بازپس دادن حساب ایام تصدی وکالت

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

باز پس دادن حساب ایام تصدی وکالت (4)

علی صابری

 
 
اثر رعایت نکردن غبطه موکل
 
 چکیده:  رعایت نکردن غبطه موکل توسط وکیل مسوولیت‌آور است نه مبطل عمل حقوقی که وکیل انجام داده است.
 
تاریخ رای نهایی: 1391/07/09  شماره رای نهایی: 910997022440106
 
 
 رای بدوی
 
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته ابطال قولنامه عادی 22/2/1369 موضوع پلاک ثبتی 1 فرعی از 2330 اصلی مفروز از باقیمانده شش د انگ 1 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 تهران و بالتبع ابطال سند رسمی ملک مذکور و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله، نظر به اینکه خوانده ردیف دوم به موجب سند رسمی 51974-24/10/1367 دفترخانه 164 تهران وکیل خواهان در فروش ملک به هر شخص و به هر مبلغ و ... بوده که این امر متضمن اختیار کامل وی در نقل و انتقال ملک بوده لذا انعقاد عقد واجد ارکان و شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده 190 قانون مدنی بوده و چنانچه رعایت غبطه موکل نگردیده باشد مفاد ماده 666 قانون مدنی مبین مسئولیت وکیل بوده و نه بطلان اصل عمل لذا دادگاه دعوی خواهان را متکی به دلیل ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو
 
 
 رای دادگاه تجدید نظر
 
تجدیدنظرخواهی آقای پ.الف. با وکالت آقای و .ش. و آقای ح.ت. به طرفیت آقایان ق.غ. وج.ط. نسبت به دادنامه شماره 910195 مورخ 31/2/91 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال قولنامه عادی مورخ 22/2/1369 موضوع پلاک ثبتی 1 فرعی از 2330 اصلی مفروز باقیمانده شش دانگ 1 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 تهران و ابطال سند رسمی ملک مذکور منجر به صدور حکم به بطلان دعوی شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 لواسانی – توحیدی

دکتر علی صابری 1661 بازدید 1396/12/14 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...