پی نوشتی بر چگونگی عمل

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

پی نوشتی بر چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (7)

علی صابری

 

رئیس ارجمند شعبه 109 دادگاههای عمومی حقوقی تهران جای گرفته در مجتمع قضایی عدالت

بادرود و سپاس

درباره پرونده             موضوع دادخواست خواهان بطرفیت خواندگان به خواسته جلب ثالث در پرونده اصلی و الزام به پرداخت اصل و خسارت ناشی از به مالکیت دیگری درآمدن مال فروخته شده که برخی از خواندگان موکلین اینجانبان هستند و 22/5/96 ساعت    هنگام رسیدگی است. ضمن حفظ حق حضور و دفاع به هنگام دادرسی به آگاهی می رسد:

چنانکه می دانید و فشرده آن نیز به آگاهی رسید دادخواست کنونی در قالب جلب ثالث طرح شده بود با دفاع علمی و شکلی، به ظاهر این قالب از سوی دادگاه پذیرفته نشده ، پرونده ها جدا شده اند البته برآیند دستور را می دانیم و از اندرون آن آگاه نیستیم. بنابراین خواهشمندیم دستور دهید رونوشتی از آن در اختیار قرار گیرد. اما اکنون باید از خود پرسید پی گرفت رسیدگی چگونه است ؟آیا دادخواست به عنوان دعوی مستقل و بی ارتباط با پرونده اصلی مطرح است؟ طبق قانون اگر جلب ثالث به معنی واقعی خود طرح نشود اما شرایط دعوی ناوابسته را داشته باشد درخور رسیدگی است اما اینجا واقعیت دگرسان است تا خوانده اصلی پرونده اصلی محکومیت قطعی نیابد نباید و نمی تواند همه یا بخشی از خسارت را از دست (ید) پیشین خود خواستار شود. حال چنین کرده و دادگاه می بایست تصمیم شکلی بگیرد. به هردلیل دعوی جلب ثالث شناخته نشده و می بایست دنبال عناوین دیگری بود . موضوع دربرگرفته ماده 103 آیین دادرسی نبوده و نیست . بنظر می رسد تا پیش از قطعیت دادنامه در پرونده اصلی که به ظاهر در دادگاه نخستین صادر شده می بایست دعوی کنونی را درخور شنیدن ندانست و قرار لازم را صادر کرد.اگر این انگاره را نمی پذیرید کمینه آن است که در اجرای ماده 19 آیین دادرسی مدنی پرونده را باز ایستانید تا تکلیف دعوا و محکومیت یا عدم محکومیت خواهان کنونی در آن پرونده ( که خوانده آن است ) و میزان و چگونگی آن روشن شود که بی گمان در این پرونده مؤثر است. در چیستی موضوع پس از بررسی و تعیین تکلیف مطالب پیش گفته نوشتاری پیشکش خواهد شد.

بادوباره گویی سپاس

وکلای برخی خواندگان

دکتر علی صابری 1737 بازدید 1396/05/08 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...