تغییر کاربری اراضی و باغات (48)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تغییر کاربری اراضی و باغات(48)

علی صابری

 

با خواندن این دادنامه و لحاظ دادنامه نخستین درباره این پرسش ها گفتگو کنیم که آیا ساخت بنا دربرگرفته  مرور زمان باشد دیوارکشی در آن می تواند جرم تغییر غیرمجاز کاربری باشد؟ آموزه های نظری و اندوخته های عملی خود بویژه دادنامه های احتمالی را در اختیارم قرار دهید.

نیز درباره آنچه در تحلیل قابلیت خاک برای زراعت در پرونده های علی اکبر پاکزاد و فرهنگ شیرزاد در این ستون نوشتم داوری و اظهارنظر کنید.

سپاس

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی صابری 174 بازدید 1399/11/01 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...