ناخاطرات (13)

 آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 

ناخاطرات(13)

 علی صابری 

 

دادنامه

پرونده کلاسه 9109980228400859 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره 9409970228400345

خواهان:آقای علی صابری با وکالت آقای حسین مشایخی و خانم زهرا احمدپناه

خوانده:وزارت دادگستری

خواسته ها: 1- استرداد وجه مازاد بر هزینه قانونی پروانه وکالت درجه یک 2-مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهانآقای علی صابری با وکالت آقای حسین مشایخی و خانم زهرا احمدپناه بطرفیت وزارت دادگستری 2- قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به خواسته استرداد وجه مازاد به هزینه های قانونی –تمدید پروانه درجه 1 وکالت دادگستری به میزان هفت میلیون و بیست هزار ریال و نیز خسارت ناشی از دادرسی،حق الوکاله وکیل،تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدور اجرای حکم نظر به محتویات پرونده ملاحظه دادنامه منقوض شماره 92/1316 شعبه 3 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران که تکلیف به رسیدگی ماهیتی موضوع را اصدار فرمودند با عنایت به پیوست جدول بودجه قانون 1393 کل کشور تعرفه های خدمات قضایی از جمله هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن به موجب بند 10 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی از اول 1393 افزایش یافته و همچنین بخش 6 تعزیرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه 1389 کل کشور و به طبع آن بند 36 ذیل آن هیچگاه فرایند قانونی شدن از جمله تصویب مجلس شورای اسلامی و غیره را طی نکرده به نظر دادگاه دعوای خواهان قابل پذیرش نبوده و ارتباطی این موضوع اخیرالذکر با قوه قضائیه ندارد بخش نامه شماره 100/1402/9000 مورخه 18/1/89 ریاست محترم قوه قضائیه عینا در ردیف 6 جدول شماره 22 مربوط به قانون بودجه سال 1390 تحت عنوان تعرفه های خدمات قضاییموضوع ردیف درآمدی 1401 نیز تمدیدگردیده به نظر دادگاه این ادعا صرفا اختصاص به سال 89 نداشته و در سال 1390 نیز تمدیدگردیده و قابلیت اجرا دارد و موکدا اینکه در سال 91 نیز در ردیف 15 جدول شماره 16 مربوط به بودجه سنواتی 1391 نیز آمده است بنابراین ادعای محکوم به رد بوده به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوره و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

کریمی

رئیس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رئیس گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با سلام و احترام؛

   درباره پرونده  شماره ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۸۴۰۰۸۵۹ که با شماره بایگانی ۹۱۰۸۷۶ در شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در مجتمع قضایی شهید بهشتی رسیدگی شده و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۸۴۰۰۳۴۵ مورخ ۹۴/۴/۳ از سوی آن شعبه گردیده و به تاریخ بیست و دوم تیرماه ۱۳۹۴ به دفتر محل کار اینجانب ابلاغ شده است اینک در مهلت قانونی و با تقدیم این چند خط نوشته نقض آن و صدور حکم به شرح خواسته بدوی را خواستارم.

هر آنچه بخواهم بگویم یا بنویسم پیش از این وکلایم در دادخواست مفصل بدوی و اینجانب در نوشته های بدوی آورده ام و قلم زدن بیشتر در خصوص این پرونده را کاری عبث پنداشته که از شأن حقوقدان و وکیل دادگستری خارج است.

گر چه پرونده در اواسط سومین سال حیات خود به سر می برد و کم کم گرد پیری بر آن نشسته است اما نگاهی گذرا به دادنامه تجدیدنظر خواسته نیک بیانگر آن است که رئیس دادگاه به گاه انشای رأی چنان تعجیلی در نگارش آنچه از ابتدا در ذهن خود بر رد خواسته داشته که معلوم نیست کدام بخش دادنامه حاوی استدلالات مندرج در دادخواست و کدام بخش شامل منویات ایشان در رد آن است و گویا آنچه اهمیت و اصالت دارد رد دعواست به هر کیفیتی.

برای چنین دادخواستی که ماهیت آن ساده و مشخص اما به گمانم به اعتبار خواندگان آن جزو پیچیده ترین پرونده های عمر قضایی قضات رسیدگی کننده به آن است اینجانب و وکلایم هر آنچه از استناد و استدلال لازم بوده تاکنون آورده ایم، باشد تا تسهیل گر تصمیم گیری و یاریگر دادرس در این فرآیند باشد،

کافی است اولاً نظری خریدارانه برای پذیرش این ادله و مستندات و ثانیاً اعتقاد به تساوی افراد در برابر قانون وجود داشته باشد.

با سپاس فراوان

تجدید نظرخواه - علی صابری

دکتر علی صابری 1963 بازدید 1394/05/03 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...