چگونگی عملکرد در دعوی جلب ثالث(5)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (5)؛

علی صابری 


با سپاس از مهدی چایبخش که دادنامه را به من داد و پیشکش به خود او که این روزها در غم از دست دادن مادر عزیزش به سوگ نشسته است. روح آن شادروان آمرزیده و بازماندگانش شکیبا باد.
1-    هدف این ستون تنها تعریف کردن یا به چالش کشیدن دادنامه های دادگاهها نیست بلکه عمل وکلا را نیز به سنجش می نشینیم. هدف آموزش نیز هست فعالیتهای کوچک روزانه را می کاویم جایی که وکیل باید بخواند و بخواند .گویند دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان پیش از انقلاب گفته بود که چند صد کیفرخواست تخریب صادر کرده اما هربار ماده مربوطه به جرم تخریب را در قانون مجازات عمومی بازخوانی میکرده و هربار چیز تازه ای می آموخته در این پرونده می بایست وکیل ماده 136 آیین دادرسی مدنی را می خواند و دادخواست می داد .
2-    به ظاهر چیزی از دست نرفته وکیل می تواند نسبت به بخشی که دعوی جلب ثالثش رد شده اعتراض نکند اما هم هنگام با پژوهش خواهی جلب ثالث تقدیم کند چگونگی عمل در این باره را پیش از این در مبحث مطالبه حق الوکاله در همین ستون توضیح داده ام بحث نقد دادنامه نیست بلکه بحث یادگیری است و دقت هنگام تنظیم دادخواست و اینکه دادخواست واخواهی و جلب ثالث می بایست جداگانه پیش نهاده شوند. هنگام مشاوره با دوستم ماده قانونی را بازخوانی کردیم و دیدیم چه آسان میشد از ایراد دادگاه گریخت صد البته که دادگاه به ماده قانونی (136 آیین دادرسی مدنی) اشاره و استناد نکرده، این ماده پایه بحث است حال خواه با خوانش آن نظر دادگاه را بپذیریم یا استدلال دیگری داشته باشیم اما دادگاه گویی از سر بی حوصلگی یا ادعای همیشگی زیادی کار خود را بی نیاز از استناد دانسته به هرحال حتی اگر نتیحه گیری دادگاه درست باشد که به نظر چنین می رسد استناد نکردن به ماده قانونی ایراد است و ایرادی بس بزرگ .
 


 

دادنامه
پرونده کلاسه 9409982163301761 شعبه 208 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید م. ت. تصمیم نهایی شماره
خواهان: شرکت م. س. م. به نمایندگی  م.ک با وکالت آقای م. چ. بخش فرزند ع. م. به نشاني تهران ... نمایندگی م.ک به نشاني تهران ...
خوانده: آقای ح. خ  فرزند حسن به نشاني ...
خواسته: جلب ثالث (مالي منقول و غیرمنقول)
گردشکار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشریفات قانوني در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدي امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید.
رأي دادگاه
- این پرونده شرکت م. س. م. با وکالت مهدي چ. ب. دادخواستي به خواسته واخواهي نسبت به دادنامه شماره 9401579 به طرفیت ح.خ با احتساب خسارت دادرسي تقدیم و ضمن واخواهي در خواست جلب آقاي ز.د  به عنوان ثالث به دادرسي را نموده است. در خصوص واخواهي با عنایت به اینکه وکیل واخواه این مرحله از دادرسي دلیل و مدرکي که حکایت از وجود موجبات نقض و خدشه در راي واخواسته باشد ارائه ننموده است وبر راي واخواسته از حیث قوانین شکلي و ماهوي اشکال و ایرادي مشهود نمي باشد لذا دادگاه ضمن رد واخواهي خواه بنا به استدلال ، جهات و مستندات منعکس در راي واخواسته عینا آن را تائید مي نماید در خصوص دادخواست سلب ثالث با عنایت به اینکه شخص ثالث که جلب مي شود خوانده محسوب و تمام مقررات خوانده درباره او جاري است وکیل محترم جالب ثالث بایستي دادخواستي مستقل با جامع شرایط مقرر در قانون آئین دادرسي مدني به همرا دادخواست خواهي تقدیم مي نموده اند (تواما داخواست واخواهي نه ضن دادخواست واخواهي ) با توجه به اینکه دادخواست تقدیمي مطابق قانون طرح نگردیده است دادگاه استنادا به ماده ۲ قانون آئین دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي را صادر مي نماید راي صادره حضوري و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهي در محاکم تجدید نظر استان ت مي باشد.
رئیس شعبه  208  دادگاه حقوقی ت. – ت. 

دکتر علی صابری 1863 بازدید 1395/02/04 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...