ناخاطرات (14)

 آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (14)

علی صابری

 

 

پرونده کلاسه 8809980226100065 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره 9409970226100346

خواهان: خانم ر.ع

خواندگان:

1-وزارت بهداشت  2-سازمان انتقال خون

خواسته:مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علی صابری به وکالت خانم ر.ع احد از وراث مرحوم ع.ش به طرفیت 1-وزارت بهداشت  2-سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی موکلین و هزینه درمان آینده با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به50.500.000  ریال دادگاه با بررسی اوراق پرونده اولاً در زمان تقدیم دادخواست بیمار فوت کرده است بنابراین جبران هزینه درمان آینده سالبه به انتفاع موضوع می باشد و چنین هزینه ای محقق نخواهد شد بنابراین به استناد ماده 197از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و اعلام می نماید ثانیا با توجه به نظریه پزشکی قانونی (کمیسیون سه نفره) که مصون از اعتراض باقیمانده است (آقای ح.ش سمت در اعتراض به آن و یا عزل وکیل ندارد) خواهان به علت ابتلا به سیروز کبدی فوت کرده است که دیه آن را قبلا دریافت کرده است بنابراین به لحاظ اعتبار امر مختومه به استناد ماده 89 ناظر به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران احمد همتی کلوانی

 

دکتر علی صابری 1895 بازدید 1394/05/14 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...