مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها(2)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها (2)
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، قانون دیوان عدالت اداری در لزوم حکم به استحقاق شاکی برای جبران خسارت قلمرو آن در کنار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و ...  
علی صابری
 
با سپاس از دوستم مهدی شیرخانی.
1- حتی جایی که دادگاه درست تصمیم می گیرد، به جا حکم محکومیت دولت داده و مسئولیت مدنی آن را احراز می کند جای خالی استناد ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که تکیه گاه اصلی قانونی مسئولیت مدنی دولت است به شدت احساس می شود. دادنامه خوش ساخت است. کامل نگاشته شده و جایی که با تجربه هایی مانند آنچه دیروز در شعبه 4 دادگاه استان بدان دچار شده ام و به هنگام خود خواهمش آورد رو به رو هستیم، چنین دادنامه هایی را باید به روی چشم گذاشت، به فال نیک گرفت و حلوا حلوا کرد. اما نباید بدین کمینه ها بسنده کرد. پس در چالش و سنجش و داوری چنین می گویم که افزون بر نبود استناد دقیق قانونی (ماده 11) مباحث اجتماعی نیز که ویژه احکام مسئولیت مدنی است و در اندیشه های انگلیسی آمریکایی با تکیه بر آن مفهوم سازی حقوقی از دادنامه ها آغاز می شود اینجا کمتر رخ می نماید. در پرونده خون های آلوده هم که بود، بدان سرنوشت گرفتار آمد.
2- نکته برجسته دادنامه اما آن است که به درستی شایستگی دادگاه عمومی را در رسیدگی به دست آورده و لزومی ندیده استحقاق در دیوان عدالت ثابت شود تا پس از آن دادگاه عمومی برای تعیین میزان زیان شایسته باشد. البته درِ این گفت و گو همچنان باز است و مخالفان حق استدلال دارند. آنچه را درباره ی فیلم رستاخیز نگاشتم به یاد آورید. فشرده آن که ؛ جایی که بحث از عمل فیزیکی و مادی موجب زیان است لزوم به تشخیص استحقاق در دیوان عدالت نیست. آن مفهوم جایی کاربرد دارد که بحث از تصمیمات زیان رسان است . این بخش بندی را می توان از لحاظ نظری به چالش کشید. اما بی گمان در عمل برای پرهیز از به درازا کشیده شدن دادرسی کارگشای مردم و راهگشاست.
3- این دادنامه و مانند آن ها را می آورم تا همه دادفران بویژه پژوهشگران در پهنه حقوق عمومی در کنار گفتارهای نظری، اجرای عملی مفاهیم را نیز ببینند و داوری کنند. بر این باورم که بحث پیچیده ی دایره ی فراگیری مفهوم لزوم تشخیص استحقاق همچنان گشوده است و نیازمند پژوهش و واکاوی . همچنان که درباره حقوق شهری و بحث های ناظر به حریم محدوده شهر و خیلی چیزهای دیگر نیز نیازمند نگرشی نو است. باشد که این دادنامه ها بهانه شود تا پایان نامه های دانشگاهی نگارش شوند و ....
 

دکتر علی صابری 1606 بازدید 1397/03/23 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...