چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (9)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث(9)

علی صابری

با سپاس از دوست هنرمند و خوش صدا و همشهری ارجمندم بهرام نازمهر.

1-    دادنامه دستاورد مشاوره است اما طبق معمول دیر و شاید نوش دارو پس از مرگ سهراب، از آنها که دو روز بعد قرار است متصرف را خلع ید کنند و از شما می خواهند معجزه کنی البته من اهلش نیستم و معتقد به اعتبار دادنامه و لزوم اجرا شدنش و برابری نظم و عدالت و گاه برتری اولی، پس بیراهه و کج راهه نمی روم و ... . آسیب شناسی جامعه شناسیک موضوع باشد لابه لای سنجش دادنامه ها. بهتر بود این سلسله مطلب را چگونگی عملکرد دادگاه در دعاوی طاری می نامیدم چه جلب ثالث یکی از بخش های آن است به هرحال چنین نکردم اما مشکلی نیست این بار تصمیم دادگاه را برای دعوی ورود ثالث می خوانید. دادنامه نخستین در اختیارم نیست اما به نظرم اهمیتی ندارد، چرا که به چیستی موضوع کاری نداریم چگونگی عملکرد در دعاوی طاری را می پژوهیم. به تنبلی عادت نکنیم اما گردآمده پژوهشی دکتر حسن محسنی در این باره را از کتاب نقدرویه قضایی در امور مدنی نگارش یافته زیر نظر استاد کاتوزیان در شماره آینده این سلسه خواهید خواند .

اینک متن دادنامه

پرونده های کلاسه  ۸۸۰۹۹۸1953200630 و۹۱0۹۹۸۱۵۱۸۶00001شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تصمیم نهایی شماره 940997158601366

تجدید نظر خوانده:

1. – آقای ر.ش و دفتر وکالت وارد ثالث اداره اموال و املاک تنکابن و رامسر

تجدید نظر خواه:

۱. آقای م.د با وکالت آقای ح.ک

1. خلع ید

۲. وارد ثالث

رأی دادگاه

پرونده حاضر تجدید نظر خواهی آقای م.د با وکالت آقای ح.ک به طرفیت آقای ر.ش با وکالت آقای ص.ش نسبت به دلانامه شماره ۹۰۰۹۹۷۱۹۵۳۲۰۰۴۱۷ مورخ 14/6/90 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی عباس آباد است که متضمن صدور حکم بر خلع ید از پلاک ۱۲۹ تفکیکی به شماره ۳۰۶۲ فرعی مفروز و مجزی شده از ۹۲ فرعی از ۳۷۴- اصلی واقع در قریه سیستان دهستان کلارآباد بخش ۲ ثبت شهسوار و پرداخت هزینه دادرسی می باشد. نظر به استدلال و استنتاج محکمه بدوی و پاسخ استعلام به عمل آمده به شرح برگ ۲۱ پرونده و نظریه کارشناسان منتخب دادگاه و احراز مالکیت تجدید نظر خوانده بر پلاک مذکور و از آنجائی که تجدید نظر خواهی به عمل آمده به گونه ای نبوده که بر ارکان و اساس رای خلل و خدشه وارد نماید و از نقص موجب نقض نیز است بنابراین مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته عیناً تأیید و استوار می گردد و راجع به دعوی وارد ثالث اداره اموال و املاک تنکابن و رامسر به طرفیت آقایان ر.ش و م.د، صرفنظر از اینکه دعوی وارد ثالث فاقد خواسته بوده و صرفا جهت کمک و مساعدت به آقای ر.ش طرح شده و با توجه به پذیرش دعوی آقای ر.ش دعوی مطروحه سالبه به انتفاء موضوع بوده مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ قانون مزبور قطعی است.

رئیس شعبه 33 تجدید نظر مازندران: حسن اسدی 

دکتر علی صابری 1793 بازدید 1395/05/06 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...