق بند الف ماده ۴۰۵ قانون فوق انشاء رأی نماید.
 
 رئیس شعبه ۲۱  دیوان‌عالی‌کشورـ مستشار /پژوهشگاه  قوه‌قضاييه

 

دکتر علی صابری 804 بازدید 1398/01/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...