ناخاطرات (28)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات (28)

علی صابری 

 

1-    در ناخاطرات پیشین خواندید که هنوز شعبه یکم د. ع ح. ت در بهمن و اسفند 94 هنگام صدور دادنامه هم به قانون آیین دادرسی کیفری استناد می کند که در جای خود اشکال دارد و هم می نویسد قانون هنوز اجرایی نشده،کپی برداری از دادنامه های پیشین و ناآگاه از آن که از تیر 94 قانون اجرایی شده است، استناد به پرونده کیفری برای احراز تقصیر سازمانی خواندگان.آری؛ اما برای رد درخواست زیان معنوی هرگز .این چگونه استدلالیست که به جای محور قراردادن آیین دادرسی مدنی حتی در موارد سکوت مقررات کیفری در دادگاه کیفری عمل به عکس کرده و آیین دادرسی کیفری را در دعوی مدنی بر مسند می نشاند؟؟؟؟؟!!!!! در پایان سخنرانی دکتر آقایی ، دکتر شهبازی و دکتر اسکینی در دانشگاه تربیت مدرس دادرس دادگاه آقای همتی کلوان را دیدم و با جناب کلانتریان سه نفره به گفتگو ایستادیم . دومین باری بود که ایشان را می دیدم می پنداشت خوی تهاجم بگیرم اما گفتم که همه جا رویکردم علمیست . کمی از حواشی گفتم ، از جفای در حق خودم که دولت محکوم به را بدون لحاظ حق الوکاله می پردازد و دادگاه در همکاری با وزارت بهداشت آن را تسلیم وکیل نمی کند تا به موکلین داده شود، رأساً اقدام می کند و چه خطاها و اشتباهاتی !!! گفتم که رویه ایشان و همکار پیشینشان جناب ثالث قانونی نیست . ستم در حق شخص من است و بیش از آن ظلم به موکلینم. نقد ماهوی و شکلی تصمیماتشان را نیز گفتم اما چه هوده تصمیمی از پیش گرفته شده و به ظاهر تغییر ناپذیر است.هدف متلاشی کردن اتحاد موکلین،دلسرد کردن وکیل و سمن حمایت کننده و ...

2-    یادتان هست ر. د گرچه در عملی درخور سنجش و واکاوی علمی خون بهاء را دربرگیرنده زیان معنوی نیز می دانست اما در یک دادنامه پس از دیدن آنکه میزان برآورد شده به دست کارشناس ناچیز است از پیش خود اندازه ای بدان افزود البته به لحاظ علمی داری اشکال، چه این حد معلوم نبود با چه معیاری تعیین شده شاید پرونده های همسان را ملاک گرفته بود که گرچه چنان بود روا و پسندیده اما محتاج استقلال و قلم زدن. دادرسان جدید چه خوب که به صراحت درباره عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت را بازگو کرده اند و چه خوب که با شمردن راههای انتقال ویروس آموزه سبر و تقسیم فقه خودمان (برهان) و اثبات از راه حل فرانسوی ها را پذیرفته اند اما چه بد که 8% خون بها و کمتر از آن را نیز استوار می کنند. و بدتر آنکه در دادنامه پیش رو آن را به 10% افزایش داده اند. چرا مگر این یک نفر خونی رنگین تر یا آلوده تر دارد؟؟؟؟!!!!!  حضوری مراجعه کرده و فشار آورده یا گریه و زاری راه انداخته یا صاحب نفوذی سفارش کرده و یا استدلالی وجود دارد؟! من هم مثل شما نمی دانم خودتان دادنامه را بخوانید و بدانید که تا کنون در میان دادنامه های ابلاغ شده تنها همین یک مورد افزایش زیان داشته؟؟؟؟؟!!!!!!!

3-    در اجرای ماده 477 آیین دادرسی کیفری برای تک تک دادنامه هایی که زیان کم را مورد حکم قرار داده اند به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتم و برای رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس دادگستری تهران نیز در اجرای تبصره آن ماده فرستادم . نیز می پندارم که زباله خواهد شد و حیف از کاغذ و زحمت و هزینه پست!!!! دریغ که نمی توانم تا آخرین گام از پیگیری دست بردارم کاش کسی پیدا شود و قانعم کند که اقدام دوستان درست است و من به خطا.

اینک متن دادنامه

شماره پرونده‌ها:

8509980226100063, 8509980226100063

پرونده‌های کلاسه 8509980226100063 و 8509980226100063 شعبه 12 د. ت. ا. ت تصمیم نهایی شماره 9409970221201666

تجدیدنظرخواهان : آقای ز.م با وکالت آقای علی صابری

تجدیدنظر خواندگان: 1- وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی به نشانی تهران – شهرک قدس خ ایوانک بعد از 4 راه فلامک جنب منطقه پستی  4  2- سازمان انتقال خون ایران به نشانی تهران – بزرگراه شیخ فضل اله نوری تقاطع بزرگراه همت جنب برج میلاد.

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 930826 مورخ 13/12/93 صادره از شعبه اول د. ع. ح. ت

رأی دادگاه

در این پرونده، برابر دادنامه شماره 930826-13/12/93 شعبه اول د. ع.  ح. ت،  در خصوص دعوی آقای علی صابری به وکالت از آقای ز.م به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته‌های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده‌های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت C مبتلا شده، اجمالاً با اتکاء به پرونده هشت درصد دیه کامله بابت ارش صدمات جسمانی (حسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت –C2 پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه‌های صرف شده برای امور درمانی در حق خواهان صادر شده و در خصوص 3- هزینه‌های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه‌های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 4- الزام به عذرخواهی در جراید و جبران خسارت معنوی حکم به بطلان دعوا صادر شده است. محکومین نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی کرده‌اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، 1- در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواهان‌ها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً – در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر خواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً: محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثاً: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن نامبرده به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت C از سال 1371 محرز بوده است. هر چند راه‌های انتقال ویروس مزبور مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‌ها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه نگردیده است. بنا به مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش یاد شده، صرفاً نسبت به تجدیدنظر خواهان‌ها که موافق مقررات قانونی صادر شده با اصلاح ارش به ده درصد دیه کامل تأیید و استوار می‌گردد و لیکن تجدیدنظرخواهی در رابطه با محکومیت به پرداخت هزینه درمان گذشته با توجه به اینکه قبلاً طی دادنامه 607- 29/5/90 همان دادگاه به لحاظ استرداد و قرار ابطال دادخواست صادر و به قوت خود باقی است وارد به استناد بند ه ماده 348 نقض می‌گردد. در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای علی صابری به وکالت از آقای ز.م در قسمت‌هایی که حکم به رد و بطلان و قرار رد دعوا صادر شده نیز قلت مبالغ تعیین شده با توجه به درستی استدلال دادگاه محترم بدوی مستنداً به مواد 353 و 358 مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر

خواسته را تأیید می‌کند.

 

رئیس شعبه 12 د. ت. ا. ت           مستشار دادگاه

علی ح. ح                              حمید. س

دکتر علی صابری 1766 بازدید 1395/01/19 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...