زیان دیرکرد پرداخت (17)


تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (17)

علی صابری

 


هنگامی که میزان خواسته بوسیله کارشناس تعیین می شود زیان دیرکرد پرداخت ...
با سپاس از محمد بزرگ پناه که این دادنامه و دادنامه شماره پیشین این ستون را به من داد ونیز یادآوری به همکاران که می توانند از او یا به هر طریق دیگر تجدیدنظرخواهی احتمالی درباره این دادنامه ها را پیگیری کنند.
1-    در این دادنامه گرچه به قانون مربوطه اشاره ای کوتاه شده اما دقیق وکامل استدلال نشده که زیان دیرکرد در مهلت 18 ماهه قانونی بر دولت تحمیل نمی شود دادنامه به گونه ای نوشته شده که انگار اگر دادبرده صبر می کرد تا 18 ماه به پایان برسد شاید می توانست زیان دیرکرد را بخواهد. به گونه ای نوشته شده که انگار چون در خلال مدت خواسته شده دادگاه حکم نداده است اما به هر حال گرچه فرآیند کاردقیق نیست اما برآیند درست است. زیان دیرکرد در مهلت 18 ماه به دادبرده تعلق نمی گیرد.
2-    اما در بخشی که زیان دیرکرد تا هنگام صدور دادنامه قطعی مطالبه شده نمی دانیم آیا دادگاه با استدلالی که بیان کرده تنها در مورد تملک اراضی توسط دولت زیان دیرکرد را درخور پذیرش نمی داند یا درهمه مواردی که میزان خواسته با نظر کارشناسی تعیین می شود این قاعده اجرا خواهد شد؟ به عبارتی آیا استدلال دادگاه در محدوده موضوع خاص طرح تملک باقی می ماند یا به همه موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول سرایت می کند؟
دادنامه را با هم بخوانیم

تاریخ صدور:5/9/1384                      کلاسه پرونده:84/194/2                                          دادنامه:843
مرجع رسیدگی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تاکستان
خواهان: شرکت ایران شیراب با مدیریت عاملی هانریک تمرازیانس با نمایندگی سعید ارفعی
خوانده: وزارت راه وترابری تهران

رای دادگاه
در خصوص دعوی شرکت ایران شیرآب به شماره ثبت 48293  با مدیریت آقای هانریک تمراز یانس بطرفیت وزارت راه وترابری به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع دادنامه شماره 77-19/3/1381  صادره در پرونده کلاسه 79/181/2 که به موجب آن در خصوص دعوی خواهان به خواسته الزام خوانده به پرداخت  بهای عرصه واعیان وحق کسب وپیشه وامتیازات صنعتی با جلب نظر کارشناس به دلیل احداث آزادراه قزوین زنجان در رقبات ، متعلق به شرکت خواهان حکم به محکومیت خوانده یادشده به پرداخت مبلغ پانصدوسیوشش میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر ومبلغ محکوم به بموجب دادنامه شماره 139-22/2/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به چهارصدوبیست میلیون ریال تقلیل یافته است با عنایت به اینکه خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا تاریخ صدور حکم قطعی در صورتی قابل مطالبه است که خواسته دین واز نوع وجه رایج باشد و در مانحن فیه خواسته با جلب نظر کارشناس ونهایتاً با صدور دادنامه قطعی 139 مورخه 22/2/83 شعبه مارالذکر تعیین واعلام گردیده است لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه (تاریخ تصرف رقبه) فاقد وجاهت بوده ومستنداً به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان در این خصوص صادر واعلام می دارد ودر خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت دادنامه نیز نظر به اینکه پرداخت محکوم به توسط ادارات وسازمان های دولتی تابع تشریفات خاصی جهت تامین و تخصیص اعتبار  می باشد وادارات دولتی مکلف به تادیه محکوم به ظرف مهلت 18 ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم قطعی در حق محکوم له می باشد ومانحن فیه حکم قطعی بتاریخ 22/3/83 اصدار یافته است لذا بلحاظ عدم انقضاء مهلت مذکور مستندا به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وتوقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد.

دکتر علی صابری 3033 بازدید 1392/09/21 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...