کارنامه ی دادفری (21)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (21)

علی صابری

 

 

دادخواست

 

خواهان: مهدی احیایی  

خواندگان: 1- رفیع الله جاوید

2-پرویز محمدی مقدم

3-علی احمد محمدی مقدم

 

وکیل:           1- علی صابری       

                 2-  مهدی شیرخانی 

خواسته: 1- اعلام بطلان و بی اعتباری سند عادی ( مبایعه نامه عادی) تنظیمی بین خوانده ردیف 1 و خوانده ردیف 3 به ولایت از خوانده ردیف 2 ازجهت تجدیدنظر خواهی ومرجع  آن مقوم به 000/000/201  ریال.

2- صدور قرار رسیدگی توام با پرونده به کلاسه  970036 شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی لواسان

3- مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی ، حق الوکاله ، دستمزد کارشناسی و غیره

دلایل و منضمات:     1- محتویات پرونده کلاسه970036 شعبه اول دادگاه حقوقی لواسانات

2- محتویات پرنده کلاسه 9909972218200421 به شماره بایگانی 9900184 شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسانات که به دلیل ارتباط کامل و وحدت منشاء جهت رسیدگی با پرونده پیش گفته به شعبه اول صادر و قرار رسیدگی توام نیز صادر شده است.

3-قرار تحقیق و معاینه محل در جهت اثبات تصرف واقعی و مادی هر یک از طرفین به ویژه از جهت سابقه و تقدم.

4-ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در امر خط و امضا و تشخیص اصالت برای اثبات تاریخ واقعی تنظیم اسناد عادی طرفین و انتساب مبایعه نامه مورد درخواست اعلام بطلان به خوانده ردیف 1 از جهت امضاء

5- مبایعه نامه تنظیمی موکل و خوانده ردیف 1 که مثبت ذی نفعی و ذی سمتی خواهان در طرح این دعواست.

6- وکالتنامه وکیل

 

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش لواسانات

با درود و سپاس

به آگاهی می رسانیم:

1-موکل با در دست داشتن مبایعه نامه مورخ 25/3/1357 و ادعای خرید سهم ملکی خوانده ردیف 1 از پلاک ثبتی 230 فرعی از 3 اصلی قریه سبو بزرگ لواسان کوچک بخش 11 تهران دادخواستی به خواسته تنفیذ مبایعه نامه و اعلام صحت تاریخ آن جهت ذینفعی در اعتراض به رای کمیسیون  ماده 12 قانون زمین شهری تقدیم که برای رسیدگی به شعبه دوم حقوقی دادگاه لواسانات ارجاع و به کلاسه 9900184 ثبت شد.

2-به هنگام شروع به رسیدگی در آن پرونده آگاه شدیم وفق کلاسه پرونده 970036 شعبه یک دادگاه عمومی لواسانات خوانده ردیف دوم دادخواستی  تقریبا به همین  خواسته های مورد نظر موکل به طرفیت خوانده ردیف 1 و سازمان مسکن و غیره پیش نهاده که در حال رسیدگی است نظر به وحدت منشاء و ارتباط کامل، دادخواست پیش گفته ما از شعبه 2 به شعبه 1 فرستاده شده و قرار رسیدگی توام صادرگردید.

3-افزون بر همسانی خواسته های موکل و خوانده ردیف 2 از آنجا که تعیین تاریخ واقعی معامله هر یک از ایشان با خوانده ردیف 1 مهم و موثر در پی گرفت دادرسی است با پیش نهادن این دادخواست به شرح  خواسته تقدیمی ،خواستار اعلام بطلان و بی اعتباری سند عادی فروشنامه  خواندگان ردیف 1 و 2 (خوانده ردیف 2 با ولایت آن هنگام خوانده ردیف 3) هستیم. دلایل آن را مشروحا در نوشته ای جداگانه در جلسه دادرسی به عرض خواهیم رساند،فشرده کلام آنکه:

4-موکل از اهالی و ساکن محل وقوع ملک است و اگر خوانده ردیف 1 بنا برادعای خواندگان ردیف 2و 3 ملک را در سال 1353 به آنان فروخته و به تصرف داده بود هیچ گاه حاضر به خرید ملک در سال 1357 نمی شد،در راستای اثبات عدم تصرف خواندگان ردیف 2و3 (اصالتا،ولایتا یا هر چه) اکیدا بر صدور قرار تحقیق و معاینه محلی پافشاری می کنیم.

5-برای اثبات صوری بودن و ساختگی بودن مبایعه نامه پیش گفته خواندگان به ویژه از حیث تاریخ ،جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در امر خط و امضاء را خواستاریم توضیح مفصل درباره چگونگی صدور قرار و محتوای آن را به نشست دادرسی وامی نهیم.

6-افزون بر کارشناس و تحقیق و معاینه محل قرائن و امارات قضایی دیگری دال بر واقعی بودن و تقدم قرارداد موکل با خوانده ردیف یک و پیشین بودن تاریخ آن نسبت به قرارداد ادعایی دیگر خواندگان وجود دارد از جمله صلحنامه رسمی ادعایی ایشان که هیچ گاه ارائه نشده و بیشتر ساختگی و مانور به حساب می آید  تا واقعیت و نشان آن است که ایشان نیک می دانستند خریدشان مربوط به سال 1353 نبوده و پس از انقلاب است.( توضیحات مفصل در آینده)

7- گرچه دوران ولایت خوانده ردیف 3 برخوانده ردیف 2 سپری شده از جهت مزید آگاهی دادگاه و دفع و رفع شبهه و ایراد شکلی احتمالی، طرف دعوی قرار گرفته است بی گمان توضیحات و یا حتی عدم حضور او قرینه به صحت ادعای موکل است.

8-به شرح توضیحات پیش گفته صدور قرار رسید گی توام دادخواست با پرونده کنونی  با پرونده 970036 شعبه 1 دادگاه لواسان بر پایه مواد 17، 65، 103 قانون آئین دادرسی مدنی در قالب دعوی اضافی  مورد استدعاست، دلایل آن به عرض رسیده است.

9- با پیش نهادن این دادخواست رسیدگی بر پایه خواسته گفته شده در ستون مربوط و تصمیم گیری شایسته قانونی به نفع موکل را خواستاریم.

 

با سپاس دوباره

دادفران خواهان

علی صابری- مهدی شیرخانی

 

 

 

دکتر علی صابری 102 بازدید 1399/06/19 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...