پی نوشتی بر آونگ میان عرف و قانون

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
پی نوشتی بر آونگ میان عرف و قانون
علی صابری 
 
برای اینکه ببنید در حقوق فرانسه درباره ی پیشینی و پسینی بودن اسناد عادی و رسمی و پیمان های پیاپی درباره اموال چه می گذرد برگردان ماده 1198 قانون تعهدات فرانسه را می آورم . آنجا نیز با این موضوع درگیرند اما با بخش بندی مال به جا به جا شدنی و جا به جا نشدنی و برتری تصرف فیزیکی در اولی و سند رسمی در دومی درگیری را پایان داده اند. بیش از این نمی نویسم خودتان بخوانید و داوری کنید.
برگرفته از کتاب اصلاحات در قانون تعهدات فرانسه  صفحه 51

 

 

 
دادرسان ارجمند دادگاه های دادگستری جمهوری اسلامی ایران ( دادگاه استان تهران شعبه 59)
جنابان آقایان موسوی و شیرزاد و نوروزی
با درود و سپاس
(چنانکه پیش تر نیز نگاشته ام  و بنظرم جا افتاده است دادرس را همپایه پارسی قاضی به کار می گیرم و به بخش بندی اداری رئیس شعبه، مستشار و ... کاری ندارم.)
   بدینوسیله به آگاهی می رسد نگاشته ای از من در مجله ی سپهر عدالت شماره 15 به چاپ رسیده با نام «آونگ میان عرف و قانون» که آن را پیشکش استادم سید عزت الله عراقی کرده ام. 10 آبان 96 آن را نگاشتم و برای مجله مدرسه حقوق فرستادم با این قرار که به هنگام چاپ به عنوان پیشکشی همراه خویش پیش استاد برم. آه که مرگ گوش چشمی هم به این قرار نداشت و استاد را برد. با همین توضیح نوشته را به مرتضی شیخ الاسلام دادم تا در سپهر چاپ کند و باز آه که سپهر نیز از این به بعد روی از جامعه ی حقوقی بر خواهد تافت البته سپهر عدالت یعنی مجله کنونی وگرنه سپهر که همیشه بالای سر ماست و عدالت هم پیش روی ما که البته هر چه می دویم تنها رو سوی آن داریم. بگذریم، در این نگاشته دادنامه ای از شما دو عزیز را به داوری نشسته ام که خود خواهید خواند. باشد که در آینده نیز چنین دلیرانه قلم بزنید. نگاشته را در سایتم به نشانی www.alisaberi.ir نیز خواهید یافت. افزون بر آن، پی نوشت هایی خواهم آورد از ماده 1198 قانون اصلاح شده تعهدات و نیز دادنامه هایی که اینجا و آنجا یافته ام که یکی از آنها اتفاقاً از شعبه شما است با جناب موسوی و بدون جناب شیرزاد و نیز در این موضوع از سایت پژوهشگاه قوه قضائیه چیزهایی را برگرفتم که کم کم خواهم آورد و حتی دادنامه هایی از شما دو گرامی در دادگاههای نخستین هنگام دادرسی تان در شعب 15 و 17 دادگاههای عمومی حقوقی تهران جای گرفته در مجتمع قضایی شهید بهشتی. با پوزش از آنکه آن را حضوری نیاورده، چه باور دارم ممکن است پرونده هایی نزد شما داشته باشم که نمی خواهم پژوهش علمی با کار دادفری به هم آمیخته شود. دو نسخه مجله را برایتان می فرستم باشد که راهگشای واکاوی های پژوهشگرانه آینده شود.
بادوباره گویی سپاس
علی صابری
 
دعوی اثبات مالکیت مال غیرمنقول با سابقه ثبتی
 
مرجع صدور:  شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران
 
تاریخ رای نهایی: 1392/08/29  شماره رای نهایی: 9209970270401015
 
رای بدوی
 
درخصوص دادخواست تقدیمی غ.ب. با وکالت آقای ر.ک. به‌طرفیت م.الف. و شرکت ع. به‌خواسته اثبات مالکیت و نسبت به یک قطعه زمین به‌شماره 125 واقعات فاز 4 شهر جدید پردیس به متراژ 200 متر مربع با این توضیح که پلاک و قطعه زمین متنازع‌فیه توسط خوانده ردیف اول در مورخ 20/8/77 واگذار و مشارالیه نیز در مورخ 5/12/77 با وکالت‌نامه رسمی تحت شماره 39056 تنظیمی نزد دفتر اسناد رسمی شماره 5 بومهن به خریدار واگذار و متعاقباً پس از نقل و انتقال متعدد توسط خانم ل.ک. به خواهان و طی وکالت‌نامه شماره 8805 در مورخ 17/11/81 دفتر اسناد رسمی شماره 7 پردیس واگذار ولیکن خوانده ردیف اول موضوع واگذاری پلاک فوق و فقد مالکیت در مورخ 3/8/79 مجدداً اقدام به واگذاری (فروش مال غیر) به شخص ثالث می‌نماید به همین اتهام محکوم به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال به شخص غ.ب. شده که گواهی دادیار اجرای احکام و ناحیه 26 تحت شماره 900333 ج رک مورخ 27/1/92 مثبوت در پرونده و حکایت از تأیید اظهارات وکیل خواهان دارد. خوانده اول در قبال دعوی مطروحه ایراد و اعتراضی معمول نداشته و نماینده خوانده دوم نیز علی‌رغم حضور در دادگاه ایراد یا دفاع محکمه پسند و مؤثر در قضیه را مطرح نکرده‌اند علی‌هذا دادگاه با رؤیت اصول اسناد و مدارک استنادی وکیل خواهان و ملاحظه گواهی اصداری از اجرای احکام با پذیرش دعوی مطروحه مستنداً به مواد 10 و 183 و 219 لغایت 222 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات سبق مالکیت خـواهان نسبت به قطعه زمین متنازع‌فیه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره نسبت به خوانده اول غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر در‌خصوص مشارالیه و همچنین به علت حضوری بودن در‌خصوص خوانده دوم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران می‌باشد.
 
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب‌زاده
 
 
رای دادگاه تجدید نظر
 
در رابطه با تجدیدنظرخواهی شرکت ع. با مدیریت سید م.ه. و پ.پ. به‌طرفیت غ.ب. با وکالت ر.ک. و پ.ک. نسبت به دادنامه شماره 104 مورخ 29/2/1392 صادره از شعبه محترم 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به اثبات سبق مالکیت تجدیدنظرخوانده بر یک قطعه زمین به‌شماره 125 واقع در فاز 4 شهر جدید پردیس به مساحت 200 متر مربع صادر شده است با عنایت به محتویات پرونده قطع‌نظر از صحت یا سقم ادعای تجدیدنظرخواه در مورد انتقال زمین مابه‌التزاع به شخصی به نام م.الف. و فقدان سمت تجدیدنظرخوانده با عنایت به اینکه دعوی به‌خواسته اثبات مالکیت مبنای قانونی ندارد و هیچ نصی از نصوص قانونی تکلیفی بر محاکم قضایی از این جهت تحمیل ننموده است و از سویی موضوع تشخیص و ارزیابی دلایل مالکیت و ثبت آن ذاتاً بر عهده مراجع ثبت اسناد و املاک تفویض گردیده و چنانچه تجدیدنظرخوانده قراردادی در اختیار دارد که متضمن تعهداتی برای طرف مقابل بوده و حال وی خواستار تحقق تعهدات مزبور باشد بایستی دعوی را تشکیل صحیح و در قالب مربوطه مطرح سازد بنابراین دعوی مطروحه اساساً قابلیت استماع نداشته و دادگاه بدین جهت تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
 
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ افتخار

دکتر علی صابری 1633 بازدید 1396/10/16 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...