وجه التزام در حقوق ایران(11)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
وجه التزام در حقوق ایران( 11)
علی صابری  
 
(برگرفته از سایت پژوشگاه قوه قضائیه)
 
چکیده: در‌صورتی‌ که طرفین برای انجام تعهدات متقابل در تاریخ معین، وجه التزام قرار داده باشند و فروشنده حاضر و به‌دلیل عدم حضور خریدار، گواهی عدم حضور را اخذ کرده باشد، فروشنده درصورتی مستحق دریافت مبلغ وجه التزام است که مقدمات انجام تعهد خود را (مقدمات تنظیم سند رسمی از جمله أخذ استعلام‌ها) فراهم کرده باشد.
رای بدوی
در‌خصوص دعوی آقای ع.ح. با وکالت آقایان پ.م. و م.ق. وکلای رسمی دادگستری به‌طرفیت آقای ر.ق. با وکالت بعدی آقای ب.پ. وکیل رسمی دادگستری به‌خواسته الزام خوانده به‌پرداخت مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار ریال از بابت الباقی ثمن معامله موضوع مبایعه‌نامه شماره 3404566 مورخ 8/12/90 یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 75 متر مربع جزو پلاک ثبتی 1106 فرعی از 83 اصلی حوزه ثبتی تهرانپارس با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و همچنین مطالبه ضرر و زیان بابت عدم اجرای تعهد به اِزای روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 30/4/91 لغایت اجرای حکم فعلاً مقوم به یکصد و بیست میلیون ریال، دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، ملاحظه اصول و مستندات ابرازی خواهان، نظر به اینکه موضوع معامله پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان مورد قبول خوانده بوده است و از ناحیه خوانده دلیلی بر پرداخت و برائت ذمه ارائه نگردید لذا دادگاه دعوی خواهان را در قسمت اول خواسته وارد تشخیص مستنداً به مواد 519 – 515 – 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ سیصد و بیست و چهار میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرا بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی که از طریق اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و در‌خصوص قسمت دوم خواسته، نظر به دفاعیات موجه خوانده و با توجه به پاسخ استعلام حاصله از دفتر اسناد رسمی شماره 165 حوزه ثبتی تهران و نظر به اینکه گواهی عدم حضور صادره از آن دفترخانه مؤثر تلقی نمی‌گردد لذا خواهان استحقاق دریافت ضرر و زیان از بابت عدم اجرای تعهد موضوع مبایعه‌نامه را ندارند دعوی خواهان در این قسمت غیروارد تشخیص مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان در مطالبه وجه التزام قراردادی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 
رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ برزگر
 
رای تجدیدنظر
آقای ع.ح. با وکـالـت آقـای پ.م. به‌ طـرفیـت آقـای ر.ق. نسبـت به قسمتی از دادنامه شماره 367 مورخ 25/4/92 شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده که به‌موجب آن درباره‌ی دعوی تجدیدنظرخواه به‌خواسته مطالبه خسارت بابت عدم اجرای تعهد روزانه مبلغ یک میلیون ریال با این استدلال که گواهی عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 165 حوزه ثبتی تهران مؤثر تلقی نمی‌گردد. حکم به رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه وفق مندرجات قرارداد استنادی پرداخت الباقی ثمن معامله موکول به زمان تنظیم سند رسمی گردیده است و این بدان معنا است که فروشنده (تجدیدنظرخواه) بایـد تا زمـان تنظیم سند رسمی (30/4/91 که به لحاظ تعطیلی موعد مذکور تاریخ 31/4/91 ملاک عمل است) مقدمات انتقال رسمی ملک به نام خریدار را (تجدیدنظرخوانده) از قبل أخذ پاسخ استعلام ثبتی ارائه مفاصاً حساب شهرداری، دارایی و ... (وفق بند 1 – 6 قرارداد) فراهم نماید و صرف حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی بدون اینکه تشریفات مقدماتی انتقال رسمی ملک را انجام داده باشد، مؤید انجام تعهد نمی‌باشد، نظر برابر نامه شماره 1027 مورخ 9/4/92 دفتر اسناد رسمی شماره 167 حوزه ثبتی تهران تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم أخذ استعلام ثبت و سایر مستندات لازم موفق به أخذ گواهی عدم حضور نشده و گواهی صادر شده برای نام‌برده فقط به‌منزله اعلام حضور ایشان بوده بنابراین تجدیدنظرخواه به جهت عدم انجام تعهد مذکور استحقاق أخذ خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را ندارد، بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
 
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی

دکتر علی صابری 1645 بازدید 1396/09/19 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...