دعوای تنفیذ صلح نامه

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

دعوای تنفیذ صلح نامه توسط دادگاه

علی صابری

 

 با سپاس از محمدرضا بوذری

 

درتاریخ : 1391/11/15 به شماره : 9109970224601496

 

چکیده رای: دعوای تنفیذ صلح نامه (متضمن صلح کلیه حقوق راجع به اموال منقول و غیرمنقول) در دادگاه قابل استماع نیست

 

رای بدوی

 

درخصوص دعوی خانم پ.ق. به طرفیت ۱-خانم پ.ق. و آقایان ۲- پ.ق. ۳- پ.ق. هر دو با وکالت خانم ن.ب. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخه ۲۴/۱/۹۱ متضمن صلح کلیه اموال منقول و غیرمنقول از سوی مورث اصحاب دعوی به نام مرحومه ز.ش. به عبارت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ودیعه منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره ۵۲۹۱۶۵ – ۲۵/۴/۹۰ و یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال موجودی حساب سپرده بلند مدت بانک پ. به شماره ۹۰۵۲۱۸۲۵۳۰۳ و یک دستگاه خودروی سواری ۲۰۶ به شماره شهربانی … یک خط تلفن همراه به شماره … و کلیه اثاث البیت منزل مسکونی و سهم‌الارث مقرر از ماترک مرحوم م.ق. به انضمام پرداخت خسارت دادرسی، مقوم بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به ملاحظه مفاد صلح نامه ابرازی و توجهاً به گواهی حصر وراثت صادره از حوزه ۱۰۰۲ شورای حل اختلاف تهران به شماره۹۱/۱۰۰۲/۱۴۹ مورخه ۳۰/۲/۹۱ که دلالت بر فوت مورث اصحاب دعوی در تاریخ ۱/۲/۹۱ در تهران دارد و نظر به پذیرش دعوی از سوی خوانده ردیف اول و توجهاً به دفاعیات بلامؤثر وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم و مصونیت صلح نامه استنادی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل، دادگاه من حیث‌المجموع دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده؛ مستنداً به مواد ۱۰- ۲۱۹- ۲۲۰- ۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۶۰-۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تنفیذ صلح نامه مذکور به‌عنوان اصل خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۱۰/۱ ریال بابت هزینه دادرسی به نسبت سهم‌الارث هر یک در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان پ. و پ. شهرت هر دو ق. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت خانم‌ها پ. و پ. هر دو ق. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۴۶۸ ـ ۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ صلح نامه عادی مورخ ۲۴/۱/۹۱ به شرح مذکور و موصوف در دادنامه مزبور و نیز محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه اولاً: خواهان اولیه با طرح چنین دعوایی در پی اعلام دادگاه مبنی بر صحت قرارداد منعقده می‌باشد که بنا به ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و بدین ترتیب هرکس ادعایی مبنی بر فساد معامله دارد می‌تواند با طرح دعوی و ارائه دلایل آن را ثابت نماید و اگر خواسته خواهان منطبق با اصل باشد در واقع مدعی قلمداد نمی‌شود تا بتواند چنین دعوای را طرح و دعوی وی قابل استماع باشد زیرا “المدعی من یدعی خلاف الاصل” یعنی مدعی کسی است که بر خلاف اصل و ظاهر ادعایی را مطرح می‌کند، ثانیاً: به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، ثبت صلح نامه اجباری است و به تصریح ماده ۴۸ همان قانون سندی که مطابق ماده مزبو (در مال منقول یا غیرمنقول) تنظیم شود بدون اینکه به ثبت برسد در هیچ‌یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود و در واقع خواهان اولیه با طرح چنین ادعایی قصد دارد به جای اخذ سند مالکیت حکم دادگاه را در اموال غیرمنقول و یا منقول ارائه نماید که بنا به استدلال اشاره شده امکان طرح چنین دعاوی به دلایل مذکور وجود نداشته و قابل پذیرش نیست، زیرا تشریفات مخصوص وفق قانون جهت معتبر شناختن صلح نامه‌ها وجود داردکه نمی‌توان با مراجعه متقاضی به محکمه و اخذ رأی به جای ثبت سند ذی نفع را از اجرای تشریفات مزبور معاف داشت به علاوه چنین مجوزی در مقررات قانونی ملاحظه نمی‌شود. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم معترضٌ‌عنه را نقض و به استناد ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

 

مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

میریحیی پور – شعبانلو

دکتر علی صابری 277 بازدید 1399/09/11 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...