زیان معنوی در حقوق ایران (1)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
زیان معنوی در حقوق ایران (1)
علی صابری
 
پیشکش به دکتر عبدالله خدابخشی و مهدی شیرخانی.
1- دادنامه ی پیش رو را مهدی شیرخانی برایم فرستاده بود. می پنداشتم آن را صدالبته بی هیچ توضیحی در سامانه قرار داده ام. با خشم و عصبانیت، به مصداق خنده ی تلخ من از ... . امروز فهمیدم چنین نکرده ام. از خشمم کاسته نشده اما راستش انگیزه پیدا کرده ام. دیروز آقا مهدی از کانال دکتر خدابخشی دادنامه ای با توضیح دانشمندانه ی استاد عبدالله برایم فرستاد که در سامانه نهادم. مسئولیت ناشی از زیان از دست دادن فرصت، مسئولیت مدنی وکیل و ... . کمی خشنود شدم که هنوز چنین دادرس هایی وجود دارد. اما سامانه ی من که قرار نیست یا سیاه نمایی مطلق باشد یا الکی خوشی باید همه چیز را گرد آورد. افسوس که گاه خشم راه را می بندد. احساس می کنم کوشش هایم در رابطه با مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت پزشکی و زیان معنوی هوا شده است. دادنامه را خودتان ببینید. هیچ ربطی هم به تبصره 2 ماده 14 آیین دادرسی کیفری ندارد. گناه قانون گذار جای خود، واپسگردش به دل نمی نشیند اما دادرس کاتولیک تر از پاپ شده و می گوید زیان معنوی درخور تدارک نیست و ملاک ندارد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2- احمد قویدل به نقل از دکتر محمود حسابی می گفت: "جهان سوم جایی است که اگر بخواهی خانه ات را آباد کنی کشورت را ویران خواهی کرد و اگر بخواهی کشورت را بسازی، خانه ات ویران خواهد شد." خواه دکتر حسابی این را گفته باشد، خواه این همشهری بنده چنین نفرموده باشد، واژه ها درست می نمایند. خودتان داوری کرده، اندک بلاهایی را که در جریان پرونده خون های آلوده از سر گذراندیم ببینید. ته داستان زیان معنوی شده است این دادنامه. کاش می شد دادرس صادر کننده را محاکمه معنوی کرد و دست کم با اخلاق به ستیزش رفت.
3- ماریو بارگاس یوسا نویسنده ای از پرو که به نظرم نوبل ادبی نیز برده و شگفت است بدانید عاشق فوتبال و مارادونا نیز بوده و بی گمان اگر ایرانی بود با توجه به چیز فهمی اش مانند من افتخار پرسپولیسی بودن نصیبش می شد! کتابی دارد یا بهتر بگویم رمانی دارد به نام " گفت و گو در کاتدرال " که عبدالله کوثری آن را به پارسی برگردانده. مانند همیشه برگردان عالی است . برای نمونه ( Class Action) را که ما حقوقی ها دعوی جمعی نامیده ایم، دادخواهی گروهی گفته.  چقدر زیبا و چه بد بی چیزی ما در واژه یابی حقوقی. همین جا بگویم رویا پورمناف در برگردان " زنی با موهای قرمز" نوشته ی پاموک، نویسنده ی ترک به جای دفاع مشروع ما، دفاع از خود آورده است. به نظر من که بهتر است. مانند همیشه پرت افتادم. یکی از شخصیت های یوسا در کتاب پیش گفته می گوید در این کشور اگر کسی بخواهد خودش را به ... ندهد مردم را به ... خواهد داد. به ظاهر آنجا نیز که جهان سوم است به حقوق و دادفری نظر خوشی ندارند و پروانه ی دادفری را کارچاق کنی می دانند. در کتاب دیگری از یوسا ( دختری از پرو، برگردان خجسته کیهان) نیز چیزهایی هست که برای شناخت دادگستری در جهان سوم از هر نوشته ای بیشتر به کار می آید. اصلاً ویژگی رمان این است غیرمستقیم از تاریخ و جغرافی گرفته تا ... همه چیز را رو می کند. آری؛ پناهم برای مبارزه ی با بی انگیزگی و خستگی پس از دیدن چنین دادنامه هایی اینگونه کتاب هاست. اینکه زیان معنوی مسئولیت پزشک هم یا درست تر بگویم مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی هم داستان خود را دارد. به بهانه ی پرونده پزشکی عباس کیارستمی، ذهنم را بازسازی کردم و جز نا امیدی چیزی نیافتم البته که اگر نبودند کوشش های دادرسانی مانند صادرکنندگان دادنامه ای که دکتر خدابخش آورده و نیز اگر نبود کوشش افرادی چون خود ایشان برای یافتن و در اختیار نهادن چنین جرقه هایی می بایست همه چیز را بوسید و گوشه ای نشست. هر چند اکنون نیز تقریباً همینگونه است، با اندک نور و کمی امیدواری. بس است دیگر  اجازه دهیم شیرینی آن دادنامه کم نشود یا تلخی این دادنامه کمی کاسته شود. بجاست آورندگان چنین دادنامه هایی در محیط مجازی نام دادرسان را نیز بیاورند. اینکه چه هوده ای دارد نمی دانم اما خوب و بد جدا خواهد شد.
 
 
 
مرجع صدور:  شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران
تاریخ رای نهایی: 1392/12/10
شماره رای نهایی: 9209970220101702
 
رای بدوی
 
در خصوص دادخواست خواهان شرکت ن. با وکالت آقای الف.غ. به‌طرفیت خوانده ع.ق. فرزند م. به خواسته تقاضای صدور حکم بر پرداخت خسارات مادی و معنوی ناشی از نقض حقوق صاحب علامت تجاری و نام تجاری و کلیه خسارات دادرسی و تأمین دلیل دادگاه نظر به جامع محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و دادنامه کیفری به شماره801526 مورخ 8/12/1391 صادره از این شعبه و قطعیت آن در شعبه 5 تجدیدنظر و محتویات پرونده کیفری و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و برآورد میزان خسارات وارده هرچند وکیل خواهان به نظریه مذکور معترض ولی در مهلت مقرر قانونی از تودیع هزینه کارشناسی امتناع که نتیجتاً نظریه کارشناس اولیه ملاک عمل دادگاه قرار گرفت و با توجه به وجود رابطه سببیت بین فعل خوانده با ضرر و زیان وارده به خواهان و به‌حکم قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و ضرورت جبران ضرر و زیان وارده از سوی خوانده و مستنداً به مواد 11و12 قانون آیین دادرسی کیفری و519 و520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 61 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 226223810 ریال به‌عنوان خسارت وارده و مبلغ 4525000 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و 14500000 ریال هزینه کارشناسی و همچنین پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می‌نماید و در رابطه با ادعای دیگر خواهان مبنی بر خسارات معنوی نظر به اینکه در قوانین موضوعه جاری چنین امری قابل مطالبه نیست و یا حداقل ملاک ممیزی برای آن وجود ندارد و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد و در رابطه با تقاضای صدور تأمین خواسته با توجه به استرداد آن از سوی وکیل خواهان مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه1043 دادگاه عمومی جزایی تهران
 
رای دادگاه تجدید نظر
 
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. از دادنامه شماره 92000985 مورخ 10/9/92 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 810/226223 ریال بابت خسارات وارده حسب نظریه کارشناس به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ 4525000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/500/14 ریال هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظر خوانده می‌باشد وارد و موجه نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و رأی صادره خالی از ایراد و منقصت قانونی می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را به استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دکتر علی صابری 1257 بازدید 1397/01/15 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...