دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی(1)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی (1)

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری.

چکیده:

در صورت وقوع خسارت ناشی از عملیات عمرانی، کارفرما و پیمانکار هر دو در برابر زیان‌دیده مسئولیت اشتراکی دارند و قرارداد بین آنها درخصوص تقسیم مسئولیت، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

 

تاریخ رای نهایی:

1393/10/22

شماره رای نهایی: 9309970221601356

 

رای بدوی

 

درخصوص دعوی خواهان بهطرفیت 1- شرکت الف.ت.الف.(چینی)2-شرکت آزادراه تهران- شمال به خواسته مطالبه خسارت وارده در اثر اقدامات خواندگان در اثرحفرتونل طبق نظر کارشناس به مبلغ 000/000/285 ریال، بدین توضیح یک قطعه زمین باغ موروثی ایشان واقع در روستای طالان (طاران) دراثراقدامات خواندگان درامرراه سازی تهران- شمال آسیب دیده ودرختان 40-30 ساله گردو و گیلاس در اثر انفجار و ریزش سنگ از کوه تخریب و صدمه جدی واردشده است وحال تقاضای محکومیت آنها به پرداخت خسارت وارده را دارند ونماینده شرکت آزاد راه در شعبه حاضر و طی لایحه‌ای اعلام داشته که طبق قرارداد احداث آن قسمت از راه به شرکت چینی واگذار شده است و خسارات وارده نیز به عهده آن می‌باشد و از طرف شرکت چینی نیز نمایندگان آنها در شعبه حاضر و درخواست اعطای مهلت جهت ارائه مدارک و لایحه دفاعیه را نموده‌اند و ظرف یک هفته به آنها مهلت داده شده است و لایحه‌ای ارسال ننموده‌اند وایراد و دفاعی به عمل نیاورده‌اند نظر بهاینکه قرارداد خصوصی خواندگان ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد و میان خود آنها مؤثر می‌باشد و نسبت به میزان خسارت نیزایرادی ننموده‌اند لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 14 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت000/000/285ریال با احتساب خسارات دادرسی صادر واعلام می‌دارد رأی صادره حضوری وظرف20 روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 رای دادگاه تجدید نظر

 

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت احداث و بهرهبرداری آزاد راه تهران- شمال به مدیریت عاملی آقای ع.الف. به طرفیت آقای پ.الف. از دادنامه شماره 236-930 مورخ 21/3/93 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن شرکت تجدیدنظرخواه به همراه شرکت الف.ت.الف. (چینی) متضامناً به پرداخت 285.000.000  ریال بابت خسارات وارده به تجدید نظرخواه در زمین موروثی گردیده‌اند، نظر به اینکه وقوع ایراد خسارت دراثر فعل تجدیدنظرخواه و رابطه سببیت بین زیان وفعل آنها به موجب نظریه کارشناس منتخب این دادگاه محرز گردیده است و طرفین ایراد مؤثر و موجهی به نظریه مذکور وارد ننموده‌اند و با توجه به اصل عدم تضامن در مسئولیت و مباشرت تجدیدنظرخواه در ایراد خسارت و با توجه به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه با تقلیل میزان خسارت به 102.000.000 ریال و حذف کلمه تضامنی و تبدیل آن به طور مشترک دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 351 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی دراین قسمت تأیید میگرددو نسبت به مقدار زائد بر محکومیت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دراین خصوص به استنادماده358قانون مار الذکر حکم به رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد- رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

دکتر علی صابری 968 بازدید 1398/04/18 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...