چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (8)

آموخته ها و اندوخته های وکیل

چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (8)

علی صابری

 

با سپاس از همکارم محمدمهدی تندگویان عضو شورای اسلامی شهر تهران و نیز انوشیروان مهری و پیشکش به سید محمد موسوی مقدم همکلاس دوره کارشناسی در دانشگاه تهران که وکیل خوانده در این پرونده بود و من بعدها فهمیدم.

1-   در این دادنامه پیرو مطالبم درباره دعوی جلب ثالث می خوانید به نظرم استدلال دادگاه درست است البته اصل موضوع را که خسارت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع است چیزی نوشته ام که احتمالاً در مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان چاپ خواهد شد اما دادنامه از جهت دعوی ثالث درخور استواری و ابرام است. یادآور می شوم بحث خواسته مستقل در کنار آنچه در ماده 135 آیین دادرسی مدنی پیش تر نوشته و خواهم نوشت درخور پژوهش است. مفهوم خواسته مستقل که در دعوی اعتراض ثالث نیز درخور نگرش است را از لابه لای آموزه های نظری دادنامه های دادگاه واکاوی کرده و در دید خواهم نهاد همچنین نوشته دانشمندانه دکتر حسن محسنی را از کتاب نقد رویه قضایی که زیر نظر استاد کاتوزیان نگارش یافته در آینده برایتان خواهم آورد.

اینک متن دادنامه

پرونده کلاسه 9009982163400735 شعبه 209 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره 9109972163400655

خواهان:آقای س .س

خوانده:آقای ا.م با وکالت آقای م.م

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای س.س با وکالت آقای ک.س بطرفیت خوانده آقای ا.م با وکالت آقای م.م به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله آپارتمان موضوع دعوی به دلیل مستحق للغیر قرار گرفتن آن، به قیمت روز با جلب نظر کارشناس بعلاوه استرداد چهل درصد از کل مبلغ مورد معامله به استناد بند 9 از ماده 5 مبایعه نامه شماره 81 مورخ 3/11/78 و مطالبه اجرت المثل  ایام تصرف در ملک موصوف از تاریخ 3/10/90 لغایت آخر سال 1391 با احتساب کلیه خسارات دادرسی هر یک از خواسته ها فعلا مقوم به مبلغ51.000.000 ریال و در خصوص دعوی خواهان جلب ثالث آقای ا.م با وکالت آقای م.م بطرفیت خواندگان جلب ثالث 1- ر.ا 2- م.م 3- م.ا 4- م .ش 5-م.ا 6- ج.م به خواسته جلب خواندگان بعنوان ثالث به دادرسی در پرونده اصلی مطروحه در شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران بشرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و مفاد و مدلول مبایعه نامه مورد استناد و ادعای خواهان اصلی بشماره 81 مورخ 3/11/78  و نظر به اینکه مبایعه نامه موصوف صرفاً فی مابین آقایان س.س و اوم (طرفین پرونده اصلی) منعقد گردیده است و خواندگان جلب ثالث در مبایعه نامه موصوف هیچگونه دخالتی نداشته و روابط حقوقی و معاملاتی فی مابین خواندگان جلب ثالث در طرح دعوی جلب ثالث (در ستون خواسته) خواسته مستقلی را مطرح ننموده علیهذا مستنداً به مواد 2 و 135 و140 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می گردد.و اما در خصوص دعوی اصلی ،دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مفاد و مدلول مبایعه نامه فوق الذکر و جهت تعیین قیمت و بهاء روز ملک موضوع و همچنین اجرت المثل ایام تصرف،دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی در رشته مربوطه معمول داشته و پس از اجرای قرار کارشناسی و وصول آن و ابلاغ نظر کارشناسی بطرفین ،از طرف خواهان نسبت به نظریه کارشناس ایراد و اعتذاض واصل و سپس دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناس سه نفره معمول داشته است و پس از اجرای قرار هیات کارشناسی و وصول آن، نظریه هیات کارشناس بشماره 9103575 مورخ 20/12/91ثبت و پیوست پرونده می باشد پس از ابلاغ نظریه هیات کارشناس بطرفین هیچگونه ایراد و اعتراضی نسبت به آن بعمل نیامده است و به اعتقاد دادگاه نظریه هیات کارشناس مطابق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه بوده و قابل متابعت می باشد ( اعضاء هیات کارشناس قیمت و بهاء روز ملک موصوف را 3.490.000.000 ریال و اجرت المثل ایام تصرف خوانده را از تاریخ 3/10/90 لغایت آخر سال 1391 جمعاً به مبلغ 199.780.000 ریال تعیین و اعلام داشته اند) نظر به اینکه خوانده اصلی در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان ایراد و دفاع موجه و متقنی بعمل نیاورده است و دلیلی بر استرداد قیمت و بهاءملک و اجرت المثل و همچنین استرداد چهل درصد قیمت کل مورد معامله به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است علیهذا دادگاه با رد اظهارات و ادعای خوانده،خواند اصلی دعوی خواهان اصلی را موجه و ثابت تشخیص و استناداٌ به مواد 10 و 183 و 219 و 220 و 221 و 228 و 230 و 390 و 391 و 392و 1258 و 1284 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 503 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی بپرداخت 1- 3.490.000.000 ریال بابت قیمت و بهاء روز ملک متنازع فیه 2- پرداخت 199.780.000ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 3/10/90 لغایت آخر سال 1391   3- پرداخت چهل درصد از کل مبلغ مورد معامله موصوف به استناد بند 9 از ماده 5 مبایعه نامه فوق الذکر به مبلغ 60.000.000 ریال و پرداخت مبلغ 97.495.600 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانون در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد .

رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران –حیدری حویق

دکتر علی صابری 1895 بازدید 1395/05/05 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...