چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث(15)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (15)

علی صابری

 

برگرفته از سایت پژوهشگاه قوه قضائیه.

 

 

چکیده: چنانچه مجلوب ثالث در دعوا محکوم شود وی در برابر جالب مسئول بوده و به‌طور مستقیم نمی‌توان وی را در برابر خواهان اصلی محکوم نمود.

رأی بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای ن.ن. با وکالت آقای م.گ. به‌طرفیت خواندگان ش. و آقای ع.الف. با وکالت آقای س.ب. به خواسته تأمین خواسته و الزام تضامنی خواندگان ش. و آقای الف. به مطالبه 600.000.000 ریال و کلیه خسارات قانونی و دادخواست خواهان ش. و آقای ع.الف. با وکالت آقای س.ب. به خواسته جلب ثالث دایر به مسئولیت مجلوب ثالث به پرداخت وجه مذکور و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه خواهان اصلی به یک فقره چک به شماره 950294 و تاریخ 87/8/17 استناد و کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محالٌ‌علیه ضمیمه که بر اساس آن صاحب حساب خوانده اول و صادرکننده خوانده دوم بوده است. خواندگان بر صحت سند تجاری ابرازی تعرضی ننموده لکن ادعای پرداخت آن با دو فقره چک به شماره 446156 و 98957 شده‌اند که کپی آن را تقدیم که چک شماره 446156 اخذشده از ناحیه خواهان بوده و به آن هیچ تعرضی نشده که از تعهد خواسته به مبلغ 60.000.000 ریال برابر سند ارائه‌شده خواندگان و پذیرش خواهان مبلغ 30.000.000 ریال کسر می‌گردد و مبلغ 30.000.000 ریال دیگر الباقی مبلغ خواسته می‌باشد خواندگان مبادرت به طرح دادخواست جلب ثالث نسبت به آقای ف.الف. خواهان نمودند هرچند جلب ثالث به‌طرفیت خواهان اصلی از ناحیه خواندگان اصلی فاقد وجاهت بوده و اطلاق ثالث به خواهان صحیح نبوده زیرا قانون‌گذار برای خواندگان در مقابل خواهان عنوان دعوی تقابل مطرح نموده که اکنون به همین جهت دعوی خواهان ثالث به‌طرفیت خوانده دوم فاقد وجاهت و قرار ردّ صادر می‌شود و مجلوب ثالث در اظهارات جلسه دادرسی نوشتار عادی سند ارائه‌شده خواهان را جعل و انکار نموده لکن دریافت چک شماره 98957 به مبلغ 30.000.000 ریال از خواندگان و چک شماره 446156 به مبلغ 30.000.000ریال از ناحیه خواهان اصلی اقرار نمود و به‌عبارت‌دیگر اخذ 2 فقره چک جمعاً به مبلغ خواسته خواهان اصلی از ناحیه خواهان اذعان نمود حالیه دادگاه با توجه به شرح فوق دعوی خواهان به میزان 30.000.000 ریال را پذیرش ننموده به همین جهت حکم به بیحقی خواهان صادر می‌شود لکن در خصوص مبلغ 30.000.000 ریال دیگر با توجه به اقرار مجلوب ثالث ردیف اول دادگاه دفاعیات خواهان ثالث را پذیرش و تکلیفی بر خواندگان از باب چک خواسته خواهان اصلی ندانسته و لکن دعوی خواهان اصلی را نسبت به مجلوب ثالث ردیف اول دانسته یعنی حکم به محکومیت خوانده جلب ثالث ردیف اول به پرداخت مبلغ 30.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 12.000.000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در هنگام اجرا در حق خواهان اصلی صادر می‌نماید و همچنین وی را (مجلوب ثالث) را به پرداخت مبلغ 12.000.000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان جلب ثالث صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

 

در خصوص لایحه ثبتی شماره 4113-90/12/20 وکیل خواهان مبنی بر وجود اشتباهات در دادنامه شماره 90001122-90/9/29 طی 4 بند تقدیم که محکمه با بررسی محتویات پرونده به جهت سهو قلم بندهای اول و دوم لایحه در با. . . مبلغ مقید در دادنامه پذیرش و در خصوص بند سوم نیز به دفتر اعلام گردید و در خصوص بند 4 موضوع بحث ماهوی می‌باشد و اکنون دادگاه با توجه به شرح فوق ضمن حفظ تمامی مفاد دادنامه فوق‌الاشاره فقط مبالغ مقید در دادنامه که در سطر 12 مبلغ 600.000.000 ریال که اشتباهاً 60.000.000 ریال قیدشده و در سطور 12 و 13 مبلغ 300.000.000ریال اشتباهاً 30.000.000 ریال قیدشده وقتی سطور 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 صفحه دوم نیز بجای 300.000.000 ریال 30.000.000 قیدشده که بدین‌وسیله در دادنامه فوق مبالغ 60.000.000 و 30.000.000 ریال در تمامی مفاد دادنامه‌ها اشتباهی بوده که در تمامی سطور دادنامه مبلغ 600.000.000 ریال و مبلغ 300.000.000 ریال صحیح که به همین جهت تصحیح برابر ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گردد رأی اصلاحی تمامی مقررات رأی اولیه را خواهد داشت.


رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

 

 رأی تجدیدنظر

 

به‌موجب دادنامه شماره 1122 مورخ 90/9/29 منضم به رأی اصلاحی شماره 1715 مورخ 90/12/23  صادره از شعبه محترم 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران اولاً حکم به بیحقی خواهان اولیه و احد از تجدیدنظر خواهان‌های این مرحله ن.ن. با وکالت م.گ. نسبت به مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال از شش‌صد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 950294 به سررسید 88/8/17 به‌طرفیت ش. و ع.الف. (در دعوی اصلی) صادر گردید ثانیاً حکم به محکومیت خوانده مجلوب ثالث مرحله بدوی ف.الف. دیگر تجدیدنظرخواه این مرحله به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال (نصف مبلغ چک موضوع دعوی) به انضمام خسارات دادرسی و قانونی در حق خواهان اصلی (ن.ن.) و نیز پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان جلب ثالث صادر گردید. حال دادگاه با دقت در محتویات پرونده و ملاحظه مفاد لوایح تجدیدنظر خواهان‌ها نظر به اینکه اولاً محکومیت خوانده مجلوب ثالث مستقیماً در حق خواهان اصلی که مبادرت به طرح دعوی به‌طرفیت وی ننموده. منطبق با موازین قانونی و آیین دادرسی نیست بلکه در فرض حقانیت خواهان اصلی متعاقب محکومیت خوانده اصلی در حق خواهان اصلی و با فرض وارد بودن دعوی طاری جلب ثالث، خوانده مجلوب ثالث در حق خوانده اصلی و خواهان (جالب) ثالث محکوم می‌گردد و این ترتیب و روش قانونی در رسیدگی مرحله بدوی و رأی تجدیدنظر خواسته مراعات نشده است ثانیاً تکلیف دعوی خواهان اصلی به‌طرفیت خواندگان دعوی اصلی نسبت به نصف دیگر مبلغ خواسته (سیصد میلیون ریال از شش‌صد میلیون ریال وجه چک مستند دعوی) مشخص نشده و دادگاه محترم بدوی نفیاً یا اثباتاً راجع به آن اظهارنظری ننموده است همین‌طور نسبت به دعوی خواهان‌های جلب ثالث به‌طرفیت خوانده مجلوب ثالث نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و تصمیمی اتخاذ نشده است بنابراین بر رسیدگی بدوی و رأی تجدیدنظر خواسته ایراد اساسی وارد بوده و اقتضاء داشته چنانچه دادگاه بدوی دعوی خواهان‌های اصلی را به میزان نصف مبلغ چک و خواسته دعوی وارد و ثابت تشخیص می‌داد به همین میزان حکم مقتضی‌ علیه خواندگان اصلی صادر می‌نمود و در ادامه درصورتی‌که به همین میزان دعوی طاری و جلب ثالث را ثابت تشخیص می‌داد حکم مقتضی علیه خوانده مجلوب ثالث در حق خواهان‌های جلب ثالث صادر می‌نمود و درعین‌حال نسبت به نصف دیگر مبلغ خواسته حکم مقتضی بر بیحقی یا بطلان دعوی صادر می‌نمود و ازآنجاکه به نحو مذکور اتخاذ تصمیم نشده و محکوم نمودن خوانده مجلوب ثالث در حق خواهان اصلی محل قانونی نداشته و تکلیف دعوی جلب ثالث و همچنین دعوی اصلی به‌طرفیت خواندگان اصلی مشخص نشده است لهذا موقعیتی برای رسیدگی این مرحله و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم وجود ندارد دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی رأی صادره به‌قرار و نقض آن پرونده را جهت رسیدگی دوباره به شرح و ترتیب مذکور به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.


رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

صیدی ـ موسوی

 

 

 

دکتر علی صابری 1739 بازدید 1397/04/25 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...