زیان دیرکرد پرداخت (19)

تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (19)

دادنامه ای بدون استدلال

 

با سپاس از نسیم بهرامیان.

1-  دادنامه دستاورد مشورت هم خواهان دعوی وهم وکیل وی است که پیش از این کارآموزم بوده، البته دعوای خواهان وخوانده که خانوادگی است بیش از 10 سال است دادگستری را به خود مشغول کرده، آسیب شناسی قضایی از یک نفر ودونفر برنمی آید. دادنامه بدون استدلال است وهیچ راهی به کشف اندیشه پشت آن وجود ندارد. نمی دانم مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته یا خیر؟ اگر آری بی گمان شما خوانندگان را از برآیند آن آگاه خواهم کرد.

اینک متن دادنامه

پرونده کلاسه 9209982611800456 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی کرج دادنامه شماره 9209972611800644

خواهان: خانم ز.م

خوانده: آقای ن.م

خواسته ها:1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3-مطالبه طلب 4- مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ز.م با وکالت خانم نسیم بهرامیان به طزفیت آقای ن.م به خواسته مطالبه 259/028/57 ریال وهزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه با این توضیح که وکیل خواهان طی دادخواست تقدیمی بیان نموده اند« که خوانده در شعبه 18 ملزم ومحکوم به انتقال سه دانگ از پلاک ثبتی 3901/162 در حق اینجانب شده است که هزینه های انتقال ملک مبلغ خواسته می باشد وبا توجه به اینکه انتقال ملک ومتعاقباً هزینه های آن برعهده الک می باشد لذا تقاضای محکومیت مشارالیه را دارم » دادگاه توجها به محتویات پرونده خصوصاً کپی مصدق فیشهای واریزی جهت انتقال پلاک مورد دادخواست ودادنامه صادره از این شعبه واینکه خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده ودفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 198 و 519  قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ57.028.259   ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1.605.200 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می دارد. در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم فراهم بودن مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان صادر واعلام می دارد. رای صادره در خصوص محکومیت خوانده غیابی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه ونسبت به رد آن قسمت از خواسته خواهان ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 18 دادگاه حقوقی کرج

محمدجعفر فرج الهی

دکتر علی صابری 3036 بازدید 1392/10/08 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...