سرنوشت ارتباط دوستانه با موکل

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

سرنوشت ارتباط دوستانه با موکل 

علی صابری

 

بخوانید جالب است

خواهان علی صابری

خوانده علی حاج خداوردیخان 

تعیین خواسته : اعلام بطلان فروشنامه ی مورخ 6/4/86 به جهت در مالکیت دیگری بودن مال فروخته شده از جهت تجدیدنظرخواهی و فرجام و مرجع آنها مقوم به 21 میلیون ریال

2- مطالبه ی اصل بهای پرداختی به مبلغ 500 میلیون ریال معادل 50 میلیون تومان به همراه زیان دیرکرد پرداخت آن از تاریخ دادخواست تا روز اجرا

3- درخواست غرامت خسارت و زیان ناشی از بطلان بیع به شرح متن دادخواست با جلب نظر کارشناس  برای برآورد بهای روز ملک دربرگرفته بند 14 ماده 3 قانون وصول

4-درخواست زیان دیرکرد پرداخت از تاریخ قطعیت نظر کارشناس تا هنگام اجرای دادنامه

5-تمامی زیان های دادرسی مانند هزینه دادرسی از جمله کارشناسی و غیره

دلایل: 1- رونوشت گواهی شده فروشنامه به تاریخ پیش گفته 2- تحقیق و معاینه محلی 3- جلب نظر کارشناس برای برآورد و احراز خواسته

4- استعلام از اداره ثبت برای اثبات مالک نبودن خوانده برمال فروخته شده

5- رونوشت گواهی شده اظهارنامه فرستاده شده به تاریخ 8/6/1400

شنیدن گواهی  گواهان امضای کننده ذیل پیمان نامه

 

رئیس ارجمند و گرامی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

به آگاهی می رسانم:

1-بر پایه فروشنامه پیوست هزارمتر مشاع از ملک با ویژگی های  نگاشته شده در پیمان نامه را خوانده ی ارجمند و گرامی شرعی و قطعی به من فروخت. دوست گرانمایه و سرور گرامی و یار دیرین و همکار نازنینم جناب آقای محمدرضا بوذری به نمایندگی از من فروشنامه را امضاء و این پیمان مورد تایید نظری و عملی من قرار گرفت.

2-از همان آغاز خوانده به بهانه های گوناگون از انتقال رسمی مال فروخته شده به اینجانب خودداری کرد. به ویژه در سالهای آغازین مدتی بود که ادعا میکرد چون مالکیت ما مشاعی است آهنگ فروش همه ی سهام را دارد تا  پول را بین ما پخش کند. بر پایه  اصل حسن نیت و تکیه بر اعتماد به گفته های وی احترام می گذاشتم.

3- به ویژه آنکه پای همکار پیشکسوت، سرور عزیزم که همواره مرا مشوق بوده و حکم پدر معنوی ام در عالم وکالت و انسانیت را دارند در میان بود . پوزش از کوشش هایش که به فرجام نرسید و هزاران بار سپاسش.

4- جدا از این ادعا، نامبرده همواره مدعی مالکیت بر آن پلاک ثبتی بود و هیچ گاه نمی پنداشت چنین حقی نداشته و ندارد. حتی هنوز هم نامبرده با جسارتی که از حد بیرون است و نمیدانم نام آن را چه بایدگذاشت مدعیست امکان انتقال سند بر پایه ماده 220 قانون مدنی را دارد.

5- اما و صد اما پیگیری های فرساینده نشان داده مال فروخته شده در مالکیت دیگری و به زبان پیچیده حقوقی مستحق اللغیر است. باز هم پادرمیانی و پیگیری همکارم برآیندی نداشت و حتی فرستادن اظهارنامه که سراسر دوستانه و صمیمی است. خوانده را به مدار عقل برای حل و فصل موضوع خارج از دادگاه بازنگرداند. همکار و نماینده و وکیل تام الاختیار خود را سپاس گفته و می گویم و با رخصت و اذن و اجازه ی ایشان گریز و گزیری جز پناه به دامان عدالت و چنگ زدن به ریسمان حق و انصاف در دادگاه برای برون رفت از این بن بست برایم در دید نمی آید .

6- بنابراین با پیش نهادن این دادخواست خواهشمندم با استعلام از اداره ثبت آشکار شود نامبرده در این پلاک مالکیتی دارد یا خیر؟ بدیهی است اگر داشته باشد آهنگ آزار خوانده را ندارم. برای بدست آوردن عین مال که سهم قانونی ام است با سلاح قانون خواهم جنگید. طبیعی است در صورت پاسخ منفی اداره ثبت که اکیداً استعلام از آن را پیش از نخستین نشست دادرسی خواستارم. پیمان در عالم ثبوت باطل است اعلام بطلان آن را از دادگاه خواستارم.

7- بدین سان و با رخ دادن نادرستی پیمان (بطلان قرارداد) الزام نامبرده به باز پس دادن اصل بهای پرداختی به میزان 500 میلیون ریال معادل 50 میلیون تومان را خواستارم.

8-بر پایه مواد 300 تا 392 قانون مدنی و جای گرفتن آن در رویه قضایی به حکایت رای وحدت رویه 733   - 15/7/93 و روشنگری دادرسان دیوان عالی در رای 811 -1/4/1400 نامبرده مکلف است بهای روز ملک فروخته شده را به تاوان و برای تدارک زیان ایجاده شده بر پایه برآورد کارشناس در حقم کارسازی کند. پی گرفت تشریفات دادرسی در الزام او را خواستارم. بی گمان در بند 14 ماده 3 قانون وصول هزینه دادرسی را به هنگام کارسازی خواهم کرد.

9-  اما درباره ی زیان دیرکرد بر این باورم که پس از قطعی شدن نظر کارشناس و استواری آن دین مسلم مورد مطالبه و درخواست شده بر گردن خوانده قرار می گیرد و شرایط اعمال و اجرای ماده 522 آیین دادرسی مدنی فراهم می شود. بنابراین خواهشمندم خوانده را از هنگام استواری نظر کارشناس و اجرای دادنامه به پرداخت زیان دیرکرد محکوم کنید. نسبت به اصل بها نیز از تاریخ پیش نهادن دادخواست تا اجرای دادنامه موضوع در برگرفته ی زیان دیرکرد پرداخت است خواهشمندم در هر دو بخش نفیاً و اثباتاً اظهارنظر فرمایید.

10- بی گمان زیان های دادرسی نیز متعلق حق اینجانب است. آن را نیز مورد درخواست خویش قرار می دهم

11-بعید و بلکه محال است نامبرده نسبت به ادعای خویش انکار و تردید کند. در اینصورت شنیدن گواهی گواهان امضاء کننده ذیل فروشنامه را خواستارم.

12- متن پیمان نگاشته شده به خط همکارم جناب آقای علی افشار است.

13- فشرده ی کلام آنکه بر پایه ی مواد 10 ،190 ، 191 ،196 و 219 ، 220 ، 223 تا 225 ،328،329، 362،365 ،390 و 392 قانون مدنی و آراء وحدت ویه 723 و 811 دیوان عالی کشور و نیز مواد 198،115،119 و 522 آیین دادرسی مدنی فصل ادله ی اثبات دعوی در قانون مدنی بویژه ماده 1257 و نیز همین باب در قانون آیین دادرسی مدنی واکاوی موضوع و محکومیت خوانده به تمامی خواسته ها ی پیش گفته را خواستارم.

علی صابری

دکتر علی صابری 107 بازدید 1400/06/21 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...