چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث(3)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (3)

علی صابری 

 

با سپاس از مهدی شیرخانی که دادنامه را به من سپرد و دکتر سید مفید کلانتریان که سخاوتمندانه گفته ها و پرسش هایم درباره چگونگی عمل دادگاه در دعوی جلب ثالث را نیوشید و رهنمونم شد.

1-     این مطلب دستاورد گفتگو با دوستان است .در دعوی جلب ثالث و پرسش هایی که طرح کردم به جای خود هم در نظر و هم در عمل پاسخ درخوری یافت نشده . به لحاظ نظری فضای مفهوم ثالث در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی مبهم و مه آلود است. چگونگی عمل دادگاه در فرض وجود شرایط شکلی دعوی جلب ثالث و نیز در فرض صدور حکم در ماهیت نیز روشن نیست. چه بسیار دادگاهها به صرف به کارگیری واژه دعوی جلب ثالث توسط طرفین دادخواست را پذیرفته و وارد رسیدگی می شود . به نظر می رسد مفاهیمی مانند وحدت منشاء و ارتباط کامل به درستی و شایستگی ارزیابی نشده اند و بویژه در عمل دستخوش چالش هستند.

2-     ظاهر دادنامه چیزی از دعوی جلب ثالث را در بر ندارد اما چنانکه گفتم بر مبنای دعوی مرتبط استوار است که یکی از کلیدهای بحث جلب ثالث است .هدف و فلسفه دعوی جلب شخص ثالث و فروض گوناگون آن محتاج پژوهش تطبیقی است. همین اندازه بگوییم و بواقع بپرسیم که آیا در این دادنامه به راستی آیا دعوی دوم مرتبط با دعوی نخست است .شاید وکیل خواهان در عمل و بر حسب نتیجه درست انتخاب کرده باشد اما بلحاظ نظری هم عملکرد وی و هم تشخیص دادگاه در خور سنجش است. وارد این بحث که آیا تنجیز خوانده نیز از شرایط دادخواست یا دعوی هست یا نه نشده و آن را به جای دیگر وا می نهم . همین اندازه گفته شود که بویژه در مسئولیت قراردادی شاید نتوان خوانده را مردود برگزید و شاید نشود به لحاظ شکلی با راهکارهایی چون دعوی مرتبط به نتیجه رسید. شاید دادگاه در ماهیت درست تصمیم گرفته باشد اما از نظر شکلی مشکل بتوان دعوی دوم را مرتبط با دعوی نخست دانست. دعوی به ظاهر ساده است و مربوط به امور روزمره اما همین جاهاست که لزوم دقت در قواعد شکلی بر وکیل و دادرس ظاهر می شود. از این روست که بسیار از آنچه به عنوان دعوی جلب شخص ثالث مورد پذیرش قرار می گیرد و بواقع منطبق با مفهوم قانونی نیست چرا که پایه های بحث یعنی وحدت منشاء و ارتباط کامل خوب پژوهیده نشده اند.

3-     امید که به یاری همکاران و ارائه آموزه های نظر از سوی ایشان و تجارب عملی و دادنامه های دادگاهها بتوانیم گنجینه درخوری برای این بحث فراهم کرده و موضوع را پی بگیریم در صورتیکه در دادگاه تجدیدنظر استان رخدادی درباره این دادنامه پیش آید آن را تقدیم خوانندگان خواهم کرد.

اینک متن دادنامه

پرونده کلاسه 9409980242100525 شعبه 124 د. ع. ح. مجتمع قضایی شهید ب. ت. تصمیم نهایی شماره 9409970242101079

خواهان: آقای م. ه. ر با وکالت آقای س.ف. ه. ح

خواندگان: 1. آقای م. م. م

2. آقای م. ر. ق

خواسته‌ها: 1. مطالبه وجه بابت ... 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تأخیر تادیه

پرونده کلاسه 9409980242100162 شعبه 124 د. ع. ح. مجتمع قضایی شهید ب. ت. تصمیم نهایی شماره 9409970242101080

خواهان: آقای ع. ن. م

خوانده: آقای م ه. ر با وکالت آقای س ف. ه

خواسته: مطالبه وجه بابت ...

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به  این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق‌العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در این پرونده بدواً خواهان اصلی آقای ع. ن. دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ دویست و سی میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تادیه به طرفیت خوانده آقای م. ه ر تقدیم داشته است، سپس در دعوای دیگری مرتبط خواهان آقای م. ه. ر با وکالت آقای س. ف. ه. ح دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ دویست و سی میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تادیه به طرفیت آقایان م.ر ق و م.ر م. م تقدیم داشته است، بدین توضیح که خواهان اصلی در پی عقد بیع عادی یک دستگاه خودرو رو نیز را از آقای م. ه ر خریداری می‌نماید و آقای م. ه. ر هم از آقای م.ر. ق هم از آقای م.ر م.م خریداری نموده است، خودرو مذکور لیزینگی بوده و پس از انجام معاملات خواهان اصلی متوجه این امر می‌گردد و مبادرت به پرداخت مبلغ مذکور به شرکت پارس خودرو می‌نماید این در حالی است که در حین انجام معامله خودرو را بدون در نظر گرفتن میزان بدهی از ید سابق خود خریداری نموده بودند و ید اسبق آقای م.ر م.م. وفق صورت جلسه‌ای کتبی که بین کلیه اصحاب دعوی تنظیم گردیده است متعهد به پرداخت بدهی‌های خودرو مذکور و انتقال رسمی سند بنام آقای ع. ن. م گردیده است و در جلسه دادرسی علیرغم ابلاغ قانونی و اطلاع از آن حضور نیافته و دفاعی ارائه نداشته است بنابراین مستنداً به مواد 197، 198، 515، 519 و 522 قانون آنین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به برائت ذمه خواندگان م. ه. ر و م.ر. ق، خوانده آقای م.ر. م. م. را به پرداخت مبلغ دویست و سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی و تأخیر تادیه از تاریخ 25/4/1394 در حق خواهان اصلی آقای ع. ن. م محکوم می‌نماید. رای صادره در محکومیت خوانده آقای م. م. م. غ بوده و ظرف بیست روز  پس ازابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است. و در بخش صدور حکم به برائت ذمه سایر خواندگان ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ... می‌باشد.

احمد ق. ق

رئیس شعبه 124 دادگاه ع ح ت

دکتر علی صابری 2258 بازدید 1395/01/18 1 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...