ماده 95 آیین دادرسی مدنی (2)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
ماده 95 آیین دادرسی مدنی و رویکردهای گوناگون دادگاهها بدان(2)
علی صابری
 
برگرفته از سایت پژوهشگاه قوه قضائیه.
 
چکیده: دادگاه در صورتی می‌تواند به علت عدم حضور خواهان، قرار ابطال دادخواست صادر کند که مورد توضیح را، ضمن ذکر در صورت‌جلسه دادگاه، در ورقه اخطاریه خواهان نیز درج و نامبرده را برای ادای توضیح دعوت بنماید و با این وجود خواهان حضور نیابد و دادگاه نتواند با اخذ توضیح از خوانده نیز رأی صادر کند یا خوانده هم در آن جلسه حضور نداشته باشد.
 
شماره رأی نهایی:9309970221000518 
تاریخ:1393/04/18
 
رأی بدوی
 
در خصوص دادخواست آقای الف.ج. به وکالت از آقای ب.الف. به‌طرفیت آقای غ.ص. به خواسته مطالبه بهای یک‌صد تن و یک‌صد و نود و دو کیلوگرم برنج با احتساب هزینه دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی نظر به اینکه علی‌رغم ابلاغ قانونی به وکیل خواهان جهت حضور در جلسه دادگاه و ارائه توضیحات نسبت به مدارک استعلام شده و ملاحظه اوراق بارنامه ارسالی از سازمان حمل‌ونقل وزارت راه و ترابری در دادگاه حاضر نشده لذا دادگاه مستنداً به ذیل ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست فوق را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ‌ علائی
 
رأی تجدیدنظر
 
دادنامه تجدیدنظر خواسته تحت شماره 157-22/3/92 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان صادرشده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد. زیرا مستفاد از مقررات ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی این است که چنانچه دادگاه اخذ توضیح از خواهان را لازم و ضرورت بداند، تکلیف دارد، جلسه دادرسی را تجدید و مورد توضیح را ضمن ذکر در صورت‌جلسه دادگاه، در ورقه اخطاریه خواهان نیز درج و نامبرده را برای ادای توضیح دعوت بنماید. در صورت عدم حضور خواهان یا وکیل وی در جلسه دادرسی که برای ادای توضیح تشکیل می‌شود، چنانچه دادگاه نتواند با اخذ توضیح از خوانده نیز رأی صادر کند یا خوانده هم در آن جلسه حضور نداشته باشد، دادخواست ابطال می‌گردد، در مانحن‌فیه که دادگاه برای ادای توضیح جلسه‌ای تشکیل نداده و مورد توضیح را نیز ذکر نکرده است، ابطال دادخواست خواهان صحیح و منطبق بر مقررات و اصول پذیرفته‌شده حقوقی نمی‌باشد و دعوت خواهان به‌موجب ورقه اخطاریه شماره 921010210500357 مفید فایده، نبوده و به لحاظ عدم تشکیل جلسه دادرسی در وقت معین مؤثر در مقام نمی‌باشد. نظریات شماره 7932/7-23/11/80 و شماره 9226/7-10/10/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز مؤید همین مطلب می‌باشد. بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی به محکمه بدوی عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.

 رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 امی ـ ترابی
 

دکتر علی صابری 3535 بازدید 1397/06/04 0 نظر

دیدگاه کاربران

;

;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...