مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی(2)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی و رویکرد دادگاه های ایران (2)
علی صابری
 
 مطالبه قیمت کسری مساحت در بیع املاک
چکیده:  
اگر ملکی به‌شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و مساحت آن کمتر باشد، خریدار صرفاً حق فسخ بیع را خواهد داشت و نمی‌تواند قیمت کسری مساحت را مطالبه کند.
 
تاریخ رای نهایی: 1392/08/11  شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠٠٩٧٥
 
رای بدوی
 
در‌خصوص دادخواست س.الف. به‌طرفیت ب.ب. به‌خواسته تقاضای صدور حکم بر مطالبه مابه‌التفاوت قیمت کسری مبیع به مساحت 20 متر مربع با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب مقوم به فعلاً 000/000/51 ریال، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه اظهارات خواهان و همچنین اسناد و مدارک تقدیمی از جمله بیع‌نامه مورخ 12/12/85 تنظیمی فی‌مابین طرفین و ملاحظه نظریه هیئت سه نفره کارشناسان که میزان کسری مساحت مورد معامله را 20/12 متر مربع و بهای مقدار کسری را مبلغ 000/600/36 ریال اعلام نموده که پس از ابلاغ مصون از اعتراض باقی ‌مانده، از طرفی دیگر خوانده ایراد و دفاع مؤثری نسبت به‌خواسته خواهان به‌عمل نیاورده لذا مجموعاً ادعای خواهان را وارد مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 355 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ 000/600/3 ریال از بابت کسری 20/12 متر مربع مورد معامله و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکوم‌به صادر و در‌خصوص الباقی خواستــه خواهان به مساحت 88/7 متر مربع کسری مبیع با عنایــت به مراتب فوق حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1 حقوقی دادگستری بهارستان ـ اصفهانی
 
 
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. به‌طرفیت خانم س.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 911176 مورخ 27/12/1391 صادره از ناحیه شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی بهارستان که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به‌پرداخت 36.000.000 ریال بابت 20/12 متر مربع کسر مساحت یک قطعه زمین مورد معامله فی‌مابین به انضمام خسارت دادرسی مربوط در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده مآلاً وارد و حکم تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است چه اینکه مطابق ماده 355 قانون مدنی اگر ملکی به‌شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت.... مگر اینکه .... طرفین به محاسبه .... نقیصه تراضی نمایند که در مانحن‌فیه طرفین توافقی در این رابطه ننموده‌اند و با این وصف خواهان به‌عنوان مشتری حق فسخ معامله را داشته است که چنین خواسته‌ای را مطرح نکرده است علیه مراتب مستنداً به بند 5 ماده 348 و مادتین 2 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی به‌خواسته صدرالاشاره را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
حضرتی ـ حاجی‌حسنی

دکتر علی صابری 1758 بازدید 1396/12/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...