ناخاطرات (9)

 آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 

ناخاطرات ( 9 )

علی صابری

1-   در روز 18 فروردین 94 (سه شنبه) در جلسه علنی شورا با آنکه عادت ندارم تریبون پارلمان شهری را به مسائل ملی اختصاص دهم و با رویکرد همکارانم که حتی 1+5 را نیز آنجا مطرح می کنند مخالفم به مناسبت هفته سلامت، گریزی زدم به پرونده خونهای آلوده و هشداری به وزیر که شاگرد اول کابینه نامیده می شود چشمان اسید پاشیده شده ی سهیلا را خودش جراحی می کند و هم پای اهوازی ها برای مقابله با ریزگردها ماسک می زند. آنجا گفتم که به جا یا دست کم در کنار این روشنفکری ها خوب است به حال این پرونده ملی نیز فکری کرد. هنگام بازدیدش از بیمارستان شهرستان تفرش نیز هم قدم شدیم و نیزدر 22 اردیبهشت 94 مهمانمان بود در شورا  نخستین پرسشگر من بودم و همانها را گفتم که در صفحه اختصاصی ام در سایت شورا و صفحه اصلی سایت منعکس است از لزوم عذرخواهی مندرج در دادنامه های 170 و 974 نفر گفتم و خیلی چیزهای دیگر.

2-   اکنون بخوانید این دادنامه ها را و بدانید که در ادبیات آن کوچکترین دخل و تصرفی نکرده ام ماهیت که هیچ شکل نگارش را ببینید و شتاب زدگی را. این دادرس آمده تا  همه چیز را سرهم بندی کند  و تاخیر جناب ثالث را جبران کند خود گفته بود که مکلف شده پیش از نوروز سرو ته این داستان را هم بیاورد این از قوه قضائیه و آن هم از وزیر کابینه .

اینک متن دادنامه ها

پرونده کلاسه 8909980226100943 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادنامه شماره 9409970226100103

خواهان:خانم ا.ب با وکالت آقای علی صابری

خواندگان:1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون

خواسته:مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علی صابری به وکالت از خانم ا.ب (وراث مرحوم ا ه . ب )به طرفیت 1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خونبه خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان حال و گذشته و آینده مرحوم ا ه . ب و عذرخواهی در جراید علی الحساب مقوم به 50.500.000 ریال دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظریه هیات کارشناسان سه نفره را که علت فوت مرحوم ا ه.ب را غرق شدگی اعلام کردند و از سوی وکیل خواهان اعتراض موجه و مدللی نسبت به آن به عمل نیامده و اعتراض وکیل خواهان مبتنی بر اعتراض به میزان  خسارت تعیین شده می باشد در حالیکه حسب اعلام کمیسیون پزشکی قانونی علت فوت غرق شدگی می باشد و مدرکی دال بر ابتلا مورث خواهان به بیماری ایدز و فوت بر اثر آن را ارائه نشده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی تهران-احمد همتی کلوانی

پرونده کلاسه 8509980226100229 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادنامه شماره 9409970226100107

خواهان:خانم ا.ح با وکالت آقای علی صابری

خواندگان:1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون

خواسته:مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ا.ح(وکیل غیر دادگستری) به وکالت از آقای ح.س پ ولی قهری بیمار چ.س پ که به وکالت  آقای علی صابری وکیل دادگستری اعطاء وکالت نموده است  به طرفیت 1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان حال و گذشته و آینده بیمار چ.س پ و عذرخواهی در جراید علی الحساب مقوم به 000/500/10 ریال دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظریه هیات کارشناسان سه نفره که اعتراض موجه و مدللی از سال 1379 شده است در B نسبت له ـن عمل نیامده است خواهان مبتلا به بیماری هپاتیت حالیکه از سال 1363 آزمایشات اجباری بر روی کلیه خونهای اهدایی انجام شده است بنابراین بیماری خواهان منتسب به فعل خواندگان نمی باشد و به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی تهران-احمد همتی کلوانی

پرونده کلاسه 8509980226100229 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادنامه شماره 9409970226100107

خواهان:آقای ع.ن با وکالت آقای علی صابری

خواندگان:1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون

خواسته:مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ع.ن به وکالت  آقای علی صابری به طرفیت 1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان حال و گذشته و آینده و عذرخواهی در جراید علی الحساب مقوم به 000/500/50 ریال دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظربه بوده و حسب نظریه  هیات کارشناسان سه نفره که اعتراض موجه وB اینکه خواهان مبتلا به هپاتیت  مدللی نسبت بهآن عمل نیامده است از سال 1363 به صورت اجباری بر روی کلیه خونها انجام شده است بنابراین دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی بر انتساب بیماری خواهانBآزمایش هپاتیت به فعل خواندگان  به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی تهران-احمد همتی کلوانی

پرونده کلاسه 8509980226100229 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی دادنامه شماره 9409970226100107

خواهان:آقای ح.ع با وکالت آقای علی صابری

خواندگان:1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون

خواسته:مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علی صابری به وکالت از آقای ح.ع به طرفیت 1-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان حال و گذشته و آینده در اجرای مسولیت مدنی دولت و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 000/500/10 ریال دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظریه هیات کارشناسان سه نفره که  اعلام نموده اند خواهان مبتلا به بیماری هپاتیت بر روی خون و کلیه فرآورده های خونی به عمل B می باشد و از سال 1363 آزمایش هپاتیت B آمده است و وکیل خواهان نسبت به نظریه اعتراض دادگاه قرار ارجاع به هیات 5 نفره صادر نموده که در مهلت مقرر حق الزحمه هیات تودیع نشده و دادگاه ضمن عدول از ارجاع به هیئت به لحاظ عدم تودیع حق الزحمه با توجه به محتویات پرونده اولا در خصوص هزینه درمان ایام گذشته سابقا دادخواست مسترد و اتخاذ تصمیم شده است ثانیاً در خصوص سایر خواسته ها به لحاظ فقد ادله اثباتی بر انتساب بیماری خواهان به فعل خواندگان به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی تهران-احمد همتی کلوانی

 

دکتر علی صابری 1816 بازدید 1394/03/19 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...