آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

بدون عنوان

علی صابری

با سپاس از حسین مشایخی و زهرا احمدپناه.

سیر موضوع را پیش از این دیده اید و حرفهایم را زده ام . اگر 1000 وکیل چنین دادخواستی می دادند چه می شد؟!

 

دادنامه

پرونده کلاسه 9109980228400859 شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 9409970220301324

تجدیدنظرخواه: آقای علی صابری فرزند مصطفی به نشانی یوسف­آباد خ چهارم پ 3 واحد 7

تجدیدنظر خواندگان:

1-وزارت دادگستری به نشانی خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ولیعصر نرسیده به خیابان زرتشت نبش کوچه رهبان2-قوه قضاییه به نشانی خ ولیعصر خ پاستور

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 9409970228400345 مورخ 03/04/1394 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به­شرح زیر مبادرت به صدور رأی می­نماید:

(( رأی دادگاه ))

تجدیدنظر خواهی آقای علی صابری به­طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- وزارت دادگستری، 2- قوه قضاییه نسبت به دادنامه شماره 345 مورخ 03/04/1394 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته استرداد وجه مازاد بر هزینه­های قانونی تمدید پروانه وکالت به میزان هفت میلیون و بیست هزار ریال صادر شده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و موازین قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظر خواه نیاز به دلیل موجه و متقنی جهت اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه ننموده است و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظر خواه دلالتی بر غیرقانونی بودن و غیرموجه بودن دادنامه تجدیدنظر خواسته نمی­نماید و موجبی برای فسخ و گسیختن آن وجود ندارد لذا تجدیدنظر خواهی وارد و موجه نمی­باشد. زیرا جهات تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آینن دادرسی مدنی منطبق نمی­باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می­باشد؛ لذا با رد درخواست تجدیدنظر خواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می­نماید. این رأی قطعی است./

 

رییس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                   مستشار دادگاه

                     احمد کرمی                                                                                         سلیمان حیدری حویق

 

دکتر علی صابری 1947 بازدید 1396/03/06 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...