ناخاطرات (30)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

ناخاطرات(30)

علی صابری

 

پیشکش به دوست عزیز و یار دیرین سعید نصیرایی که نخستین دادنامه هموفیلی ها دستاورد شجاعت او بود و بعد که وکیل بود به کج راهه یا بیراهه رفت.

1-    بارها نوشته ام که در ایران کسی افسرده نمی شود . افسردگی حد میانه ایست اگر هیجان زندگی روزمره بالاتر از حد معمول باشد خشم و عصبی بودن را در پی دارد و پایین تر از آن افسردگیست . وکیل وقتی از خانه بیرون می آید نمی داند با چه تصمیمی رو به رو است، باید خود را کنترل کند و به خشم دچار نشود اما آن اندازه چیز عجیب غریب می بیند که افسرده نمی شود. در این باره خوانده هایم را کامل کرده و باز هم خواهم نوشت با نمونه ای از فوتبال و غیره و پیشکش به سعید عباسپور.

2-    بخش هایی از دادنامه های شعبه 12 دادگاه الف را برگزیدم که جالبند، هم درستند و هم نادرست .حکم به خسارت بیش از خون بهاء به عنوان هزینه درمان، استدلال درباره دربرگیرندگی خون بهاء و خسارت معنوی و ... ،تغییر بی دلیل خون بهاء در بعضی پرونده ها و تغییر ندادن در دیگران در وضعیت همسان (هپاتیت C،b، وغیره ). ذینفع پرونده ام و نمی توانم داوری کرده و داوری را تحمیل کنم .خودتان بخوانید و ببینید و نوشته بنویسید.

اینک نوشته های گوناگون برگزیده از دادنامه ها

پرونده شماره 8609980226100271 شعبه 12 دادگاه ت

شماره دادنامه:9409970221201801

تاریخ تنظیم:25/12/1394

رای دادگاه
«... دادنامه ت خواسته در بخش یاد شده با اصلاح ارش مقرر به 22 درصد از دیه کامل که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می گردد 2- دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت ت خواهانها به پرداخت 25% دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و ...»

پرونده شماره 8809980226100125 شعبه 12 دادگاه ت

شماره دادنامه:9409970221201714

تاریخ تنظیم:11/12/1394

«... رابعاً : در فقه اسلامی ،دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی لاضرر و تسبیب، نفی عسر و حرج و اتلاف لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رای اصراری شماره 6-5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در تایید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدید نظرخواهانها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است....»

افزایش دیه از 7% به دیه کامل نوع بیماری هپاتیت

پرونده شماره 8909980226101071 شعبه 12 دادگاه ت

شماره دادنامه:9409970221201762

تاریخ تنظیم:19/12/1394

«... به استناد قسمت اخیر مواد 351 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض و اصلاح ارش مقرر به یک دیه کامل و 000/000/14 ریال به جهت هزینه آزمایشگاه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهانها که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می گردد....»

تغییر دیه از 4% به 10% بدون ذکر استدلال،مبنا و منطق

پرونده شماره 8609980226100729 شعبه 12 دادگاه ت

شماره دادنامه:9409970221201780

تاریخ تنظیم:24/12/1394

«... بنا به مراتب مذکور ، به استناد قسمت اخیر ماده 358 و ماد 351 قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن رد اعتراض ،دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش یاد شده ،با اصلاح ارش مقرر به ده درصد دیه کامل صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهانها که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می گردد...»

خواهان اصلی تجدیدنظرخواه مرد است.

پرونده شماره 8909980226100741 شعبه 12 دادگاه ت

شماره دادنامه:9409970221201814

تاریخ تنظیم:26/12/1394

«... علاوه بر پرداخت نصف ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده،صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواه مذکور که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می گردد...»

تعیین دادنامه نخستین 10% دیه به عنوان ارش بدون تغییر در دادگاه بالاتر بدون هیچ گونه استدلال و با لحاظ اینکه نامبرده تفاوتی با دیگر مبتلایان ندارد. 2%،10% ، دیه کامل تفاوت از زمین تا آسمان

پرونده شماره 8709980226101142 شعبه 12 دادگاه ت

شماره دادنامه:9409970221201813

تاریخ تنظیم:26/12/1394

یک فقره دیه کامل بابت هپاتیت C

پرونده شماره 8909980226100635 شعبه 12 دادگاه ت

شماره دادنامه:9409970221201811

تاریخ تنظیم:26/12/1394

تایید 2% دیه دادگاه نخستین و عدم تغییر آن بدون استدلال

پرونده شماره 8609980226100360 شعبه 12 دادگاه ت

شماره دادنامه:9409970221201777

تاریخ تنظیم:22/12/1394 

دکتر علی صابری 1770 بازدید 1395/02/18 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...