زیان دیرکرد پرداخت (18)

تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (18)

علی صابری


بدون عنوان
با سپاس از محمد بزرگ پناه که این سند را به من دادند.
1-    بدون شرح وبسط فراوان با پیش نهادن اجرائیه صادر شده از شعبه 176 دادگاه حقوقی تهران که نشانه پذیرش زیان دیرکرد از تاریخ تقدیم دادخواست در دعوایی است که به استناد بند 14 ماده 3 قانون وصول یعنی خواسته ای که میزانش معین نیست صادر شده به آگاهی خوانندگان می رسانم چند فقره از این دست اجرائیه وجود دارد که نشانگر پذیرش این خواسته در این دادگاهها است که متاسفانه دادنامه های آن ها را در دست ندارم.دادباخته دولت است وخواسته اصلی بهای روز ملک که به استناد بند 14 ماده 3 طرح شده است.

اینک متن اجرائیه
شماره اجرائیه:9010420210100041
شماره پرونده:890998210100490
شماره بایگانی شعبه:890492
تاریخ تنظیم:24/03/1390
شعبه 176 حقوقی مجتمع قضایی بعثت
اجرائیه
محکوم له/محکوم له:آقای س.ا
محکوم علیه/محکوم علیهم : وزارت راه شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

بسمه تعالی
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه  به شماره 9010090210100678 وشماره دادنامه مربوطه 9009970210100019-8909970210100708900997  محکوم علیه محکوم است به پرداخت 3.666.666.000  ریال بابت اصل محکوم به ومبلغ 73.333.320  ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (28/9/89) مطابق تغییر شاخص قیمتها ورشد تورم براساس مقررات بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی در حقوق دولت محکوم له مکلف به پرداخت هزینه دادرسی راجع به خسارت تاخیر تادیه قبل از اجرای حکم می باشد.

دکتر علی صابری 1097 بازدید 1392/09/27 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...