ناخاطرات (34)

آموخته های واندوخته های یک وکیل
ناخاطرات (34)
علی صابری

1-8% دیه برای هپاتیت بدون هیچگونه استدلال مبنی بر ناهمسانی با دیگران که اگر گفته شود در دادگاه نخستین کارشناسی صورت گرفته پاسخ می دهیم مگر نه آنکه دادگاه استان می بایست نظریه خلاف اوضاع و احوال مسلم را نپذیرد.هپاتیت هپاتیت است چرا یکی 8% و دیگری دیه کامل.
پرونده کلاسه 8909980226100668 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه
«... ولیکن چون به دلالت تبصره 2 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد صدمات جانی که محل تعیین ارش و دیه است خسارت معنوی قابل مطالبه نیست مستنداً به مواد 348-بند ه و 358 و 2 از قانون صدرالذکر ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد.این رای قطعی است.»

2- پرونده کلاسه 8909980226100762 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه
« ... بنا به مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358و ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی،ضمن اصلاح رای از حیث میزان ارش از هشت درصد به ده درصد دیه کامل با رد اعتراض،دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می گردد...»

3-6/5 از 8% دیه کامل به جهت ابتلا به هپاتیت که عیناً طی دادنامه 9509970221200275 مورخ 28/2/95 بدون تغییر تائید شده. حتی در دادنامه به اعتراض راجع به قلت دیه اشاره شده اما تغییری داده نشده است . با موارد همسان بسنجید و داوری کنید.
پرونده کلاسه 8909980226100695 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

4-ابتلاء به هپاتیت ، 30% دیه که طی دادنامه شماره 9509970221200207 مورخ 19/2/95 تائید شده است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پرونده کلاسه 8909980226100063 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

5-8% دیه مقرر شده در دادنامه نخستین به لحاظ ابتلاء به هپاتیت عیناً طی دادنامه شماره 9509970221200261 مورخ 27/2/95 استوار شده است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
پرونده کلاسه 8909980226100069 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

6-40% دیه مقرر در دادنامه نخستین استوار شده است .
پرونده کلاسه 8909980226100659 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران
نامبرده هپاتیت دارد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7-خواهان نخستین و دادبرده کنونی هپاتیت دارد یک فقره دیه کامل و هزینه درمان به مبلغ 000/000/128 ریال مقرر شده در دادنامه نخستین با دادنامه شماره 9509970221200299 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان استوار شده است .دگرسانی از زمین تا آسمان !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پرونده کلاسه 8909980226100921 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

8-استواری 8% دیه بابت ابتلاء به هپاتیت با دادنامه شماره 9509970221200208 مورخ 19/2/95
پرونده کلاسه 8909980226100361 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

9-استواری 8% دیه با دادنامه 9509970221200226 مورخ 22/2/95 در حالیکه خواهان نخستین هپاتیت دارد توجه فرمائید هپاتیت دارد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پرونده کلاسه 8909980226101016 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

10-حکم به 36% دیه کامل برای فردی که هپاتیت C دارد در دادنامه 9509970221200203 مورخ 18/2/95
پرونده کلاسه 8909980226100130 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

11- پرونده کلاسه 8909980226100215 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران تصمیم نهایی شماره بنا به مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 و ماده 351قانون آئین دادرسی مدنی با اصلاح ارش مقرر توجهاً به میزان تقصیر تجدیدنظرخواهان و درخواست تجدیدنظرخوانده به نه درصد از دیه کامل ضمن رد اعتراض،دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش یاد شده ، صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهانها که موافق مقررات قانونی صادر شدهه تائید و استوار می گردد.
12- پرونده ی کلاسه 8909980226100439 شعبه ی 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ی 9509970221200266
تجدید نظر خواه : 1. آقای م.ا
تجدید نظر خواندگان : 1. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نشانی شهرک غرب فلامک شمالی – جنب منطقه ی پستی 14 2 – سازمان انتقال خون ایران همگی به نشانی اتوبان همت  - جنب برج میلاد
تدید نظر خواسته : داد نامه شماره 930867 مورخ 18/12/1393 صادره از شعبه ی اول عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی اقای علی صابری به وکالت از آقای م.ا به طرفیت وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران نسبت به دادنامه شماره 930867 - 18 / 12 /1393 شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته و حال حکم به بی حقی صادر شده ؛ دادگاه با عنایت به این که تجدید نظر خواه مدعی است به علت استفاده از فاکتور ها و فرآورده های خونی مبتلا به بیماری هپاتیت  B شده و به همین سبب به طرح دعوا و مطالبه مراتب مبادرت کرده و حال آن که نظر کمیسیون پزشکی قانونی دلالت بر آن دارد که اولاً نام برده در سال 1383 به هپاتیت B مبتلا گردیده ثالثا از سال 1363 به بعد آزمایش بر روی خون ها و فرآورده های خونی یی که از ناحیه ی مراجع مذکور عرضه شده الزامی گردیده و این به معنای عدم ابتلای تجدید نظر خواه در اثر مصرف خون های تهیه شده تجدید نظر خواندگان و به عبارت دیگر عدم انتساب دعوی به آن ها است و از طرفی برابر تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری دعوا ی مطالبه خسارت معنوی در مورد صدماتی که امکان تعیین ارش یا دیه راجع به آن ها است قابل مطالبه نیست فلذا مستندا به مواد 348 بند های ج و ه - و 358 و 2 و 84 - بند 4 - و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن وارد دانستن تجدید نظر خواهی و نقض داد نامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوای تجدید نظر خواه را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه ی 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران     مستشار دادگاه
علی حاج حسنی                     حمید سلیمانی

13- پرونده کلاسه 8509980226100374 شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 9509970221200227
تجدید نظر خواه: آقای ح.ه
تجدید نظر خواندگان: 1. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به نشانی شهرک غرب م صنعت بلوار فرحزادی خ فلامک جنوبی خ سیمای ایران جنب دبیرستان ابوریحان و 2. سازمان انتقال خون ایران به نشانی اتوبان شیخ فضل الله نوری تقاطع همت
تجدید نظر خواسته: داد نامه شماره 940082 مورخ 08/ 02/ 94 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران
گردشکار: دادگاه پس از بررسی و مطالعه مندرچات پرونده و مشاوره اعضاء ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به انشاء رای به شرح ذیل می نماید.
(( رای دادگاه ))
تجدید نظر خواهی اقای علی صابری به وکالت از آقای ح.ه به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران نسبت به دادنامه شماره 940082 - 08/ 02/ 94 شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی  تهران متضمن حکم بی حقی راجع به خواسته الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه های حال و آینده به علت ابتلا به بیماری هپاتیت C  ناشی از پرستاری از برادرش به به بیماری مذبور مبتلا بوده است مصداق هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی داد گاه های عمومی و  انقلاب در امور مدنی نیست ، رای بر اساس نظریات کمیسیون های سه و پنج نفره پزشکی قانونی که دلالت بر عدم احراز قصور تجدید نطر خواندگان در مراتب دارد صادر شده منضافا به این که نامه ی شماره 93/ 1564 / ک /3 / 1 – 25 / 12/13 اداره کمیسون پرشکی مرکزی سازمانپزشکی قانونی کشور دلالت بر انصراف نامبرده از اعتراض وبه عبارتی تمکین از نظر مزبور دارد. فلذا داد گاه مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدید نظر هواهی داد نامه مزکور را تائید می نماید. این رای قطعی است .
رئیس شعبه ی 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران     مستشار دادگاه
علی حاج حسنی                        حمید سلیمانی

 

دکتر علی صابری 2127 بازدید 1395/03/26 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...