ناخاطرات (24)

 آموخته ها و اندوخته های یک وکیل 

ناخاطرات (24)

علی صابری

 

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

شماره پرونده:8609980226100284

شماره بایگانی: 860374

تاریخ تنظیم : 30/10/94

مشخصات ابلاغ شونده : علی صابری 

مهلت رفع نقص از تاریخ ابلاغ: 10 روز

علت حضور

اخطار شونده محترم :

با توجه به دادخواست تقدیمی شما به جهات ذیل ناقص می باشد، لذا مقرر می دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص آن اقدام نمایید. در غیر اینصورت برابر مقررات قانونی قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

موارد نقص:

1-     تعهدات و جهاتی که شما به موجب آن خود را مستحق مطالبه می دانید. 2- عدم ارایه اصول مستندات.

مقرر است در مهلت ده روز نسبت به ارائه مدارک بالینی بیمار قاسم رمضانی قهدریجانی توسط بیمار و حضور وی در اداره کل پزشکی قانونی و کارت بیماری و کارت ملی در دفتر دادگاه حاضر شوید..

دادرس ارجمند شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران

 

بادرود و سپاس

       درباره پرونده 8609980226100284 به شماره بایگانی 860374 وفق اخطار تنظیم شده به تاریخ 30/10/94 ابلاغ شده به تاریخ 10/11/94 ظرف مهلت قانونی ده روزه به استحضار می رسد طبق تکلیف حرفه ای موکل را آگاه کردم که آنچه را شخصاً به عهده اوست انجام دهد. در این باره نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نمیکنم. بحث اصول مستندات نیز منتفی است چه از جهت امور حکمی به پیشینه رسیدگی و دادنامه ها و محتویات پرونده هایی استناد شده که یا در همین شعبه موجود است یا شعب دیگرو اصلی در اختیار ما نیست تا ارائه شود . در ضمن هنگامی که وکیل برابری با اصل را گواهی می کند به جز ماده 96 آیین دادرسی مدنی درخواست ارائه اصل قانونی و منطقی نبوده ، بی معنا است و تا کنون در رویه قضایی دیده یا شنیده نشده و حاکی از آیین دادرسی مدنی جدیدی است که در این شعبه خلق یا اختراع شده، از جهت موضوعی نیز مدارک موکل دال بر بیماری مادرزاد و بیماری اکتسابی وی هست که باز هم اصل مستند معنی ندارد چه، هم در این پرونده و هم پرونده های همسان با این قرار کارشناسی به گونه ایست که پزشکی قانونی به عنوان نهاد رسمی خود موکل را مورد آزمایش پزشکی قرار می دهد ، پس اصل مستند چه معنایی دارد؟ تاکید می کنم با وجود وکیل و گواهی وی مطالبه اصل جایگاهی ندارد. بازنگری در نگارش شکلی و ماهوی ،ادبی و حقوقی دستورهای قضایی،اداری و دفتری مربوط به این پرونده را خواستارم و نگرانم از آنکه با تکیه بر حرف مقام مسئول قضایی که فرمودند پرونده هموفیلی ها تا آخر امسال جمع می شود اینگونه ایرادات ناموجه مطرح شده باشد تا دادخواست ها رد شده و پرونده بجای جمع،قلع و قمع شود. اما امیدوارم در این پرونده که 80 میلیون ایرانی هیئت منصفه آن هستند و همه اوراق در محیط مجازی در دید همگان قرار می گیرد مسیر قضایی عادلانه پیموده شده، از شتاب زدگی و تکیه بر قدرت دولت در دفع و رفع حقوق شهروندان پرهیز شود.

   درباره جهات تعهد نیز جدا از آنکه خواسته مبتنی بر اصول مسئولیت مدنی است آن هم مسئولت مدنی به معنی مسئولیت قهری و خارج از قرارداد و نه مسئولیت قراردادی و اینکه جهات تعهد مندرج در آیین دادرسی مدنی ظهور در مسئولیت قراردادی دارد، دادخواست گویای خواسته است. تعهد دولت مبنی بر جبران خسارت ناشی از فرآورده های خونی آلوده ، مبتنی بر تقصیر سازمانی و حسب عیب و نقص ابزار و وسایل اداری می ماند در ورود، نظارت ،کنترل ،تولید و پخش انحصاری فرآورده های خونی موضوع ماده 11قانون مسئولیت مدنی بوده، در بیش از 2000 فقره پرونده در شعب گوناگون دادگاههای نخستین، دادگاه استان ،شعبه تشخیص دیوان عالی کشور و غیره منعکس شده، به اثبات رسیده و موکل وضعیت و موقعیتی همسان با همگنان خود دارد، همگی بیماری مادرزاد دارند،و هوده بردن از فرآورده خونی لازم و ضرورت زندگی ایشان است. رابطه سببیت و غیره اثبات شده و هزاران بار چکش خورده ،در کل نمیدانم منظورتان از جهات تعهد چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!! و به عبارت دیگر سر و ته اخطار از نظر حقوقی درخور چالش فراوان است. امید که همگی اصلاح شده و در راه راست گام برداشته، اسیر توافقات پنهان و آشکار حاکمان بالادست در تضییع حقوق شهروندی نشویم.یادآور می شوم موکل در جریان اخطار قرار گرفته است .گفته قانونی و منطقی و نقد اخطار فراوان به همین بسنده می شود. باشد که فضایی که اینگونه آلوده شده ،پاک شده و قانون حاکم بر همگی ما شده،پرونده خونهای آلوده از هرگونه آلودگی احتمالی قضایی و حقوقی پاک شود و به گفته شادروان کاتوزیان مانند عالمان بنویسیم و نه حاکمان که همین یک جمله دنیایی گفته در پی دارد اگر چیزفهم باشیم.

با دوباره گویی سپاس

علی صابری

 

 

 

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

شماره پرونده:8909980226100278

شماره بایگانی: 890279

تاریخ تنظیم : 30/10/94

مشخصات ابلاغ شونده : علی صابری 

مهلت رفع نقص از تاریخ ابلاغ: 10 روز

علت حضور

اخطار شونده محترم :

با توجه به دادخواست تقدیمی شما به جهات ذیل ناقص می باشد، لذا مقرر می دارد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص آن اقدام نمایید. در غیر اینصورت برابر مقررات قانونی قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

موارد نقص:

مقرر دارید نسبت به تصحیح نام بیمار در فرم دادخواست اقدام نمائید (نام پدر بیمار قید شده ) 2- در ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی شما ارتباطی به متن دادنامه ندارد.

دادرس ارجمند شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی تهران

 

بادرود و سپاس

    درباره پرونده 8909980226100278  به شماره بایگانی 890279 وفق اخطار تنظیم شده به تاریخ 30/10/94 ابلاغ شده به تاریخ 10/11/94 به استحضار می رسد در مهلت قانونی ده روزه ضمن مراجعه برای تصحیح آنچه در بند یک اخطار آمده و سپاس از این جهت ، درباره بند 2 به آگاهی می رسد موکلم سه شنبه پیش تلفن کرد و اظهار داشت به دادگاه رفته پی پرونده و گفته اند وکیلت لایحه اشتباه داده که بی ارتباط با پرونده است، چون هپاتیت B داری و نه C دعوایت رد شده. او گفت که به وی گفته اند وکیلت را عوض کن و حتی شماره آقای ( ب ع ر ) را به او داده اند اما او همچنان به وکیلش که من باشم ایمان دارد و وکیل عوض نمی کند. با لهجه شیرین لری سخن می گفت، صادقانه و بی ریا اما من راستش گفته او را باور نکردم و همچنان نیز در شگفتم، امکان ندارد دفتر دادگاه بحث جابجایی وکیل را مطرح کند آخر فرض دشمنی با من هم محال است!!!! شنبه به دفتر آمدم باز موکلم تلفن کرد و از مسئول دفتر پیگیری کرد که داستان لایحه مربوط یا نامربوط چیست؟ باز به خنده گفتم دادگاه اخطار کند میروم.چون باور نمیکردم دادرس،مدیردفتر،کارمند یا هیچ کسی محق باشد لایحه تجدیدنظرخواهی را بخواند ،آن را غیر مرتبط تشخیص دهد و از سر دلسوزی یا هر چیز دیگری که من نمیدانم اخطاریه صادر کند . نه شگفتی و نه انتظارم دیر نپایید،عصر شنبه 10 بهمن 94 مأمور ابلاغ آمد و این اخطار را دیدم. گیج و سردرگم و سردرد گرفته به خودم ،به آیین دادرسی مدنی ، به اصل تسلط اصحاب دعوی بر امور موضوعی پرونده ،به درسی که در سه دوره کارشناسی و بالاتر نزد زنده یاد جواد واحدی خواندم و به همه چیز شک کردم .آیا منظور این است نام موکل را در لایحه اشتباه درج کرده ام؟؟؟!!! مثلاً به جای حسن نوشته ام حسین یا نه نام درست است در ماهیت اشتباه نوشته ام و بد استدلال کرده ام . اگر اولی باشد که هیچ، شکلیست و بازهم اخطار نادرست اما اگر دومی باشد وافریادا که هیچ نمیفهمم چه باید کرد؟ موکل به دلیل بیماری مادرزاد به ناچار فرآورده خونی مصرف می کرده که آلوده بوده است . بیماری خطرناک هپاتیت گرفته چه B و چه C تقصیر دولت محرز است و خسارت مادی و معنوی می خواهیم . وضعیتش  با همگروهایش همسان است و ... منظور از لایحه بی ارتباط به راستی چیست ؟ کشف و شهودی می خواهد بالاتر از توان منِ علی صابری به عنوان وکیل. از وکلای دیگر هم پرسیدم چیز دندانگیری به دست نیامد. باید از فرانسه وکیل وارد کنیم به شرط اینکه آلوده نباشد!!!!! به هرحال به فرض که ضعف علمی داشته باشم که دارم و بی ربط نوشته باشم کدام قاعده مرا وادار می کند نوشته دیگری پیش بنهم آن هم در قالب رفع نقص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

با دوباره گویی سپاس

علی صابری

دکتر علی صابری 1581 بازدید 1394/11/12 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...