پی نوشتی بر آونگ میان عرف و قانون(3)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
پی نوشتی بر آونگ میان عرف و قانون(3)
علی صابری
 
چکیده :در صورتی که ملک موضوع کلاهبرداری به اشخاص ثالث انتقال و امکان رد آن وجود نداشته، محکوم علیه جهت جبران خسارت باید قیمت کارشناسی ملک را پرداخت نماید.
 
 
🔸تاریخ رای نهایی :1393/1/30
🔸شماره رای نهایی :930997022010084
 
 
رای بدوی :
 
در خصوص دعوی آقای ب.خ. به وکالت از خانم م.ش. با وکالت مع‌الواسطه رسمی سفارت ایران در برزیل از الف., الف., الف.ه. و م.ش. به‌طرفیت آقایان 1- س.ه. 2- ت.ه. با وکالت آقای ع.ن. به خواسته مطالبه بهای دو دانگ پلاک به نرخ روز و ضرر و زیان از حکم محکومیت کلاهبرداری خواندگان از دو دانگ از شش‌دانگ سهم‌الارث مرحوم ف.ه. از پلاک ثبتی 2693 بخش ده تهران به‌طور علی‌الحساب مقوم به 51 میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی و احتساب کلیه خسارات قانونی وفق مواد 515 الی 519 قانون آ.د.م. به شرح محتویات پرونده توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی ازآنجاکه خواندگان به دلالت رأی شماره 890864-11/7/89 صادره شعبه 1129 به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری نسبت به پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه محکوم شدند که عیناً به‌موجب رأی شماره 1922-11/12/89 موضوع کلاسه 89/42/1444 صادره از شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر تأیید و ابرام گردیده است و متعاقب آن نیز دادگاه محترم تجدیدنظر مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آ.د.ک. با حذف ردّ مال از دادنامه شکات را جهت مراجعه به محاکم حقوقی هدایت نمودند نظر به اینکه محکومٌ‌علیهم مکلف هستند کلیه خسارتی را که ناشی از جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر نسبت به پلاک موصوف به عمل آوردند جبران خسارت کنند. (موضوع ماده 9 قانون آ.د.ک) با عنایت به اینکه پلاک موصوف به اشخاص ثالث انتقال و امکان ردّ آن وجود نداشته و رأی دادگاه تجدیدنظر نیز مؤید این ادعا بوده فلذا دادگاه به جهت تعیین میزان خسارت وارده به کارشناسی ارجاع و کارشناس در نظریه شماره 2428/281-20/8/91 خودرو ارزش کل مبلغ شش‌دانگ عرصه قطعه زمین شماره 2672/1 [به مبلغ ] 000/000/000/19 ریال معادل یک میلیارد و نه‌صد میلیون تومان برآورد و اعلام گردید و علی‌رغم ابلاغ به وکلای طرفین هیچ‌یک از ایشان نسبت به نظریه اعتراضی به عمل نیاوردند که این نظریه مصون از هرگونه ایرادی باقیمانده و با اوضاع‌واحوال قضیه نیز مطابقت دارد فلذا دادگاه بنا به‌مراتب ادعای خواهان محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان به‌طور تساوی به پرداخت 000/000/330/6 ریال (بابت ارزش دو دانگ از پلاک ثبتی موصوف و پرداخت کلیه خسارات قانونی و دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
 
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
رای تجدیدنظر :
 
تجدیدنظرخواهی آقایان 1- س. 2- ت. شهرت هردو  ه. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- م.ش. 2- الف. 3-الف. شهرت هردو ه. 4- م.ش. نسبت به دادنامه شماره 0805-910 مورخ 18/10/91 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت نامبردگان به پرداخت 000/000/330/6 ریال بابت ارزش دو دانگ پلاک ثبتی 2693 بخش 10 تهران (بالسویه) به انضمام خسارات دادرسی به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و توجهاً دادنامه قطعی 1922-890 مورخ 11/12/89 شعبه محترم 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسئولیت قانونی مشارٌالیهما در ردّ مال محرز است و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
 
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 
 
 

دکتر علی صابری 1371 بازدید 1396/11/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...