زیان دیرکرد پرداخت (33)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
زیان دیرکرد پرداخت (33) 
علی صابری

 

با سپاس از رحمت اله صابری و هویک بیگلدریان موکلینم در این پرونده که بسیار شکیبا بودند و همراه و نیز سپاس از همکارم محسن قربانی توسنلو که نخستین بار به شعبه 207 رفت و گزارش کامل و راهبردی از پرونده تهیه کرد که مرا بسیار یاری داد و پیشکش به جناب آقای صالحی رئیس آن هنگام شعبه 207 دادگاههای عمومی حقوقی تهران که در این دادنامه با نظرشان مخالف بودم و نیز در بسیاری از تصمیماتی که در شورای استیناف فدراسیون فوتبال می گیرند همدل و همراه ایشان نیستم اما تلاششان ستودنی است.
1-    برای خوانش درست این شماره مطلب «مطالبه حق الوکاله (1)» را در همین ستون بازخوانی کنید. آنجا هم نوشته هایم در شکل و ماهیت را پیش نهادم و هم حاشیه و خاطره از چگونگی ارجاع پرونده به شعبه 207 گرفته تا ... و نقد دادنامه و آنچه در دادگاه تجدیدنظر گذشت .
2-    این بار اما به آهنگ بحث زیان دیرکردپرداخت، آن بخش از دادنامه را که مرتبط با موضوع است پیش می نهم. حق الوکاله ای را که با کارشناسی تعیین شده و میزان و اندازه آن مشخص گردیده، دادگاه از تاریخ قطعیت دادنامه مشمول زیان دیرکرد می داند نه از تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه، حق الوکاله یا تعیین شدن آن با کارشناسی. بگذریم که در دادگاه عالی دعوی (دعوی اصلی) غیرمالی تشخیص داده شد و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله بر همان اساس و... اما دادنامه نخستین از جهت آموزه هایی که پیش از این در دید خوانندگان قرار گرفته درخور درنگ است . خود بخوانید و بسنجیدوداوری کنید .

رأی دادگاه
«... حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سه میلیاردو یکصدوپنجاه میلیون و نهصد هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیاردو سیصدو پنجاه و شش میلیون و یکصدو هفتاد هزار و سیصدو پنجاه و هشت ريال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت دادنامه شعبه 214 دادگاه حقوقی تهران (زمان استحقاق حق الوکاله خواهان) به تاریخ 30/11/82 لغایت پایان آبان سال جاری و زمان وصول محکوم به که باقیمانده آن در زمان اجرای حکم قابل محاسبه و وصول است و نیز پرداخت مبلغ 130091407 ريال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1700000 ريال بابت دستمزد کارشناسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان به نسبت سهم الارث خواندگان از پلاک متنازع فیه صادر و اعلام میشود حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.»

دکتر علی صابری 1122 بازدید 1395/03/16 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...